Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO historia kl.4,5,6

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ – HISTORIA

Opr. mgr Krystyna Zalisz-Kaczmarek

 

W szkole podstawowej realizowany jest:

-program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” autorstwa Andrzeja Maćkowiaka.

- program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach V-VI szkoły podstawowej „My i historia” autorstwa Bogumiły Olszewskiej       

 i Wiesławy Surdyk-Fertsch.

 

I.OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

1. Wiedza przedmiotowa przewidziana w podstawie programowej dla danej klasy (znajomość faktów, postaci, zjawisk i procesów historycznych, posługiwanie się pojęciami i terminami historycznymi, czasowo - przestrzenne lokalizowanie wydarzeń, dostrzeganie i objaśnianie związków przyczynowo – skutkowych, analizowanie, syntetyzowanie i ocenianie wydarzeń historycznych, wskazywanie, odczytywanie i interpretacja źródeł historycznych .

2. Komunikowanie się  (formułowanie wypowiedzi pisemnych i ustnych logicznie, jasno

 i przejrzyście sformułowanych).

3. Stosowanie umiejętności przedmiotowych w innych obszarach działalności szkolnej

i pozaszkolnej .

 

II. METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ.

1.Przewiduje się przeprowadzanie w każdej klasie  sprawdzianów po omówieniu każdego rozdziału (sprawdziany będą zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem), kartkówek obejmujących materiał  z trzech  ostatnich lekcji.

2. Oceniane będą m. in. pisemne prace domowe, zadania na lekcji, wypowiedzi ustne ucznia – obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów lekcji, zadania praktyczne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na następujące kwestie: włączanie się ucznia do pracy w grupie,  pełnienie określonej roli,  akceptowanie reguł pracy ustalonych przez grupę,  pomaganie i inspirowanie grupy do działań.

3. Każda ocena posiada swoją wagę – przy każdej ocenie informacja o kategorii i wadze znajduje się w dzienniku librus.

 

Waga oceny:

1: aktywność, zadania domowe, różnego rodzaju zadania wykonywane na lekcji, zeszyt, odpowiedź ustna, praca w grupach

2: kartkówki, projekty, karty wycieczki, poprawa sprawdzianu

3: sprawdziany, konkurs, testy powtórzeniowe

4: konkurs kolejny etap.

 

W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań nauczyciel ustala sposób oceny oraz jej wagę.

 

Uwaga! Ocena semestralna i końcoworoczna będzie wystawiana na podstawie średniej ważonej wg podanej wagi ocen cząstkowych.

 

6,0 – 5,4 – celujący,  5,3 – 4,6 – bardzo dobry , 4,5 – 3,6 – dobry , 3,5 – 2,6 – dostateczny, 2,5 – 1,6 – dopuszczający, 1,5 – 0 – niedostateczny

III. INNE REGUŁY

1. Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostają poinformowani o wymaganiach nauczyciela i przedmiotowym systemie oceniania.

2. Wymagania edukacyjne formułowane są na podstawie podstawy programowej.

3. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen zgodną z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO )
0-30 %      niedostateczny
31-50 %    dopuszczający
51 – 74 %    dostateczny
76 – 90 %    dobry
91 – 99 %   bardzo dobry

 100%   celujący

 

4. Sprawdziany są obowiązkowe i zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli z przyczyn niezależnych uczeń nie może pisać z całą klasą, to musi to uczynić              w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły, po uprzednim zapoznaniu się                            z obowiązującym go zakresem materiału. W przypadku nieobecności ucznia w dzienniku librus zostanie wpisany minus, któremu później zostanie przypisana wartość oceny uzyskanej przez ucznia. Jeśli uczeń nie dotrzyma ustalonego terminu, zostanie wpisana w to miejsce ocena niedostateczna. To samo dotyczy kartkówki.

5. Uczeń ma prawo na własną prośbę poprawić sprawdzian, jeżeli otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, ale tylko jeden raz. Oceny otrzymanej z kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie można poprawić.

6. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu i podręcznika  na każdą lekcję. Ich brak równoznaczny jest z nieprzygotowaniem do lekcji.

7. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji – w przypadku dwóch  lekcji w tygodniu; jeden raz w semestrze – w przypadku jednej lekcji w tygodniu - bez żadnych konsekwencji.

8. Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje minus (dwukrotnie); brak trzeciego zadania domowego powoduje każdorazowo otrzymanie oceny niedostatecznej. Nieodrobione zadania domowe uczeń wykonuje na następną lekcję. Również obowiązkiem ucznia jest uzupełnienie zaległości w przypadku zgłoszenia braku lub nieprzygotowania.  Jeśli podczas kontroli zeszytu przez nauczyciela zostaną wykryte te braki, wtedy za każdy brak uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

9. Dodatkowo stosuje się system oceniania poprzez stawianie plusów (za aktywność na lekcji, pracę w grupach, wykonanie zadania dodatkowego) oraz minusów (za  brak zaangażowania na lekcji, negatywne funkcjonowanie w grupie). Znaki te zsumują się - za trzy plusy jest ocena bardzo dobra, za trzy minusy ocena niedostateczna.

 

IV. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA I ANALIZOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.

Osiągnięcia ucznia odnotowuje się w dzienniku elektronicznym librus.

 

V.FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ DLA UCZNIA

I RODZICA.

     Uczniowie są informowani o ocenach na bieżąco. Rodzice są informowani o osiągnięciach lub trudnościach dziecka za pośrednictwem dziennika librus oraz podczas rozmów indywidualnych z nauczycielami.

 

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII

Ocena celująca  Uczeń:

-stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach,

-samodzielnie interpretuje fakty i uzasadnia swoje stanowisko,

-stosuje język przedmiotu, wskazuje związki przyczynowo-skutkowe wydarzeń historycznych,

-opanował wiadomości zapisane w podstawie programowej,

-wykazuje aktywną postawę podczas lekcji,

-aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikuje się z rówieśnikami, bierze odpowiedzialność za efekty swojej pracy i kolegów,

-osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.

Ocena bardzo dobra   Uczeń:

-samodzielnie interpretuje fakty, potrafi uzasadnić swoje stanowisko,

-zna i rozumie pojęcia wprowadzane na lekcjach, potrafi się nimi posługiwać w różnych sytuacjach na lekcji, wskazuje związki przyczynowo-skutkowe,

-posiada wiedzę określoną w podstawie programowej,

-wykazuje aktywną postawę podczas lekcji,

-aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikuje się rówieśnikami,

-potrafi pracować samodzielnie.

Ocena dobra   Uczeń:

-opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany w podstawie programowej,

-poprawnie posługuje się terminami historycznymi, wskazuje przyczyny i skutki faktów historycznych (także przy pomocy nauczyciela),

-jest aktywny podczas lekcji,

-chętnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikuje się z kolegami.

Ocena dostateczna  Uczeń:

-wykonuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela,

-posiada podstawową wiedzę wyznaczoną  podstawą programową,

-wykazuje się zadowalającą aktywnością podczas lekcji.

Ocena dopuszczająca   Uczeń:

-wykonuje najprostsze zadania pod kierunkiem nauczyciela,

-wykonuje zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela,

-ma poważne braki wiedzy określonej podstawą programową.

Ocena niedostateczna   Uczeń:

-nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z podstawy programowej.

 

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 08:02:54