Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO historia kl.2

PRZEDMIOTOWY   SYSTEM    OCENIANIA W GIMNAZJUM      HISTORIA

na rok szkolny 2017/2018 – kl.  II

 

I.              OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

1.          Wiedza przedmiotowa:

-            znajomość faktów, postaci, zjawisk i procesów historycznych

-            posługiwanie się (rozróżnianie, klasyfikowanie) pojęć i terminów historycznych

-            czasowo – przestrzenne lokalizowanie wydarzeń

-            dostrzeganie i objaśnianie związków przyczynowo – skutkowych

-            analizowanie, syntetyzowanie i ocenianie wydarzeń historycznych

-            wskazywanie, odczytywanie i interpretacja źródeł historycznych

2.          Posługiwanie się technikami informacyjnymi:

-            wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł

-            wskazywanie materiałów pomocniczych najwłaściwszych dla danego tematu lub zagadnienia

-            sporządzanie bibliografii do referatu lub portfolio

3.          Komunikowanie się:

-            formułowanie wypowiedzi pisemnych i ustnych logicznie, jasno i przejrzyście, dobierając odpowiednie dane, opinie, argumenty i oceny

-            znajomość i stosowanie w praktyce zasad rządzących wypowiedzią publiczną w rozmowie, dyskusji, debacie lub polemice

4.          Współpraca i współdziałanie:

-            stopień zaangażowania w pracę klasy lub grupy

-            umiejętność przyjmowania i stosowania w praktyce uwag, rad i krytyki

-            wytrwałość i obowiązkowość w trakcie wykonywania zadań

-            samodzielność i kreatywność

5.          Stosowanie umiejętności przedmiotowych w innych obszarach działalności szkolnej i pozaszkolnej.

 

II.            KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY

1.          Ocena dopuszczająca

a)         wiedza:

-        uczeń dysponuje niepełną, fragmentaryczna wiedzą określona programem i podstawą programową

-        przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie prostych pojęć

-        w minimalnym stopniu opanowuje zagadnienia omawiane na lekcji

-        sporadycznie wykazuje się informacjami na temat wybranych zagadnień historycznych

-        poważne braki w wiedzy historycznej może usunąć w dłuższym okresie

b)         umiejętności:

-        szereguje wydarzenia w ciągach chronologicznych

-        dostrzega związki między przyrodą, osadnictwem, gospodarką i kulturą

-        opisuje środowisko geograficzne, w którym rozgrywają się wydarzenia z przeszłości

-        rozróżnia podstawowe typy źródeł informacji historycznej

-        rozumie prosty tekst źródłowy

c)         aktywność:

-        włącza się do pracy pod nadzorem nauczyciela

-        przy dużej pomocy nauczyciela potrafi odtworzyć efekty pracy kolegów i powtórzyć zaprezentowaną przez nich wiedzę

 

2.          Ocena dostateczna

a)         wiedza

-        opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień omawianych na lekcjach

-        zna i rozumie podstawowe pojęcia

-        zna podstawowe źródła wiedzy o przeszłości, wyciąga proste wnioski z otrzymanych informacji

-        w opracowaniach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, które potrafi samodzielnie poprawić po uwagach nauczyciela

b)         umiejętności - posiada umiejętności określone dla poziomu oceny dopuszczającej, a ponadto:

-        dysponuje podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi uzupełnienie braków i luk w wiedzy niezbędnej do dalszej nauki

-        sytuuje wydarzenia w czasie i przestrzeni oraz w związkach przyczynowo-skutkowych

-        potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji historycznej

-        potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub innych źródłach wiedzy

c)         aktywność

-        współpracuje z grupą w realizacji zadania przy wsparciu kolegów i nauczyciela

-        w czasie lekcji wykazuje się aktywnością sporadyczną

    3.   Ocena dobra

a)         wiedza

-        zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na lekcji

-        zna i rozumie większość pojęć

-        prawidłowo posługuje się terminologią historyczną

-        odtwarza fragmenty rzeczywistości historycznej na podstawie źródeł i literatury

