Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO WOS kl.2

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM –  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

na rok szkolny 2017/2018 – kl. IIG

 

I.                METODY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

1.     Ocenianiu na lekcjach Wosu  podlegają następujące formy pracy ucznia:

-       odpowiedzi ustne na lekcjach

-       aktywność podczas lekcji, udział w dyskusji

-       zaangażowanie podczas prac indywidualnych i pracy w grupach

-       znajomość bieżących wydarzeń politycznych i społecznych

-       testy sprawdzające znajomość treści programowych i umiejętności uczniów kształtowane na materiale danego działu

-       kartkówki sprawdzające znajomość treści programowych z trzech ostatnich tematów

-       prace pisemne na lekcjach

-       pisemne prace domowe problemowe lub przekrojowe

2.     Częstotliwość sprawdzania wiedzy i umiejętności:

-       możliwość odpowiedzi ustnych z trzech ostatnich tematów  na każdej lekcji

-       sprawdzanie przygotowania do lekcji w formie kartkówek możliwe również na każdej lekcji bez wcześniejszej zapowiedzi

-       testy po każdym większym dziale będą  zapowiedziane tydzień wcześniej

-       testy sprawdzające treści programowe z poszczególnych działów są obowiązkowe; jeżeli z przyczyn niezależnych uczeń nie może pisać z całą klasą, to musi to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły, po uprzednim zapoznaniu się z obowiązującym go zakresem materiału.

-       aktywność uczniów będzie oceniana  „plusami” (za aktywność na lekcji, pracę w grupach, wykonanie dodatkowego zadania) oraz „minusami” (za brak zaangażowania na lekcji, negatywne funkcjonowanie w grupie). Będą one zbierane przez cały semestr; trzy i cztery plusy dają ocenę dobrą, pięć do siedmiu – ocenę bardzo dobrą, od ośmiu  – ocenę celującą; zebranie przez cały semestr powyżej trzech minusów daje ocenę niedostateczną.

3.     Zeszyt przedmiotowy stanowi uzupełnienie podręcznika, służy jako narzędzie wdrażania do porządku i systematyczności; zeszyt będzie sprawdzany jeden raz w semestrze.

4.     Możliwości poprawiania ocen:

-       oceny niedostateczne i dopuszczające ze sprawdzianów pisemnych można poprawiać w ciągu dwóch tygodni

-       ocen negatywnych z kartkówek nie można poprawiać 

-       odpowiedzi ustne można poprawiać na następnej lekcji po otrzymaniu oceny negatywnej

5.     Uczeń  raz w ciągu semestru może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji – zwalnia to od pisania kartkówek w tym dniu, odpowiadania z ostatnich trzech tematów i pisemnego zadania domowego z ostatniej lekcji, nie zwalnia od aktywnego udziału w lekcji bieżącej.

6.     Za brak pisemnego zadania domowego uczeń otrzymuje  minus - za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; kolejne braki zadań domowych będą liczone tak samo.

 

II.              KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY

1.     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-       omawiane treści i pojęcia, ćwiczone bądź dyskutowane na lekcjach, przyswoił sobie w stopniu minimalnym i nie jest w stanie z tego powodu samodzielnie pracować i aktywnie uczestniczyć w zajęciach

-       jest biernym uczestnikiem zajęć,

-       włącza się do pracy pod nadzorem nauczyciela

-       ma istotne luki w zeszycie przedmiotowym w zapisach lekcji i pracach domowych

2.     Ocenę dostateczne otrzymuje uczeń, który:

-       wykazuje ogólną orientację w treści zagadnień opracowywanych na lekcjach

-       rozumie treści podstawowych pojęć i na ogół poprawnie używa ich w wypowiedziach

-       próbuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wyciągać wnioski z dyskusji

-       orientuje się pobieżnie w najważniejszych wydarzeniach politycznych i społeczno-gospodarczych

-       ma w zeszycie przedmiotowym zapisane treści z lekcji i wykonane większość ćwiczeń i zadań domowych

3.     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz:

-       wykazuje się szczegółową wiedzą pochodzącą ze źródeł podstawowych (podręcznik i lekcja)

-       rozumie związki przyczynowo – skutkowe występujące w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym na podstawie wiedzy podręcznikowej

-       dobrze orientuje się w najważniejszych wydarzeniach politycznych i społeczno-gospodarczych

