Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO w-f kl.1-3

PSO z wychowania fizycznego dla klas 1-3 SP

w roku szkolnym 2017/18

 

 

 

I.        Kryteria oceniania.

II.        Wymagania przedmiotowe.

 


 

I.            Kryteria oceniania z wychowania fizycznego:

 

Ocenę wspaniale otrzymuje uczeń, który:

 

1.       Prezentuje wybitny poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w pełnym zakresie przewidzianym programem nauczania.

 

2.       Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego  oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).

 

3.       Jest zawsze aktywny na lekcji.

 

4.       Na lekcji wychowania fizycznego zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa.

 

5.       Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.

 

6.       Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową - pomaga słabszym i mniej sprawnym, stosuje się do zasady „fair play” w życiu i w sporcie.

 

7.       Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo ładnie i wspaniale.

 

 

Ocenę bardzo ładnie otrzymuje uczeń, który:

 

1.       Prezentuje wysoki poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w pełnym zakresie przewidzianym programem nauczania.

 

2.       Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).

 

3.       Jest aktywny na lekcji.

 

4.    Na lekcji wychowania fizycznego zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa

4.       Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.

 

5.       Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomaga słabszym i mniej sprawnym).

 

6.       Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę ładnie i bardzo ładnie.

 

 

Ocenę ładnie otrzymuje uczeń, który:

 

1.       Prezentuje dobry poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w zakresie przewidzianym programem nauczania.

 

2.       Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).

 

3.       Jest aktywny na lekcji.

 

4.     Na lekcji wychowania fizycznego zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa.

 

5.       Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową (pomaga słabszym i mniej sprawnym).

 

6.       Wykonuje elementy nauczane na ocenę słabo i ładnie.

 

7.       Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości.

 

 

 

Ocenę słabo otrzymuje uczeń, który:

 

1.       Prezentuje słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w zakresie przewidzianym programem nauczania.

 

2.       Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju sportowego).

 

3.       Jest mało aktywny na lekcji i nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa.

 

4.       Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę ładnie i słabo.

 

 

 

 

Ocenę popracuj otrzymuje uczeń, który:

 

1.       Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w dużo niższym zakresie niż przewiduje program nauczania.

 

2.       Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz często jest nieprzygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego).

 

3.  Jest mało aktywny i nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.

 

4.       Nauczane elementy wykonuje na ocenę słabo i popracuj.

 

5.       Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciel

 

                                                                                                      

II.          Wymagania przedmiotowe:

 

1.          Uczeń ma obowiązek poznać zasady BHP na lekcji wychowania fizycznego oraz tenisa stołowego i przestrzegać je.

 

2.          Duża aktywność ucznia w czasie zajęć lekcyjnych lub poza nimi może zostać nagrodzona oceną bardzo ładnie lub znakiem „ + ’’. Trzykrotne uzyskanie znaku „ + ’’ powoduje wpisanie oceny bardzo ładnie, a pięciokrotne – oceny wspaniale.

 

3.          Za udział w zawodach sportowych oraz godne reprezentowanie szkoły uczeń nagradzany jest oceną wspaniale.

 

4.          Uczeń ma obowiązek posiadać podczas lekcji wychowania fizycznego  strój sportowy, w tym obuwie sportowe z niebrudzącą podeszwą. Niedopuszczalne jest ćwiczenie w zwykłym ubraniu i obuwiu.

 

5.          Dwa razy w półroczu uczeń może zgłosić brak stroju. Każde następne nieprzygotowanie będzie miało wpływ na  ocenę końcową.

 

6.          Zabronione jest ćwiczenie w okularach, zegarkach, łańcuszkach, pierścionkach, kolczykach itp. Dopuszczalne są jedynie małe wkręty w małżowinie usznej. Długie włosy powinny być związane.

 

7.          Wstęp na salę gimnastyczną oraz aulę tylko w czystym obuwiu sportowym i wyłącznie za zgodą nauczyciela.

 

8.          Niezdolność ucznia do ćwiczeń fizycznych powyżej 14 dni wymaga przedstawienia zwolnienia lekarskiego.

 

9.          Kilkumiesięczne zwolnienie lekarskie z ćwiczeń fizycznych musi być zatwierdzone przez Dyrekcję Szkoły. W takiej sytuacji uczeń w miejsce oceny półrocznej lub rocznej z wychowania fizycznego może mieć wpisane „zwolniony”.

 

10.          Zwolnienia, zarówno od rodziców, jak i lekarskie, muszą być przedłożone nauczycielowi przed lub w trakcie lekcji, której dotyczą.

 

11.          Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego  nie zwalnia ucznia z obecności na tej lekcji. W przypadku złego samopoczucia nauczyciel może zdecydować o pozostawieniu dziecka w świetlicy szkolnej.

 

12.          Uczeń niezdolny do ćwiczeń może być zwolniony z lekcji, jeżeli jest to jego pierwsza lub ostatnia lekcja w danym dniu, po uprzednim przedstawieniu nauczycielowi oświadczenia rodziców, że w tym czasie jest pod ich opieką.

 

13.          Uczniowie niećwiczący mają obowiązek pomagać nauczycielowi w organizacji lekcji.

 

 

14.          Uczeń ma obowiązek zaliczania poszczególnych elementów obejmujących program nauczania. Na uzupełnienie lub poprawę danego zadania uczeń ma miesiąc. Jeżeli uczeń przebywał na zwolnieniu lekarskim, czas ten liczony jest od momentu zakończenia tego zwolnienia.

 

15.          Ocenę półroczną i roczną wystawia nauczyciel wychowania fizycznego w oparciu o przedmiotowy system oceniania.

 

16.          Uczeń lub rodzic są zobowiązani do zgłoszenia nauczycielowi przed lekcją wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń (przebyte choroby, urazy), natomiast uczeń powinien poinformować nauczyciela o każdej doznanej kontuzji, która nastąpiła przed lub w czasie lekcji.

 

17.          Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni Dyrekcja Szkoły oraz prowadzący zajęcia nie odpowiadają.

 

18.          Uczeń ma zakaz wnoszenia na lekcję wychowania fizycznego odtwarzaczy, telefonów komórkowych, tabletów itp. chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej.

 

19.          Zabronione jest spożywanie artykułów spożywczych oraz żucie gumy podczas lekcji.

 

20.          Zabronione jest samowolne opuszczanie miejsca ćwiczeń bez zgody prowadzącego zajęcia.

 

21.          Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy oraz o ład i porządek w szatniach.

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:51:13