-        rozumie treść faktów historycznych oraz ich przyczyny i skutki

-        dobrze opanował wiedzę wymaganą programem i podstawą programową (choć od czasu do czasu popełnia błędy), umie powtórzyć i uogólnić to, co usłyszał od nauczyciela lub przeczytał w podręczniku i innych źródłach wiedzy

b)         umiejętności – posiada umiejętności określone dla poziomu oceny dostatecznej, a ponadto:

-        potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę do uzasadnienia swego stanowiska i argumentowania prezentowanych ocen przeszłości

-        potrafi samodzielnie poszukiwać związków przeszłości z teraźniejszością i dostrzegać analogie historyczne

-        potrafi wyjaśnić przyczyny różnic w interpretacji faktów

-        dobrze posługuje się mapą historyczną

-        potrafi pod kierunkiem nauczyciela analizować teksty źródłowe i porównywać dostrzeżone w nich zjawiska

-        potrafi samodzielnie, korzystając z różnych źródeł, opracować na piśmie zagadnienie historyczne wskazane przez nauczyciela

c)         aktywność

-        czynnie uczestniczy w lekcji

-        aktywny na lekcji, choć nie jest pomysłodawcą, realizuje chętnie cudze pomysły

-        zadania powierzone przez nauczyciela lub przez grupę wykonuje samodzielnie

-        pomaga innym w czasie pracy grupowej

 

         4.   Ocena bardzo dobra

a)         wiedza

-        opanował prawie w pełnym zakresie wymagania przewidziane podstawą programową

-        dostrzega ciągłość i zmienność w różnych formach życia społecznego (państwo, gospodarka, społeczeństwo, religia, obyczaje, sztuka)

-        zna i rozumie zdecydowaną większość pojęć wprowadzanych na lekcjach, potrafi się nimi posługiwać w różnych sytuacjach poznawczych

-        rozwiązuje dodatkowe zadania, zlecone przez nauczyciela, o średnim stopniu trudności

b)         umiejętności - posiada umiejętności określone dla poziomu wymagań na ocenę dobrą , a ponadto:

-        sprawnie korzysta z wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji

-        potrafi, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do dodatkowych źródeł informacji

-        samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela

-        próbuje interpretować źródła, porównuje relacje stron, ocenia ich wiarygodność i przydatność

-        integruje wiedzę uzyskaną ze źródeł różnego typu oraz potrafi ją wyrazić w wypowiedzi ustnej lub pisemnej

-        potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nie tylko z zakresu historii, ale również pokrewnych przedmiotów

-        potrafi dobrze argumentować swoje wypowiedzi, oceniać zjawiska, procesy i wydarzenia

c)       aktywność

-        formułuje  i przedstawia na forum publicznym (klasowym) własne opinie  - bierze czynny udział w dyskusjach

-        podejmuje i wykonuje zadania o charakterze dobrowolnym (np. gromadzi materiał regionalny, opracowuje biogramy, przeprowadza wywiady ze świadkami historii, samodzielnie opracowuje materiał do lekcji powtórzeniowych)

-        bierze udział w konkursach historycznych lub wymagających wiedzy  i umiejętności historycznych

-        wykazuje się aktywną postawą w klasie, poproszony nigdy nie odmawia wykonania dodatkowych zadań, aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań realizowanych przez grupę, często wykazuje własną inicjatywę

      5.    Ocena celująca

a)         wiedza

-        opanował w pełnym zakresie wymagania przewidziane podstawą programową i potwierdza ją w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej

-        rozwija i dokumentuje własne zainteresowania historyczne

-        posługuje się bardzo bogatym słownictwem i pełnym zakresem pojęć historycznych

b)         umiejętności - posiada umiejętności określone dla poziomu wymagań na ocenę bardzo dobrą,  a ponadto:

