Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO plastyka

ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKI W SIÓDMYCH KLASACH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I.                METODY SPRAWDZENIA WIEDZY ORAZ UMIEJĘTNOŚCI

 

1.      Lekcje plastyki oceniane będą pod względem:

 

- aktywności

- poziomu zaangażowania

- pomysłowości

- oryginalności wykonania zadań plastycznych

- znajomości zagadnień poprzednich lekcji

- regularnego wykonywania prac domowych

- przygotowania do lekcji w podręcznik, zeszyt, materiały plastyczne.

 

2.      Częstotliwość sprawdzania wiedzy i umiejętności:

 

- ustne odpytywanie wybranych uczniów lub pisanie kartkówki przez całą klasę na  lekcji bez wcześniejszej zapowiedzi (zagadnienia z trzech ostatnich lekcji)

- obowiązkowe pisanie sprawdzianu (zapowiedziane 1 tydzień wcześniej)

- aktywność oceniana „plusami” oraz „minusami”.
„Plusy” i „minusy” zbierane będą przez całe półrocze i zamieniane na bieżąco:

5 plusów ocena - celująca lub 3 plusy - ocena bardzo dobra,

3 minusy - ocena niedostateczna.

 

3.      Zeszyty przedmiotowe będą sprawdzane pod względem systematyczności zapisywania zadań, treści lekcyjnych i wykonywania prac domowych.

 

4.      Możliwość poprawiania ocen:

 

- oceny niedostateczne oraz dopuszczające ze sprawdzianów można poprawiać w terminie wskazanym przez nauczyciela

- ocen z kartkówek oraz odpowiedzi ustnych nie można poprawiać.

 

II.              KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

- biernie uczestniczy w zajęciach

- nie wykonuje zadań samodzielnie

- przeszkadza w prowadzeniu lekcji

- nie prowadzi systematycznie zeszytu

- nie odrabia regularnie zadań domowych

- działania artystyczne podejmuje pod nadzorem nauczyciela

Ocena niedostateczna

Otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych

 

Ocena dostateczna

otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

- orientuje się ogólnie w treściach poszczególnych lekcji

- rozumie treści podstawowych pojęć i na ogół potrafi je właściwie stosować

- poprawnie prowadzi zeszyty: przedmiotowy

- odrabia zadania domowe

- potrzebuje pomocy nauczyciela, ale podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania zadań.

 

Ocena dobra

otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz:

- zna szczegółowo zagadnienia poruszane na poszczególnych  lekcjach

- jest aktywny na lekcji

- wykonuje polecenia nauczyciela

- nie jest pomysłodawcą, ale chętnie wykonuje pomysły innych

- potrafi pracować samodzielnie, jak i w grupie.

 

Ocena bardzo dobra

otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania przyjęte na ocenę dobrą oraz:

- jest pomysłodawcą wielu rozwiązań i działań artystycznych

- potrafi zastosować wiedzę w działaniach artystycznych

- wykazuje aktywną postawę
w klasie

- podejmuje i wykonuje dodatkowe zadania

- jest zawsze przygotowany do lekcji, rzetelnie pracuje na zajęciach.

 

Ocena celująca

otrzymuje uczeń, który w 100 % spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą.

 

III.            INNE

1.      Na początku roku uczniowie oraz rodzice zostaną powiadomieni o przedmiotowym systemie.

 

2.       Treści i wymagania edukacyjne wynikają z podstawy programowej do plastyki i programu nauczania.

 

3.      Nauczyciel stosuje sześciostopniową skalę ocen zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO).

 

 

Małgorzata Maj

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:38:31