Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO religia

Przedmiotowy system oceniania na lekcji religii; rok szkolny 2017/2018

Klasy gimnazjalne: V, VI, VII SP

Katecheta: Monika Mańczak

 

Przedmiot oceny

Ocenie podlegają:

·       wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej;

·       zaangażowanie ucznia.

 

Cele oceniania

·       Informowanie rodziców oraz ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
i jego postępach w tym zakresie;

·       informowanie o trudnościach lub o uzdolnieniach ucznia;

·       motywowanie ucznia do dalszej pracy;

·       udzielenie uczniowie pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

 

Praca na lekcji z:

1.      Podręcznikiem

2.      Kartami pracy

3.   Zeszytem

 

Ocenianie według średniej ważonej na podstawie:

 

1.      Sprawdzianu; waga: 2

2.      Kartkówki; waga: 2

3.      Wypowiedzi ustnej; waga: 2

4.      Zadań projektowych (przygotowanych zarówno na lekcji jak i w domu); waga: 2

5.      Prowadzenia zeszytu i kart pracy – ocenie podlega głównie obecność wszystkich treści, a nie estetyka; waga: 1

6.      Zaangażowania na lekcji (aktywności); waga: 1

Zaangażowanie na lekcji mierzone przez:

a)      Plusy (3 „+” dają ocenę bdb; plusy są zliczane i oceny wpisywane na bieżąco)

b)      Minusy (3 „-” dają ocenę ndst; minusy są zliczane i oceny wpisywane na bieżąco)

            Istnieje możliwość wykorzystania na semestr dwóch nieprzygotowań do lekcji (NP.), które muszą być zgłoszone na samym początku zajęć. Niezgłoszony brak zadania zapisuje się najpierw jako „bz”; za drugim razem jest to ocena: „ndst”.

 

 

Skala ocen cząstkowych

Uczeń uzyskuje oceny za prace pisemne według skali opisanej w poniższej tabeli.

procent punktów do zdobycia

ocena

100

celująca

91 – 99

bardzo dobra

75 – 90

dobra

51 – 74

dostateczna

31 – 50

dopuszczająca

0 – 30

niedostatecznaSkala ocen semestralnych i rocznych

Uczeń uzyskuje oceny klasyfikacyjne na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych według skali opisanej w poniższej tabeli.

średnia ocen cząstkowych

ocena

5,4 – 6,0

celująca

4,6 – 5,3

bardzo dobra

3,6 – 4,5

dobra

2,6 – 3,5

dostateczna

1,6 – 2,5

dopuszczająca

1,0 – 1,5

niedostateczna

 

Ocena roczna jest obliczana na podstawie średniej wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu roku.

 

 

 

Kryteria oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie wiadomości
i umiejętności określone w podstawie programowej z religii; potrafi stosować je
w sytuacjach nietypowych (problemowych).

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie wiadomości
i umiejętności określone podstawą programową z religii; potrafi stosować je do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w dużym zakresie wiadomości
i umiejętności określone podstawą programową z religii; poprawnie stosuje je do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone podstawą programową z religii, które są konieczne do dalszego kształcenia; posiada zdolność odtwarzania podstawowych informacji związanych z tematami określonymi w programie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości
i umiejętności określonych podstawą programową z religii, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia;  posiada zdolność odtwarzania podstawowych informacji.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował tych wiadomości
i umiejętności określonych podstawą programową z religii, które są konieczne do dalszego kształcenia; nie posiada umiejętności rozwiązywania prostych zadań
i problemów nawet z pomocą nauczyciela.

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:43:42