-        nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, ale również potrafi samodzielnie zdobyć wiadomości

-        potrafi nie tylko poprawnie rozumować kategoriami ściśle historycznymi (przyczyny-skutki), ale również umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznanymi w czasie lekcji innych przedmiotów

-        potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji

-        samodzielnie interpretuje źródła, potrafi łączyć zawarte w nich informacje

c)         aktywność

-        podejmuje się z własnej woli realizacji różnych zadań, wykazując inicjatywę i pomysłowość, służąc swą wiedzą innym uczniom

-        współpracuje z nauczycielem w przygotowywaniu  zajęć opartych na twórczym rozwiązywaniu problemów (np. lekcje powtórzeniowe)

-        osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych

      6.   Ocena niedostateczna

a)         wiedza

-        braki wiedzy są na tyle duże, iż nie rokują one nadziei na ich usunięcie, nawet w dłuższym okresie

-        nie zna podstawowych pojęć historycznych

-        nie opanował w stopniu minimalnym zagadnień poruszanych na lekcji

b)         umiejętności

-        nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania treści faktów historycznych, elementarnych pojęć i prostych umiejętności

-        nie potrafi powtórzyć nawet fragmentów opracowanego na lekcji materiału historycznego

-        nie rozumie prostych związków między faktami historycznymi, a także ich przyczyn i skutków

c)         aktywność

-        nie wykazuje się na lekcji żadną aktywnością

-        swoją postawą uniemożliwia pracę innym

-        nie  wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę

 

III.          METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ.

1.          Przewiduje się w każdej klasie następujące sprawdziany pisemne podlegające ocenianiu:

-            testy sprawdzające znajomość treści programowych z poszczególnych epok i umiejętności uczniów kształtowane na materiale z danego działu;

-            zadania testowe (karty pracy) oparte o analizę źródeł sprawdzające umiejętności uczniów w zakresie interpretacji dokumentów normatywnych i opisowych, biegłość w dokonywaniu uogólnień, dostrzeganiu różnic w opisywaniu tych samych wydarzeń przez różnych autorów i uzasadnianiu własnego stanowiska;

-            testy diagnostyczne – sprawdzające poziom opanowania wiedzy i umiejętności z niższych klas;

-            jeden test powtórzeniowy z historii – sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów zgodnie z wymaganiami egzaminu zewnętrznego;

-            kartkówki sprawdzające znajomość treści programowych z trzech ostatnich lekcji oraz kartkówki sprawdzające znajomość dat historycznych;

-            test roczny – powtórzeniowy, sprawdzający znajomość treści programowych przewidzianych rocznym planem dydaktycznym.

2.          Oceniane będą pisemne zadania domowe i karty pracy.

3.          Ocenie podlegać będą przygotowane samodzielnie w domu materiały (portfolio, album, folder, prezentacje) i referaty.

4.          Ocenie podlegać będą wypowiedzi ustne ucznia – przygotowane w domu i spontaniczne.

5.          Oceniana będzie aktywność na lekcji i zaangażowanie przy wykonywaniu zadań samodzielnych.

6.          Oceniane będą zadania praktyczne w grupie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na następujące kwestie:

-            włączanie się ucznia do pracy w grupie,

-            akceptowanie reguł pracy ustalonych przez grupę,

 

IV.         INNE REGUŁY.

1.          Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostaną poinformowani o wymaganiach nauczyciela i przedmiotowym systemie oceniania.

2.          Wymagania edukacyjne formułowane są na podstawie podstawy programowej do gimnazjum i programu nauczania.

3.          Stosuje się sześciostopniową skalę ocen zgodną z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO):

0 – 30 %              niedostateczny

31 – 50 %            dopuszczający

51 – 74 %            dostateczny

75 – 90 %            dobry

91 – 99%           bardzo dobry

100%    celujący

4.          Pisemne testy sprawdzające treści programowe z poszczególnych epok są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn niezależnych uczeń nie może pisać z całą klasą, to musi to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły, po uprzednim zapoznaniu się z obowiązującym go zakresem materiału.