-       czynnie uczestniczy w lekcji

-       aktywny na lekcji, choć nie jest pomysłodawcą, realizuje chętnie cudze pomysły

-       zadania powierzone przez nauczyciela lub przez grupę wykonuje samodzielnie

-       ma w zeszycie zapisane wszystkie treści z lekcji oraz wykonane wszystkie ćwiczenia i zadania domowe

4.     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania przyjęte na ocenę dobrą oraz:

-       korzysta z różnych źródeł wiedzy (prasa, radio, telewizja) w celu poszerzenia wiedzy zdobytej w szkole, co udowadnia w pracy na lekcjach oraz w pracach domowych

-       potrafi samodzielnie oceniać fakty i zdarzenia bieżącej rzeczywistości społeczno-politycznej

-       umiejętnie stosuje posiadaną wiedzę w wypowiedziach i działaniach praktycznych (dyskusje, ćwiczenia, wykresy)

-       samodzielnie i poprawnie interpretuje wykresy, dane statystyczne, mapy

-       podejmuje i wykonuje zadania o charakterze dobrowolnym

-       wykazuje się aktywną postawą w klasie, często uczestniczy w rozwiązywaniu zadań realizowanych przez grupę, wykazuje własną inicjatywę

5.     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria przyjęte na ocenę bardzo dobrą oraz:

-       potrafi dokonać trafnej konfrontacji teorii z praktyka i wyciągnąć prawidłowe wnioski

-       swobodnie i poprawnie posługuje się powszechnie stosowaną terminologią fachową przy omawianiu zjawisk i procesów społeczno-politycznych, samodzielnie je interpretuj, ocenia i uzasadnia,

-       podejmuje się z własnej woli realizacji różnych zadań, wykazując inicjatywę i pomysłowość, służąc swą wiedzą innym uczniom

-       współpracuje z nauczycielem w przygotowywaniu  zajęć opartych na twórczym rozwiązywaniu problemów (np. lekcje powtórzeniowe)

6.     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-      braki wiedzy są na tyle duże, iż nie rokują one nadziei na ich usunięcie, nawet w dłuższym okresie

-      nie zna podstawowych pojęć omawianych na lekcjach

-      nie opanował w stopniu minimalnym zagadnień poruszanych na lekcji

-      nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania elementarnych pojęć i prostych umiejętności

-      nie potrafi powtórzyć nawet fragmentów opracowanego na lekcji materiału

 

III.            INNE REGUŁY

1.         Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostaną poinformowani o wymaganiach nauczyciela i przedmiotowym systemie oceniania.

2.         Wymagania edukacyjne formułowane są na podstawie podstawy programowej do gimnazjum i programu nauczania.

3.         Stosuje się sześciostopniową skalę ocen zgodną z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO):

0 – 30 %              niedostateczny

31 – 50 %            dopuszczający

51 – 74 %            dostateczny

75 – 90 %            dobry

91 – 99%             bardzo dobry

100%                  celujący

4.          Osiągnięcia ucznia odnotowuje się w dzienniku elektronicznym Librus. Na podstawie ocen cząstkowych ustala się ocenę śródroczną i roczną. Oceny te ustalane ze wszystkich ocen cząstkowych z uwzględnieniem wagi ocen:

waga 3 – konkursy przedmiotowe,

waga 2 – testy z każdego działu,

waga 1 – kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe, zadania na lekcji, aktywność, praca w
       grupie, przedstawianie bieżących wydarzeń politycznych i społecznych, zeszyt.

Wystawiając oceny śródroczne i roczne uwzględnia się  średnią ważoną. Stosowana jest   następująca skala  średnich ważonych wynikających z ocen cząstkowych:

6,0 – 5,4 celujący,

5,3 – 4,6 bardzo dobry,

4,5 – 3,6 dobry,

3,5 – 2,6 dostateczny,

2,5 – 1,6 dopuszczający,

1,5 – 0 niedostateczny

 

IV. FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ DLA UCZNIA I RODZICA.

Uczniowie są informowani o ocenach na bieżąco. Rodzice są informowani o osiągnięciach lub trudnościach dziecka poprzez zapis w dzienniku elektronicznym Librus lub na comiesięcznych spotkaniach z rodzicami w formie ustnej lub  - na życzenie także pisemnie.

 

 

  OPRACOWAŁA:  BARBARA CZESZEWSKA

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:48:20