Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO j. angielski kl.7 i 2gm

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASACH 7 SP ORAZ 2 GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

1.      Na lekcji uczeń ma zawsze: zeszyt przedmiotowy, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń. Brak którejkolwiek z wymienionych rzeczy traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch ‘nieprzygotowań’ w ciągu semestru. Odnotowane one będą w dzienniku LIBRUS. Każde kolejne nieprzygotowanie oznacza minus. ‘Nieprzygotowanie’ uczeń zgłasza na początku lekcji. Nie można zgłosić ‘nieprzygotowania’ przed sprawdzianem czy kartkówką. Konsekwencją braku pracy domowej jest minus.

 

2.      Uczeń zobowiązany jest do starannego prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego. Podręczniki są własnością szkoły i są one uczniom bezpłatnie wypożyczane. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń.

Podręczniki należy obłożyć okładką ochronną.

 

3.      Uczeń, który był nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić braki (przy dłuższej nieobecności: w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły; w pozostałych przypadkach: po ustaleniu z nauczycielem).

 

4.      Jeśli uczeń otrzymał oceną niedostateczną bądź minus za brak zadania domowego ma obowiązek uzupełnić je na następną lekcję.

 

5.      O planowanym sprawdzianie uczniowie informowani są z tygodniowym wyprzedzeniem. Każdy sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa. Nauczyciel podaje zagadnienia do każdego, planowanego sprawdzianu. Poprawiać można ocenę: niedostateczną oraz dopuszczającą.

Na poprawę uczniowie mają dwa tygodnie od momentu oddania prac przez nauczyciela.

Sprawdzian obejmuje materiał z jednego rozdziału, kartkówka obejmuje materiał z ostatnich trzech lekcji lub wyznaczonej partii materiału. Kartkówki nie muszą być zapowiadane a uzyskana z nich ocena nie podlega poprawie.

 

6.      Uczeń nieobecny na sprawdzianie zobowiązany jest do jego napisania w terminie dwutygodniowym (licząc od jego powrotu do szkoły).

 

7.      Uczeń oceniany jest za aktywność na lekcji. Za czynny udział w  wykonywaniu zadań uczeń otrzymuje plus. W sytuacji gdy uczeń nie bierze udziału w lekcji (nie pracuje, nie uważa, nie wykonuje poleceń nauczyciela) otrzymuje minus. Za trzy „plusy” ocena bardzo dobra, za za sześć plusów ocena celująca. Za trzy „minusy” ocena niedostateczna.

8.      Ocenie podlegają także prace domowe. Za poprawnie odrobione zadanie domowe uczeń otrzymuje plus (trzy plusy ocena bardzo dobra, sześć plusów ocena celująca). Konsekwencją braku zadania domowego jest minus (trzy minusy ocena niedostateczna).

 

9.      Ocenie podlegać będą:

·        prace pisemne (sprawdziany, kartkówki),

·        prace projektowe,

·        aktywność, praca na lekcji, zeszyt ćwiczeń, zadania domowe, odpowiedzi ustne, czytanie,

·        udział w konkursach.

 

10.   Skala procentowa obowiązująca na sprawdzianach i kartkówkach:

100% ocena celująca                                                                         74% - 51% ocena dostateczna

99% - 91% ocena bardzo dobra                                                       50% - 31% ocena dopuszczająca

90% - 75% ocena dobra                                                                    30% i poniżej ocena niedostateczna

 

Przy wystawianiu oceny semestralnej oraz rocznej obowiązuje średnia ważona:

6,0 – 5,4 - ocena celująca

5,3 – 4,6 - ocena bardzo dobra

4,5 – 3,6 – ocena dobra

3,5 – 2,6 – ocena dostateczna

2,5 – 1,6 – ocena dopuszczająca

1,5 – 0 – ocena niedostateczna

 

 

Przygotowała: Magdalena Zaręba

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 08:05:18