Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO j. niemiecki kl.4

Wymagania przedmiotowe dla uczniów

klas 4 szkoły podstawowej – język niemiecki

rok szkolny 2017/2018

 

1.     Wymagania:

-uczeń zajmuje stałe miejsce w klasie, lub wskazane przez nauczyciela

-współpracuje z nauczycielem

-uczeń aktywnie pracuje na lekcji ( trzy plusy to ocena bardzo dobra, trzy minusy to ocena niedostateczna)

-uczeń jest przygotowany do zajęć z 3 ostatnich lekcji

-uczeń posiada podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy

 

2.     Uczeń otrzymuje oceny za:

-pracę na lekcji

-wykonanie praktycznych ćwiczeń na lekcji

-odpowiedzi ustne

-kartkówki z podanego materiału, są zapowiedziane, a ocena nie podlega poprawie

-sprawdziany z podanego materiału, są zapowiedziane z min. z tygodniowym wyprzedzeniem, uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej w ciągu dwóch tygodni od oddania prac, uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek pisania go w innym uzgodnionym z nauczycielem terminie

-stwierdzenie faktu niesamodzielnej pracy podczas pisania kartkówki i sprawdzianu może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej

-przygotowane projekty i inne dodatkowe uzgodnione z nauczycielem prace

-zeszyty ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy – staranność prowadzenia, systematyczność uzupełniania oraz poprawność językową

 

3.     Zasady oceny prac pisemnych:

-prace pisemne są punktowane

-ocena uzależniona jest od ilości uzyskanych punktów:

 

0 % - 30 %    = ocena niedostateczna

31 % - 50 %  = ocena dopuszczająca

51 % - 74 %  = ocena dostateczna

75 % - 90 %  = ocena dobra

91 % - 99 %  = ocena bardzo dobra

          100 % = ocena celująca

 

4.     Uczeń ma prawo:

-do zgłoszenia 1 nieprzygotowania w ciągu jednego semestru, przy realizacji 1 godziny języka niemieckiego w tygodniu

-za zgłoszenie braku zadania domowego uczeń otrzymuje minus (trzy minusy – ocena niedostateczna)

-zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji (przed lekcja) jest inną kategorią niż zgłoszenie braku zadania domowego

 

5.     Sprawności językowe realizowane i oceniane na lekcjach j. niemieckiego:

 

Słuchanie

·        uczeń rozumie polecenia i nieskomplikowane instrukcje nauczyciela,

·        zna zwroty dnia codziennego adresowane do niego,

·        rozróżnia proste i krótkie wypowiedzi i dialogi,

Czytanie:

·        Prawidłowo czyta znane krótkie proste teksty/dialogi na głos

·        potrafi wyszukać określone informacje w czytanym tekście,

Mówienia:

·        Formułuje proste pytania i odpowiedzi

·        Prowadzi dialogi na proste tematy

·        Ma poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału

Pisanie:

·        Poprawnie stosuje podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

·        Umie zapisać poznane słowa i krótkie zdania

 

6.     Kryteria wymagań na poszczególne oceny:

 

OCENA CELUJĄCA

Uczeń:

-opanował materiał danej klasy na ocenę bardzo dobrą, biegle opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku niemieckim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy),

-jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek itp., bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, regularnie odrabia zadania domowe, bierze aktywny udział w zajęciach,

-potrafi w sposób samodzielny i twórczy formułować wypowiedzi ustne i pisemne oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami

-reaguje na ustne komunikaty w języku niemieckim oraz samodzielnie udziela odpowiedzi poprawnej pod względem merytorycznym i gramatycznym.

 

 OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

-opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,

-biegle opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku niemieckim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy),

-potrafi samodzielnie formułować wypowiedzi ustne i pisemne z wykorzystaniem wiadomości z dziedziny gramatyki i słownictwa z zakresu określonego przez program nauczania danej klasy

-jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek itp. (nie przekracza w znaczący sposób ustalonego limitu nieprzygotowań), starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, regularnie odrabia zadania domowe, bierze aktywny udział w zajęciach,

-reaguje na ustne komunikaty w języku niemieckim, samodzielnie udziela odpowiedzi prawidłowej pod względem merytorycznym i gramatycznym

-sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania oraz potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

OCENA DOBRA

Uczeń:

-nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym,

-nie do końca biegle opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku niemieckim (na poziomie określonym programem nauczania w danej klasie),

- wypowiedzi ustne i pisemne formułuje zgodnie z podanym modelem,

-nie jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek, nie zawsze odrabia zadania domowe,  

-stara się brać aktywny udział w zajęciach.

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

-opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym oraz rozwiązuje typowe problemy teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,  

-nie opanował w sposób biegły umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku niemieckim (na poziomie określonym programem nauczania w danej klasie),  

-ma trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet jeśli korzysta przy tym z wypowiedzi modelowych,

-reaguje w sposób prawidłowy na komunikaty słowne z pomocą nauczyciela,  

-jest często nieprzygotowany do zajęć, często nie odrabia zadań domowych, ma braki jeśli chodzi o prowadzenie zeszytu przedmiotowego, jest mało aktywny na zajęciach.

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

-ma braki w opanowaniu minimum programowego, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego w ciągu dalszej nauki; potrafi rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne – typowe, o niewielkim stopniu trudności,

-ma braki, jeśli chodzi o umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku niemieckim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy),  

-ma duże trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta z wypowiedzi modelowej i pomocy nauczyciela,

-reaguje w sposób prawidłowy tylko na najprostsze komunikaty słowne,  

-jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć, bardzo często nie odrabia zadań domowych, zeszyt przedmiotowy prowadzi nieregularnie i niestarannie, przeważnie nie jest aktywny na zajęciach.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń:  

-nie opanował wiadomości i umiejętności językowych określonych w minimum programowym; braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, a poza tym nie jest w stanie rozwiązać problemów o elementarnym stopniu trudności,  

-nie opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku niemieckim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy),  

-nie potrafi formułować wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta z wypowiedzi modelowej i pomocy nauczyciela.

 

 

 

Opr. Elżbieta Potocka

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:30:07