Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO geografia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z GEOGRAFII

 rok szkolny 2017/2018

 

1

Imię i nazwisko nauczyciela

MARTA  OBIEGŁY-ARANIBAR

2

Nauczany przedmiot

GEOGRAFIA

3

Typ szkoły / klasy

Gimnazjum / kl. II-III;   Szkoła Podstawowa / kl. VII

4

Formy i sposoby oceniania, zakres materiału

Ocenie podlegają: poziom opanowania wiadomości oraz umiejętności przewidziane programem nauczania. Sposób sprawdzania:

Sprawdziany – obejmujące większy zakres materiału , trwające 20-45 min.

Kartkówki – trzy ostatnie zajęcia, trwające 10-20 min.  

Testy powtórzeniowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. - ocenie podlega część geograficzna.

Odpowiedź ustna – trzy ostatnie lekcje i ogólne podstawy geografii.

Zadania domowe – wyrywkowa kontrola.

Aktywność na lekcji – bieżąca ocena.                   

5

Dodatkowe zadania podlegające ocenie

Referat lub gazetka tematyczna .

Prezentacja multimedialna.

Udział w Projekcie Edukacyjnym i jego publiczna prezentacja.

6

Termin wcześniejszego powiadomienia uczniów o kontroli

Sprawdziany / Testy – minimum  tydzień wcześniej

Kartkówki – bez zapowiedzi lub zapowiedziane na zajęciach poprzedzających  kontrolę

Odpowiedź ustna - bez zapowiedzi

Referat / prezentacja na lekcji    1- 3 tygodnie wcześniej

7

Kryteria poszczególnych ocen w przypadku punktowych form oceniania przewidziane dla sprawdzianów, kartkówek, kart pracy

Celujący               -  100 %

Bardzo dobry       -  99– 91 %

Dobry                   -  90 – 75 %

Dostateczny          - 74 – 51 %

Dopuszczający     -  50 – 31 %

Niedostateczny     -  30 - 0 %

8

Tryb poprawiania ocen cząstkowych lub ich uzyskania w przypadku nieobecności ucznia

Sprawdziany / testy – w terminie 14 dni od ogłoszenia ocen uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą. Uczeń  pisze ją tylko raz.

Odpowiedzi ustne, kartkówki – brak możliwości poprawy.

Referat / Prezentacja – w przypadku nie przygotowania w wyznaczonym terminie brak możliwości poprawy.

Po tygodniowej nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek w ciągu 1 tygodnia napisać zaległy sprawdzian. Kiedy absencja ucznia trwała ponad tydzień  - na zaliczenie sprawdzianu ma 2 tygodnie.

Uczniowie wyjeżdżający  na jedno- lub dwudniowe zawody sportowe mają obowiązek nadrobić zaległości na następną lekcję (sytuacja, gdy uczniowie w danym dniu byli nieobecni na przedmiocie, który jest raz w tygodniu)

9

Aktywność na lekcji

Oceniana na koniec danego semestru - 4 i więcej plusów za aktywność – ocena celująca.

4 minusy za ewidentny brak aktywności, nie wykonywanie na lekcji wyznaczonych zadań - uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

10

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji / zdania domowe

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny 1 raz w semestrze.

Nieprzygotowanie do lekcji oznacza: brak materiałów wymaganych na dane zajęcia oraz nieprzyswojenie wiedzy z  kilku ostatnich lekcji geografii.

Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji, w czasie wyczytywania przez nauczyciela listy obecności uczniów.

Limit nieprzygotowań do lekcji nie przysługuje uczniom wówczas, gdy na daną lekcję zapowiedziany był sprawdzian  lub kartkówka.

 

Uczeń ma prawo zgłosić 2 braki zadania domowego w ciągu semestru; kolejne będą skutkowały wystawieniem oceny niedostatecznej.

11

Zasady wystawiania ocen śródrocznych  i rocznych

Wystawiając ocenę śródroczną i roczną nauczyciel bazuje na średniej ważonej, ale nie jest ona decydującym wyznacznikiem – ostateczną decyzję o ocenie podejmuje nauczyciel.

Poszczególne zadania podlegające ocenie posiadają następujące wagi:

Sprawdzian/test – waga 3

Kartkówka, odpowiedź ustna, test powtórzeniowy – waga 2

Zadanie domowe, aktywność, referat, prowadzenie lekcji – waga 1

Przykład:

Uczeń posiada następujące oceny cząstkowe: 1-spr, 5-poprawa spr., 4-kartk., 5-zad. dom.,  5-aktywność

1*3=3; 5*3=15; 4*2=8; 5*1=5; 5*1=5

3+15+8+5+5=36/10=3,6

Średnia ocen wynosi 3,6.

Wystawiając oceny śródroczne i roczne według średniej ważonej nauczyciel stosuje następującą skalę średnich ważonych wynikających z ocen cząstkowych:

6,0 – 5,4 – celujący

5,3 – 4,6 – bardzo dobry

4,5 – 3,6 – dobry

3,5 – 2,6 – dostateczny

2,5 – 1,6 – dopuszczający

1,5 – 0 – niedostateczny

12

Zagrożenie oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej

Uczeń ma możliwość poprawienia oceny po indywidualnej konsultacji z nauczycielem. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu istnieje możliwość dzielenia materiału na mniejsze partie i zaliczanie ich w formie prac pisemnych bądź odpowiedzi ustnych. Ostateczne zakończenie poprawy musi nastąpić na 7 dni przed datą rady pedagogicznej klasyfikacyjnej w danym semestrze.

13

Wymagania na poszczególne oceny

OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

*potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, nie tylko wskazanych przez nauczyciela,

*potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych / problemowych,

* proponuje nietypowe rozwiązania,

* umie formułować problemy i dokonywać analizy nowych zjawisk,

*potrafi precyzyjnie rozumować posługując się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu geografii,

* potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy,

* osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach geograficznych,

* opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania na danym poziomie na ocenę bardzo dobrą.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na niższe stopnie i ponadto:

* opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem,

* potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,

* wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. wykresów, tablic, zestawień, itp.,

* sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,

* wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji,

* bierze udział w konkursach geograficznych lub wymagających wiedzy i umiejętności związanych z geografią,

* potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą programem również z pokrewnych przedmiotów.

OCENĘ  DOBRĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na niższe stopnie i ponadto:

* opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem,

* poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela,

* potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji, np. tablice, schematy, wykresy, mapy, diagramy, itp,

* rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności,

* poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych,

* jest aktywny w czasie lekcji.

OCENĘ  DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na stopień dopuszczający, a ponadto:

* opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które konieczne są do dalszego kształcenia,

* poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do  rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o niewielkim stopniu trudności,

* potrafi korzystać przy pomocy nauczyciela z takich źródeł wiedzy jak tablice, schematy, wykresy, mapy, diagramy itp,

* w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

* ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

* rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,

* przejawia niesystematyczne pewne zaangażowanie w proces uczenia się.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

* nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które konieczne są do dalszego kształcenia,

* nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

* nie zna podstawowych pojęć i zjawisk geograficznych,

* nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 07:58:08