Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO matematyka

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA Z  MATEMATYKI

Rok szkolny 2017/2018

Opracował zespół nauczycieli matematyki:

 

Hanna Saskowska

Danuta Wojkiewicz-Lasecka

ROZDZIAŁ I:           Przepisy ogólne

Przedmiot oceny:

 

 1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej przedmiotu matematyka.
 2. Zaangażowanie ucznia.

 

Cel oceniania:

 

 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym zakresie.
 2. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.
 4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 

ROZDZIAŁ II:          Ocenianie i klasyfikowanie uczniów

 

 

Forma sprawdzania wiedzy

i umiejętności

Zakres materiału

Uwagi i zalecenia

 

Praca klasowa

 

 

 

Sprawdzian

 

 

 

 

Test powtórzeniowy

 

 

Sesje z plusem

(projekt Lepsza Szkoła)

 

 

Praca klasowa po omówieniu

działu tematycznego.

 

Sprawdzian po przeprowadzeniu więcej niż trzech lekcji, mniejszy zakres tematyczny od pracy klasowej.

 

Test przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego

(nie ulega poprawie).

 

Do sesji z plusem uczniowie otrzymują zagadnienia do samodzielnego powtórzenia.

 

 

Praca klasowa i sprawdzian poprzedzone są lekcją powtórzeniową, zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej.

Ocenę niedostateczną lub dopuszczającą uczeń może poprawić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac - poprawia tylko jeden raz.

Uzyskana ocena jest dodatkową oceną z danej pracy.

Termin poprawy ustala nauczyciel uczący wraz z uczniami.

Uczniowie nieobecni na pracy pisemnej piszą ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

 

Kartkówka

 

Z trzech ostatnich tematów lekcji

 

Nie musi być zapowiedziana.

Nie podlega poprawie.

Uczniowie nieobecni na kartkówce piszą ją w późniejszym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Odpowiedź ustna

 

 

Odpowiedź ucznia wywołanego do „odpytania” podlega ocenie.

Brak podstawowych wiadomości z trzech ostatnich lekcji to nieprzygotowanie (3 NP skutkują oceną ndst).

 

Zadania domowe

 

 

Uczeń powinien zgłosić brak zadania domowego na początku lekcji matematyki (otrzymuje wpis bz, 2 częściowe braki zadania domowego skutkują wpisem bz,3 braki - to ocena ndst) .

W przypadku nie zgłoszenia tego faktu uczeń otrzymuje ocenę ndst.

Uczeń odpisujący oraz udostępniający zadanie domowe do odpisania otrzymuje ocenę ndst.

 

Aktywność

 

Aktywność ustna na lekcji oraz samodzielna praca pisemna na lekcji.

Uczeń może otrzymać minus za brak pracy na lekcji, brak aktualnych notatek z bieżącej lekcji.

 

System plusów i minusów.

3 plusy – to ocena bdb

5 plusów- to ocena cel

(uczeń sam decyduje czy otrzyma ocenę za 3 czy za 5 plusów).

3 minusy-to ocena ndst

 

Praca dodatkowa

 

 

Uczeń otrzymuje plus lub ocenę pozytywną (w zależności od stopnia trudności pracy).

 

 

 

Konkursy

 

 

Zakres ustalony przez organizatora konkursu.

 

 

Bardzo wysoki wynik skutkuje cząstkową oceną 5 lub 6.

 

 1. Uczeń nieobecny tylko w dniu pracy klasowej, sprawdzianu, testu lub kartkówki ma obowiązek napisać tę pracę w dniu powrotu do szkoły.
 2. Uczeń powinien systematycznie prowadzić zeszyt i uzupełniać braki (w zeszycie i zeszycie ćwiczeń) wynikające np.: z jego nieobecności w szkole.
 3. Konkursy matematyczneuczeń otrzymuje ocenę cząstkową 5 za zajęcie znaczącego miejsca w konkursie, ocenę cząstkową 6 za uzyskanie tytułu finalisty etapu okręgowego konkursu, ocenę 6 na koniec roku za tytuł finalisty lub laureata w etapie wojewódzkim konkursu.
 4. Brak ćwiczeń, podręcznika, zeszytu przedmiotowego lub przyborów szkolnych skutkuje wpisaniem uwagi ze sprawowania „brak przyborów szkolnych”.

 

Punkty uzyskane z prac klasowych, testów i sprawdzianów przeliczane są na stopnie

wg następującej skali procentowej (zgodnej z ogólnoszkolnym systemem oceniania).

 

100%            Celujący

99% - 91%    Bardzo dobry

90% - 75%     Dobry

74% - 51%     Dostateczny

50% - 31%     Dopuszczający

30% - 0%       Niedostateczny

 

Zasady wystawiania ocen śródrocznych (na I semestr) i rocznych.

Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej (uwzględniona jest waga oceny). Poszczególne zadania podlegające ocenie posiadają następujące wagi:

waga 4 – konkursy matematyczne

waga 2 – prace klasowe, sprawdziany, testy, sesje z plusem

waga 1 – kartkówki, zadania domowe, aktywność, praca samodzielna na lekcji, praca w grupach, odpowiedzi ustne.

Wystawiając oceny śródroczne i roczne według średniej ważonej nauczyciel stosuje następującą skalę przeliczania uzyskanej średniej na ocenę końcową:

 

6,0-5,4 – celujący

5,3-4,6 – bardzo dobry

4,5-3,6 – dobry

3,5-2,6 – dostateczny

2,5-1,6 – dopuszczający

1,5-0     - niedostateczny

 

ROZDZIAŁ III:        Kryteria Oceniania (zgodne z WSO szkoły)

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej z matematyki; potrafi stosować je w sytuacjach nietypowych (problemowych).

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową z matematyki; potrafi stosować je do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową z matematyki; poprawnie stosuje je do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone podstawą programową z matematyki, które są konieczne do dalszego kształcenia; posiada zdolność odtwarzania podstawowych informacji związanych z tematami określonymi w programie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową z matematyki, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia;  posiada zdolność odtwarzania podstawowych informacji.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową z matematyki, które są konieczne do dalszego kształcenia; nie posiada umiejętności rozwiązywania prostych zadań i problemów nawet z pomocą nauczyciela.


ROZDZIAŁ IV:        Formy informowania rodziców

 

1.     Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do końca września, informuje uczniów (na lekcji) oraz rodziców (na stronie szkoły) o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów i kryteriach oceniania, a wychowawca o

warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

z przedmiotu.

2.     Informacje o wiedzy, postępach, umiejętnościach i zachowaniu ucznia na lekcji

matematyki nauczyciel przekazuje rodzicom poprzez:

·       zapisy w dzienniku elektronicznym

·       konsultacje indywidualne z rodzicami

·       na bieżąco (rodzic zostaje wezwany do szkoły)

·       na zebraniach klasowych.

ROZDZIAŁ V:          Inne postanowienia

 

 1. Prace pisemne udostępniane są uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym) zgodnie z WSO.
 2. W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w przygotowaniu się ucznia do lekcji, uczeń nie ponosi z tego powodu żadnych konsekwencji, jeżeli są one potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica (opiekuna) przed lekcją.
 3. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej i do trzech dni po dłuższej nieobecności w szkole.
 4. Pod koniec I i II półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
 5. Uczniowie klas 2G piszą w kwietniu test powtórzeniowy, a uczniowie klas 3G w ciągu roku szkolnego piszą trzy testy powtórzeniowe (nie ma poprawy tych prac).

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:37:31