Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO zajęcia artystyczne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Zadania systemu oceniania:

       Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.

       Wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki.

       Dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o uzdolnieniach, postępach i trudnościach.

       Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za osobiste postępy.

       Wdrażanie do samooceny i umiejętności planowania własnego procesu uczenia się.

Kryteria ocen:

Przy ocenie prac ocenia się:

       Zgodność z tematem pracy i projektem,

       stopień samodzielności pracy,

       oryginalność rozwiązań,

       wkład pracy,

       estetykę wykonania.

Na zajęciach artystycznych ocenie podlega:

       Przygotowanie do lekcji,

       aktywne uczestnictwo w zajęciach,

       zdolność analizy i syntezy zadań,

       twórcze i samodzielne rozwiązywanie problemów.

Oceny wystawiane w trakcie roku szkolnego dotyczą następujących form pracy ucznia:

       Praktyczne ćwiczenia artystyczne,

       motywacja do twórczej pracy,

       wypowiedzi ustne,

       rozwijanie zainteresowań i zdolności przedmiotowych,

       aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

Kryteria oceny semestralnej i rocznej:

Ocena celująca

       Uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a poza tym:

       wykazał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami,

       twórczo posługiwał się zdobytą wiedzą,

       czynnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły.

Ocena bardzo dobra

       uczeń w pełni opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a poza tym :

       aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo,

       uczestniczył w artystycznym życiu szkoły,

       prawidłowo posługiwał się zdobytą widzą i nabytymi umiejętnościami,

       bardzo dobrze wywiązywał się powierzonych mu zadań.

Ocena dobra

       uczeń w dużym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a poza tym:

       dbał o estetykę własną i otoczenia,

       systematycznie pracował indywidualnie i zespołowo,

       wystarczająco opanował zakres wiedzy i umiejętności,

       dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań.

Ocena dostateczna

       uczeń w wystarczającym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a poza tym:

       pracował niesystematycznie,

       uczestniczył w dyskusjach , ale tylko sporadycznie,

       opanował elementarny zakres wiedzy i umiejętności, ale miał z tym problemy,

       wywiązywał się z powierzonych zadań.

Ocena dopuszczająca

       uczeń w niewielkim stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych programem, a poza tym:

       wykonywał najprostsze ćwiczenia z pomocą nauczyciela,

       działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu,

       nie uczestniczył w dyskusjach,

       miał problemy z przygotowaniem do zajęć.

Ocena niedostateczna

       uczeń nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności ,

       lekceważąco odnosił się do przedmiotu,

       nie wykonywał najprostszych ćwiczeń, nawet z pomocą nauczyciela,

       nie wykazał chęci poprawy.

 

Wszystkie oceny są jawne i podawane na bieżąco.

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:58:58