Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO j. niemiecki kl.7 i gm

JĘZYK NIEMIECKI

wymagania przedmiotowe – dla uczniów klas VII SP i II – III gimnazjum

w roku szkolnym 2017/2018

  1. Wymagania:

a)     stałe miejsce w klasie,

b)     aktywność na lekcji (pięć plusów – ocena celująca, trzy minusy – ocena niedostateczna)

c)     przygotowanie z 3 ostatnich lekcji,

d)     podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy.

 

  1. Uczeń otrzymuje oceny za:

a)     odpowiedzi ustne obejmujące 3 ostatnie lekcje,

b)     kartkówki dotyczące materiału z trzech ostatnich lekcji. Kartkówki są niezapowiedziane, a uzyskana z nich ocena nie podlega poprawie,

c)     sprawdziany - (ustne i pisemne) obejmujące materiał z ostatniego rozdziału. Sprawdziany są zapowiadane z min. tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową, nauczyciel podaje zagadnienia do każdego planowanego sprawdzianu. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu ma prawo do jego poprawy w ciągu dwóch tygodni od oddania prac, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń, który z usprawiedliwionych względów był nieobecny podczas pisania sprawdzianu, ma obowiązek napisania go w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w terminie uzgodnionym z nauczycielem,

d)     stwierdzenie faktu niesamodzielnej pracy podczas pisania kartkówki lub sprawdzianu może być podstawą wystawienia oceny niedostatecznej,

e)     przygotowane projekty, prace pisemne,

f)      zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe – ocenie podlega staranność prowadzenia, systematyczność uzupełniania,

g)     szczególną aktywność na lekcji,

h)     za każdy brak zadania domowego uczeń otrzymuje minus, trzy minusy – ocena niedostateczna.

Ocenianie ma charakter jawny dla ucznia. Nauczyciel udostępnia uczniom prace pisemne. Uczeń może skopiować test lub zrobić zdjęcie sprawdzianu. Sprawdziany są także dostępne do wglądu na każdym spotkaniu z Rodzicami.

 

 

  1. Zasady oceny prac pisemnych: kartkówki, sprawdziany, testy,

a)     odpowiedzi są punktowane.

b)     ocena jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów, które są przeliczane na procenty:

 

·       0%-30% - ocena niedostateczna

·       31%-50% - ocena dopuszczająca

·       51%-74% - ocena dostateczna

·       75%-90% - ocena dobra

·       91%-99% - ocena bardzo dobra

·       100% - ocena celująca

 

 

 

4.     Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana ze wszystkich ocen cząstkowych z uwzględnieniem wagi oceny: waga 3 – konkursy z języka niemieckiego, waga 2 – sprawdziany ustne i pisemne, odpowiedzi ustne, czytanie, prace pisemne, aktywność, waga 1 – kartkówki, zadania domowe, .

Wystawiając oceny śródroczne i roczne uwzględnia się średnią ważoną. Stosowana jest następująca skala średnich ważonych wynikających z ocen cząstkowych:

6,0 – 5,4 celujący, 5,3 – 4,6 bardzo dobry, 4,5 – 3,6 – dobry, 3,5 – 2,6 dostateczny, 2,5 – 1,6 dopuszczający, 1,5 – 0 niedostateczny.

  1. Uczeń na prawo do:

a)     zgłoszenia 2 nieprzygotowań w ciągu semestru, jeśli klasa ma 2 godziny języka niemieckiego w tygodniu,

b)     zgłoszenia 1 nieprzygotowania w ciągu semestru, jeśli klasa ma 1 godzinę języka niemieckiego w tygodniu.

* Zgłoszenie nieprzygotowania jest inną kategorią niż zgłoszenie braku zadania domowego.

 

 

Sprawności językowe realizowane i oceniane na lekcjach języka niemieckiego:

 

a) sprawność rozumienia ze słuchu:

·       rozróżnianie wyrazów i zdań w ramach znanego uczniowi materiału językowego,

·       możność ogólnego sprecyzowania informacji zasłyszanych,

·       szczegółowe wyodrębnienie zasłyszanych informacji.

b) sprawność czytania:

·       poprawne czytanie tekstów na głos,

·       rozumienie krótkich tekstów, które odnoszą się do sytuacji z życia codziennego oraz krótkie teksty użytkowe, np.: rozkład jazdy pociągów, ogłoszenia w gazecie, menu w restauracji, oferty biura podróży,

·       określenie tylko na podstawie tytułu tekstu, czego będzie ten tekst dotyczyć.

c)     sprawność mówienia:

·       formułowanie prostych pytań i odpowiedzi,

·       prowadzenie krótkich dialogów na tematy podstawowe,

·       formułowanie charakterystyki jednej osoby, opisu przedmiotu,

·       używanie konstrukcji zdań podrzędnie złożonych,

·       używanie czasu przeszłego Perfekt

·       poprawna wymowa w zakresie poznanego materiału

 

 

d) sprawność pisania:

·       układanie wypowiedzi okolicznościowych np.: życzeń okolicznościowych, gratulacji, pozdrowień, redagowanie listów formalnych i nieformalnych,

·       wypełnianie ankiet zawierających dane personalne,

·       pisanie listu, e-maila,

·       poprawne stosowanie zasad ortografii i interpunkcji niemieckiej.

 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny:

 

  1. ocena celująca:

a)     samodzielne i twórcze rozwijanie uzdolnień, łatwość posługiwania się zdobytymi wiadomościami,

b)     bogactwo języka, form gramatycznych i słownictwa,

c)     sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

d)     zaliczanie wszelkich prac pisemnych na oceny celujące lub bardzo dobre,

e)     opanowanie ortografii.

 

  1. ocena bardzo dobra:

a)     opanowanie zakresu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej,

b)     sprawne posługiwanie się zdobytymi wiadomościami, samodzielne rozwiązywanie stawianych problemów,

c)     bogate słownictwo,

d)     opanowanie ortografii.

 

  1. ocena dobra:

a)     opanowanie w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale przyswojenie ich na poziomie przekraczającym minimum programowe,

b)     poprawne zastosowanie wiedzy w samodzielnym rozwiązywaniu typowych zadań,

c)     dobra sprawność językowa,

d)     opanowanie ortografii w stopniu dobrym i dostatecznym.

 

  1. ocena dostateczna:

a)     opanowanie wiadomości i umiejętności w ramach programu nauczania,

b)     umiejętność rozwiązywania typowych ćwiczeń teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności,

c)     zadowalająca sprawność językowa, uczeń może jednak popełniać błędy gramatyczne i ortograficzne.

  1. ocena dopuszczająca:

a)     wyraźne braki w opanowaniu minimum podstawy programowej, które jednak nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,

b)     ubogie słownictwo, nieporadność językowa, trudności w rozumieniu niektórych pojęć.

  1. ocena niedostateczna:

a)     nieopanowanie wiadomości i umiejętności określonych w minimum podstawy programowej,

b)     rażące błędy językowe i ubogie słownictwo,

c)     nieodrabianie większości zadań domowych,

d)     notoryczne nieprzygotowanie do lekcji.

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:33:01