Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO religia kl.4

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

RELIGIA  KL. IV    

 

Przedmiotowy system oceniania z religii jest zgodny z WSO

 

ZASADY ORGANIZACYJNE OCENIANIA

 

OCENIANIU PODLEGAJĄ WYMIENIONE NIŻEJ OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA

·       OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA  czyli  co będzie przedmiotem oceny?

1. Wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania

2. Aktywność na lekcjach

3. Przygotowanie do katechezy

 4. Prowadzenie kart pracy

5. Praca domowa

6. Aktywność pozalekcyjna:

Ø Udział w konkursach przedmiotowych

Ø Wykonywanie dodatkowych prac w czasie pozaszkolnym (wykonywanie pomocy dydaktycznych, realizacja projektów szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich)

Ø Czynny udział w działaniach katechetycznych np. podczas rekolekcji szkolnych.

 

 OCENIANIE BIEŻĄCE

1.     Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 4 oceny cząstkowe.

2.     Odpowiedzi ustne – pytania mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji oraz Mały Katechizm.

3.     Kartkówki – mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji - nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela.

4.     Prowadzenie kart pracy - jest obowiązkowe, ocenie podlega systematyczność, staranność, poprawność wykonanych zadań

5.     Sprawdziany - są obowiązkowe

Ø  W semestrze odbędzie się jeden sprawdzian - zapowiedziany  2 tyg. wcześniej

Ø Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, ma obowiązek napisać go w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.

Ø Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.

6.     Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe i nadobowiązkową wiedzę

7.     Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji (nieprzygotowanie zgłasza na początku lekcji). Kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

8.     Oceny bieżące wyrażone są w stopniach w skali 1-6

oraz: 

·       plus (+) , za krótkie odpowiedzi, bieżącą aktywność na lekcji  i zadania: trzy plusy ocena bardzo dobry (5), pięć plusów celujący (6)

·       minus (-) za brak odpowiedzi, brak aktywności, brak wykonania zadania: trzy minusy ocena niedostateczny (1)

9. Przekazuję informację o ocenie:

Ø  Uczniowi – jako komentarz do oceny, uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy

Ø Rodzicom – przez wpis do dziennika elektronicznego

 

 KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ

 

Celujący (6)

Otrzymuje uczeń, który:

1. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności edukacyjnych określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,  interesuje się problematyką religijną , analizuje i poprawnie interpretuje omawiane zagadnienia, biegle i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami .

2. Pracuje systematycznie z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji, wykazuje

inwencję twórczą, rozwija własne uzdolnienia, pomaga innym.

3. Wykazuje się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem i pracowitością.

Karty pracy i zeszyt ucznia wykazują następujące cechy: staranność, estetyka, systematyczność prowadzenia, poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń.

4. Samodzielnie, twórczo i poprawnie wykonuje prace domowe, również nadobowiązkowe.

5. Uczestniczy w konkursach z zaangażowaniem i sukcesami lub posiada porównywalne osiągnięcia.

 

Bardzo dobry (5)

Otrzymuje uczeń, który:

1. Wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań

2. Pracuje systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji.

3. Charakteryzuje się sumiennością, samodyscypliną i znaczącymi postępami w nauce. Karty pracy i zeszyt  ucznia wykazuje następujące cechy:

staranność,  systematyczność prowadzenia, poprawność merytoryczna  wykonanych ćwiczeń

4. Samodzielnie i poprawnie wykonuje prace domowe.

Dobry (4)

Otrzymuje uczeń, który:

1. Opanował wiedzę i umiejętności umiarkowanie trudne, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania

2. Pracuje systematycznie na każdej lekcji, odpowiada poprawnie na pytania nauczyciela

3. Wykazuje się samodzielnością, sumiennością i samodyscypliną. Karty pracy i zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: staranność, systematyczność prowadzenia, zdarzają się pomyłki i niewielkie błędy w wykonanych ćwiczeniach.

4. Samodzielnie wykonuje prace domowe, zdarzają się niewielkie błędy.

 

Dostateczny (3)

Otrzymuje uczeń, który:

1. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym,

potrafi zastosować zdobyte wiadomości  w sytuacjach typowych według poznanego wzorca, rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

2. Pracuje w miarę systematycznie i doskonali w sobie tę cechę, rzadko aktywnie włącza się w przebieg lekcji.

3. Wymaga kontroli nauczyciela. Karty pracy i zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: niestaranność, luki w zapisach, pomyłki i zasadnicze błędy w wykonanych ćwiczeniach.

4. W pracach domowych zdarzają się błędy.

 

Dopuszczający (2)

Otrzymuje uczeń, który:

1. Wykazuje braki wiedzy, zdarzają się zasadnicze błędy w odpowiedzi.

2. Nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, sporadycznie odpowiada na pytania nauczyciela.

3. Wymaga kontroli nauczyciela. Karty pracy i zeszyt ucznia wykazują następujące

cechy: niestaranność, liczne luki w zapisach, zasadnicze błędy w wykonanych ćwiczeniach.

4. W pracach domowych są częste błędy, rozpoczyna pracę, lecz jej nie kończy.

 

Niedostateczny (1)

1. Nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

2. Nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, nie odpowiada na pytania nauczyciela.

3. Wymaga kontroli nauczyciela. Karty pracy i zeszyt ucznia wykazują następujące cechy: niestaranność, nieliczne zapisy tematów, zasadnicze błędy w wykonanych ćwiczeniach.

4. Nie wykonuje zadań domowych lub wykonuje je sporadycznie i z błędami.

 

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:46:00