5.          Pisemne testy zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

6.          Uczeń ma prawo na własną prośbę poprawić test z całego działu, jeżeli otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą.

7.          Na każdej lekcji może być sprawdzana (bez wcześniejszej zapowiedzi) wiedza ucznia z trzech ostatnich tematów – w formie odpowiedzi ustnej lub kartkówki.

8.          Oceny otrzymanej  z kartkówki,  sprawdzającej wiedzę z trzech ostatnich tematów, uczeń nie może poprawiać. 

9.          Testy i kartkówki nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. Udostępnia je uczniom podczas lekcji, na której są omawiane (daje możliwość ich sfotografowania lub wykonania ksero), a rodzicom w czasie kontaktów indywidualnych lub w każdej chwili na życzenie.

10.      Uczeń na własną prośbę może poprawiać odpowiedzi ustne (niezależnie od otrzymanej oceny), ale  tylko na następnej lekcji po otrzymaniu oceny negatywnej.

11.      Zeszyt przedmiotowy stanowi uzupełnienie podręcznika. Służy jako narzędzie wdrażania do porządku i systematyczności. Zeszyt będzie sprawdzany minimum  jeden raz w roku szkolnym.

12.      Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, bez żadnych sankcji - zwalnia to od pisania kartkówek w tym dniu, odpowiadania z ostatnich trzech tematów i pisemnego zadania domowego z ostatniej lekcji, nie zwalnia od aktywnego udziału w lekcji bieżącej.

13.      Dodatkowo stosuje się system oceniania poprzez stawianie plusów (za aktywność na lekcji, pracę w grupach, wykonanie dodatkowego zadania) oraz minusów (za brak zaangażowania na lekcji, negatywne funkcjonowanie w grupie). Będą one zbierane przez cały semestr; cztery plusy dają ocenę dobrą, pięć plusów – ocenę bardzo dobrą, sześć plusów  – ocenę celującą; zebranie przez cały semestr powyżej trzech minusów daje ocenę niedostateczną.

14.      Za brak pisemnego zadania domowego uczeń otrzymuje  minus - za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; kolejne braki zadań domowych będą liczone tak samo.

 

V.           SPOSÓB DOKUMENTOWANIA I ANALIZOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.

Osiągnięcia ucznia odnotowuje się w dzienniku elektronicznym Librus. Na podstawie ocen cząstkowych ustala się ocenę śródroczną i roczną. Oceny te ustalane ze wszystkich ocen cząstkowych z uwzględnieniem wagi ocen:

waga 3 – konkursy historyczne,

waga 2 – testy z każdego działu, test powtórzeniowy, test roczny,

waga 1 – kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe, zadania na lekcji, zadania dla chętnych, aktywność, praca w grupie.

          Wystawiając oceny śródroczne i roczne uwzględnia się średnią ważoną. Stosowana jest 
          następująca skala średnich ważonych wynikających z ocen cząstkowych:

6,0 – 5,4 celujący,

5,3 – 4,6 bardzo dobry,

4,5 – 3,6 dobry,

3,5 – 2,6 dostateczny,

2,5 – 1,6 dopuszczający,

1,5 – 0 niedostateczny

 

VI. FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ DLA UCZNIA I RODZICA.

Uczniowie są informowani o ocenach na bieżąco. Każda ocena jest przez nauczyciela komentowana ustnie lub pisemnie. Rodzice są informowani o osiągnięciach lub trudnościach dziecka poprzez zapis w dzienniku elektronicznym Librus lub na comiesięcznych spotkaniach z rodzicami w formie ustnej lub  - na życzenie także pisemnie.

 

  OPRACOWAŁA:  BARBARA CZESZEWSKA

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 07:59:21