Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO chemia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

rok szkolny 2017/2018

 

 METODY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1.      Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości określone programem nauczania.

2.      Skala ocen zawiera stopnie od 1do 6 rozszerzone o "+" i "-".

3.      Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji – w przypadku dwóch  lekcji w tygodniu; jeden raz w semestrze – w przypadku jednej lekcji w tygodniu - bez żadnych konsekwencji.  Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej, do pracy klasowej lub innych wcześniej zapowiedzianych form sprawdzenia wiedzy.

4.      Prace klasowe obejmujące wiadomości z całego działu są poprzedzone lekcją powtórzeniową. Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i trwają jedną godzinę lekcyjną. Prace klasowe są obowiązkowe.

5.      Jeżeli uczeń z powodu długotrwałej choroby był nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w ciągu dwóch tygodni od przyjścia do szkoły. W przypadku nie napisania pracy otrzymuje ocenę niedostateczną.

6.      Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą ma prawo do poprawienia pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od jej oddania.

7.      Kartkówki obejmujące zakres materiału maksymalnie z trzech ostatnich lekcji, trwają do 15 min. i nie muszą być zapowiadane.

8.      Kartkówki nie są poprawiane.

9.      Uczeń ma prawo wglądu do pracy i zapoznanie się z błędami, ewentualne wyjaśnienie ich przez nauczyciela.

10.   Obowiązkiem ucznia jest przechowywanie zeszytów przedmiotowych z danego cyklu edukacyjnego, koniecznych do powtórek materiału.

11.   Ocenie podlegają m.in. formy aktywności ucznia wymienione poniżej:

a/ odpowiedzi ustne :

Obejmują trzy ostatnie tematy.

Podczas odpowiedzi zwraca się uwagę na:

·        znajomość i stosowanie pojęć chemicznych,

·        prowadzenie prostych rozumowań chemicznych,

·        posługiwanie się językiem chemicznym.

Odpowiedzi ustne oceniane są wg kryteriów określonych w wymaganiach na poszczególne oceny.

b/ prace pisemne :

·         kartkówki

·        prace klasowe, sprawdziany, testy

Przyłapanie ucznia na niesamodzielnej pracy podczas tzw. kartkówki, na sprawdzianie lub pracy klasowej wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej oraz zakończeniem pracy. Przez niesamodzielną pracę należy rozumieć: odwracanie się, rozmawianie, odpisywanie, przepisywanie, itp.

c/ aktywność na lekcji:

czyli zaangażowanie w tok lekcji, udział w dyskusji, wypowiedzi podczas rozwiązywania problemów.

Aktywność uczniów oceniana jest "+" lub "-".  Trzy "+" równoważne są ocenie bardzo dobrej, pięć "+" to ocena celująca, trzy "-" to ocena niedostateczna.

d / praca w grupie:

czyli umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole, korzystania z różnych

źródeł informacji. Praca w grupie w zależności od zaangażowania ucznia może być

oceniona "+" bądź stopniem zgodnie z kryteriami określonymi w wymaganiach na poszczególne oceny.

e/ ćwiczenia laboratoryjne

przeprowadzane w grupie oraz demonstracje indywidualne, przestrzeganie przepisów BHP.

f/ rozwiązywanie zadań,  zastosowanie poznanych praw chemicznych.

g/ prace domowe:

·        krótkoterminowe: z lekcji na lekcję,

·        długoterminowe: referaty, projekty, plakaty, prezentacje.

Prace domowe oceniane są zgodnie z kryteriami zawartymi w wymaganiach na poszczególne stopnie. Uczeń musi zgłosić brak zadania domowego (trzy braki = ndst).

Za nie odrobienie pracy domowej, bez zgłoszenia nauczycielowi, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

  1. Prace pisemne ocenia się stosując skalę ocen zgodną z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania:

100% ilości punktów  -  ocena celująca

99% - 91%    -   ocena bardzo dobra

90% - 75%   -   ocena dobra

74% - 51%   -  ocena dostateczna

50% - 31%   -  ocena dopuszczająca

30% - 0%     -  ocena niedostateczna

  1. Oceny śródroczne i na koniec roku szkolnego wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych wg następującego schematu:

6,0- 5,4  - celujący

5,3- 4,6  - bardzo dobry

4,5- 3,6  - dobry

3,5- 2,6  - dostateczny

2,5- 1,6  - dopuszczajmy

1,5- 0   - niedostateczny

14. Zadania podlegające ocenie posiadają wagę:

-  praca klasowa, test, poprawa sprawdzianu, sprawdzian powtórzeniowy (przygotowanie do egzaminu – kl. II i III gim.), - waga 3,

-  kartkówka, odpowiedź ustna, praca  projektowa (projekt edukacyjny),

   test powtórzeniowy - kl. II i III gim. - waga 2,

-  zadanie domowe, aktywność, zeszyt,  referat, karta pracy, prezentacja, praca w grupach,     ćwiczenia laboratoryjne, prace dodatkowe - waga 1.

OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY :

- spełnił wszystkie wymagania na stopień bardzo dobry opisane poniżej, a ponadto:

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,

- umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk,

 - proponuje rozwiązania nietypowe,

 - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż szkolny.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zadań w nowych sytuacjach,

- wykazuje dużą samodzielność potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów tablic, zestawień,

- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne,

- potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych.

OCENĘ DOBRĄ UZYSKUJE UCZEŃ, KTÓRY:

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów,

- potrafi korzystać z układu okresowego, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy chemicznej,

- potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne,

- potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych.

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

- opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowych zadań lub problemów,

- potrafi korzystać, z pomocą nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak: układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice,

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenia chemiczne,

- potrafi, z pomocą nauczyciela, pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

- rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,

- nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,

- nie zna symboliki chemicznej,

- nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela,

- nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi.

 

Mirosława Halke

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 21:00:33