Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO matematyka

Przedmiotowy system oceniania z matematyki na rok szkolny 2017/2018

Bartłomiej Rybarczyk

 

Przedmiot oceny

Ocenie podlegają:

·       wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej;

·       zaangażowanie ucznia.

 

Cele oceniania

·       Informowanie rodziców oraz ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
i jego postępach w tym zakresie;

·       informowanie o trudnościach lub o uzdolnieniach ucznia;

·       motywowanie ucznia do dalszej pracy;

·       udzielenie uczniowie pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

 

Formy oceny

Uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za formy pracy opisane w poniższej tabeli.

kategoria

zakres materiału

uwagi

waga oceny

Praca klasowa

dział tematyczny

poprzedzone lekcją powtórzeniową; zapowiedziane tydzień wcześniej;
każdą ocenę niedostateczną należy poprawić obowiązkowo; ocenę dopuszczającą lub dostateczną można poprawiać raz w semestrze; ocena z poprawy jest kolejną oceną cząstkową

2

Sprawdzian

ponad 3 ostatnie tematy

2

Sesja z Plusem

wskazany przez nauczyciela

odbywa się we wrześniu i na koniec każdego semestru; brak możliwości poprawy

2

Test diagnostyczny

wskazany przez nauczyciela

odbywa się w ostatnim roku nauki;
brak możliwości poprawy

2

Kartkówka

do trzech ostatnich tematów

nie musi być zapowiedziana;
brak możliwości poprawy

1

Aktywność

bieżąca lekcja

każde 3 plusy skutkują oceną bardzo dobrą lub każde 4 plusy skutkują oceną celującą; każde 3 minusy skutkują oceną niedostateczną

1

Konkurs

wskazany przez organizatora konkursu

laureat i finalista konkursu otrzymuje ocenę celującą; wysoki wynik skutkuje oceną bardzo dobrą

2

Zadanie domowe

ostatnia lekcja

każde 3 braki zadania (bz) skutkują oceną niedostateczną; częściowy brak zadania, to także brak zadania (bz)

1

Nieprzygotowanie

podstawowe wiadomości z wcześniejszych lekcji

każde 3 nieprzygotowania (np) skutkują oceną niedostateczną

1

 


Dodatkowe uwagi:

·       brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego, przyborów do geometrii skutkuje oceną z zachowania – brak przyborów szkolnych (0 punktów);

·       uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy (w kratkę);

·       uczeń nieobecny na lekcji jest zobowiązany uzupełnić zaległości, tj. przeczytać wprowadzenie do tematu z podręcznika oraz rozwiązać zadania z lekcji i domowe;

·       uczeń nieobecny tylko w dniu pisania pracy klasowej, sprawdzianu, sesji, kartkówki jest zobowiązany napisać tę pracę na kolejnej lekcji;

·       uczeń, który był nieobecny przez dłuższy czas i nie pisał pracy klasowej, sprawdzianu, sesji, kartkówki ma obowiązek na pierwszej lekcji od powrotu do szkoły ustalić termin pisania pracy z nauczycielem;

·       poprawa pracy klasowej odbywa się w ciągu tygodnia od oddania prac przez nauczyciela;

·       uczeń otrzymuje ocenioną pracę pisemną do wglądu podczas lekcji, ma możliwość sfotografowania jej telefonem za zgodą nauczyciela, a następnie prace te są dostępne do wglądu przez rodziców/prawnych opiekunów podczas indywidualnych spotkań z rodzicami do końca roku szkolnego.

 

Skala ocen cząstkowych

Uczeń uzyskuje oceny za prace pisemne według skali opisanej w poniższej tabeli.

procent punktów do zdobycia

ocena

100

celująca

91 – 99

bardzo dobra

75 – 90

dobra

51 – 74

dostateczna

31 – 50

dopuszczająca

0 – 30

niedostatecznaSkala ocen semestralnych i rocznych

Uczeń uzyskuje oceny klasyfikacyjne na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych według skali opisanej w poniższej tabeli.

średnia ocen cząstkowych

ocena

5,4 – 6,0

celująca

4,6 – 5,3

bardzo dobra

3,6 – 4,5

dobra

2,6 – 3,5

dostateczna

1,6 – 2,5

dopuszczająca

1,0 – 1,5

niedostateczna

 

Ocena roczna jest obliczana na podstawie średniej wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu roku.

 

Kryteria oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie wiadomości
i umiejętności określone w podstawie programowej z matematyki; potrafi stosować je
w sytuacjach nietypowych (problemowych).

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie wiadomości
i umiejętności określone podstawą programową z matematyki; potrafi stosować je do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w dużym zakresie wiadomości
i umiejętności określone podstawą programową z matematyki; poprawnie stosuje je do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone podstawą programową z matematyki, które są konieczne do dalszego kształcenia; posiada zdolność odtwarzania podstawowych informacji związanych z tematami określonymi w programie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości
i umiejętności określonych podstawą programową z matematyki, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia;  posiada zdolność odtwarzania podstawowych informacji.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował tych wiadomości
i umiejętności określonych podstawą programową z matematyki, które są konieczne do dalszego kształcenia; nie posiada umiejętności rozwiązywania prostych zadań
i problemów nawet z pomocą nauczyciela.

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:35:45