Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO muzyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA

1.    Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki:

a)      Ogólne:

       Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.

       Wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności muzyczne, a także wiedzę z tego zakresu.

       Umożliwienie uczniom przeżycia różnych doświadczeń muzycznych.

       Kształtowanie kultury muzycznej.

       Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki, prowadzącego do przeżyć estetycznych.

       Ukazanie wielkiego bogactwa świata sztuki.

       Ukazanie różnych funkcji sztuki – estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalno-terapeutycznej.

 

b)     Wychowawcze:

Wychowanie ucznia na lekcjach muzyki powinno odbywać się poprzez kształtowanie następujących zachowań:

       czynne uczestniczenie w zajęciach,

       wykazywanie aktywnej postawy podczas lekcji,

       samodzielne i grupowe wykonywanie zadań,

       samodzielne podejmowanie działań,

       mobilizowanie kolegów do aktywności na lekcjach.

 

2.    Kryteria ocen:

Podstawowy wpływ na oceny cząstkowe jak i ocenę semestralną będzie mieć:

       wysiłek ucznia wkładany w osiągnięcie zaplanowanych celów nie zaś indywidualne predyspozycje,

       wykazywanie pozytywnej motywacji do przedmiotu,

       mobilizowanie kolegów do aktywności.

Ocenie poddane zostaną nabyte w toku nauczania umiejętności ucznia w zakresie śpiewu, zabaw ruchowych oraz wiedzy przedmiotowej.

 

Kryteria oceny semestralnej i rocznej:

Ocena celująca

Otrzymuje ją uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą, w tym:

       wykazuje się zdobytą wiedzą i umiejętności,

       bierze czynny udział w lekcji,

       aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły,

       daje przykład innym reprezentując szkołę np. w konkursach, festiwalach i przeglądach muzycznych.

Ocena bardzo dobra

Otrzymuje ją uczeń, który:

       umie bardzo dobrze samodzielnie zaśpiewać pod względem intonacyjnym i rytmicznym z pamięci piosenki poznane w ciągu roku szkolnego,

       umie posługiwać się zapisem nutowym,

       potrafi rytmizować teksty,

       zna pojęcia muzyczne występujące w programie poszczególnych klas,

       zna nazwiska wybitnych kompozytorów i ich twórczość.

Ocena dobra

Otrzymuje ją uczeń, który:

       poprawnie śpiewa samodzielnie pieśni obowiązkowe oraz dowolne wybrane piosenki,

       zna terminy muzyczne i wie co one oznaczają,

       w czytaniu nut popełnia niewielkie błędy,

       prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocena dostateczna

Otrzymuje ją uczeń, który:

       umie zaśpiewać pieśni o średnim stopniu trudności,

       zna nazwy solmizacyjne dźwięków,

       potrafi podać wartości rytmiczne nut i pauz,

       zna tylko niektóre pojęcia muzyczne,

       zeszyt prowadzi niesystematycznie i niestarannie.

Ocena dopuszczająca

Otrzymuje ją uczeń, który w ograniczonym stopniu opanował ustalone umiejętności i wiadomości podstawowe. Wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu, ale jest mało zaangażowany podczas lekcji. Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać najprostsze zadania:

       podejmuje próby śpiewania lub zamiast śpiewu recytuje tekst piosenek,

       niechętnie podejmuje działania muzyczne,

       wymienia niektóre terminy muzyczne,

       z pomocą nauczyciela wykonuje najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne.

W sytuacjach wyjątkowych uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną jeżeli:

       mimo usilnych starań nauczyciela uczeń ma negatywny stosunek do przedmiotu oraz posiada bardzo duże braki z zakresu ustalonych podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy ,

       lekceważąco odnosił się do przedmiotu,

       mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać nawet najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy.

 

Wszystkie oceny są jawne i podawane na bieżąco.

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:57:10