Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO przyroda

             PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA Z PRZYRODY

rok szkolny 2017/2018

 

 

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów:

 

1. PRACA KLASOWA-  wiedza z konkretnego działu  

                                        - umiejętność rozwiązywania problemów          

      2. SPRAWDZIAN  PISEMNY- zakres wiedzy z konkretnych wiadomości i umiejętności                       

                                      - zrozumienie tematu                    

      3. KARTKÓWKA- zakres wiedzy z 3 lekcji                                 

                                     - zrozumienie tematu                                                 

      4. PRACA DOMOWA – terminowość                         

                                     - zgodność z założeniami                                 

                                     - estetyka wykonania                                              

                                     - inwencja własna                                 

      5. ODPOWIEDŹ USTNA – zakres wiedzy z 3 lekcji                                

                                     - stosowana terminologia                           

      6. AKTYWNOŚĆ – zgodność wypowiedzi z tematem                           

                                      - częstotliwość wypowiedzi              

                                      - inwencja własna                                   

      7. PRACA DŁUGOTERMINOWA

                                     - wkład w pracę                                           

                                     - realizacja zadania                                        

                                     - oryginalność rozwiązania                                        

                                     - umiejętność korzystania z pomocy dydaktycznych          

 Regulamin oceniania

    

 1. Uczeń ma obowiązek rzetelnego przygotowania się do lekcji, co oznacza:
  1. posiadanie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń oraz potrzebnych przyborów                                
  2. odrobienie zadania domowego
  3. przygotowywanie się do odpowiedzi :      

Ø  ustnej z 3 ostatnich lekcji    

Ø  ustnej z partii materiału z klas niższych, o powtórzenie której prosił nauczyciel

Ø  pisemnej – kartkówek z 3 ostatnich lekcji

  1. przygotowanie się do pracy pisemnej zapowiedzianej wcześniej i odnotowanej w dzienniku librus i zeszycie ucznia (zgodnie z WSO) – z zakresu wiadomości i umiejętności, który ma obejmować.                
 1. Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania w semestrze - bez żadnych konsekwencji.   

3.      Zadania domowe: uczeń musi zgłosić brak zadania domowego (trzy braki = ndst).

 1. Za nie odrobienie pracy domowej, bez zgłoszenia nauczycielowi uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Punkt 4 nie dotyczy prac klasowych, sprawdzianów pisemnych i innych wcześniej zapowiedzianych form sprawdzenia wiedzy.
 2. Prace klasowe i sprawdziany pisemne są obowiązkowe, poprzedzone lekcją powtórzeniową.
 3. Uczeń ma prawo na własną prośbę poprawić pracę klasową z całego działu, ale  tylko jeden raz. Oceny otrzymanej z kartkówki nie można poprawić.
 4. Uczeń nieobecny w szkole jeden dzień ma obowiązek przyjść na następną lekcję przygotowany.          
 5. Aktywność ucznia na lekcji - punktowana „+” i „-”.  Trzy „+” równoważne są ocenie bardzo dobrej, pięć „+” to ocena celująca, trzy "-" to ocena niedostateczna. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, wykonywanie dodatkowych zadań, aktywna praca w grupach.       
 6. Za szczególne osiągnięcia na lekcji, błyskotliwe pomysły, współpracę w grupie, pomoc kolegom, uczeń może od razu otrzymać ocenę bardzo dobrą lub celującą.      .     
 7. Kryteria oceniania prac pisemnych:       

                                       0 – 30% - ocena niedostateczna      

                                      31 – 50% - ocena dopuszczająca       

                                                  51 – 74% - ocena dostateczna                

                                                  75 – 90% - ocena dobra           

                                                  91 – 99% - ocena bardzo dobra

                                                  100%       - ocena celująca

 1. Kryteria oceniania na poszczególne oceny:

Ø  Ocena celująca – otrzymuje uczeń, który spełnił wszystkie wymagania na stopień bardzo dobry opisane poniżej, a ponadto potrafi rozwiązywać problemy nietypowe, jest twórczy, rozwija swoje uzdolnienia, bierze udział w konkursach przedmiotowych i zajmuje punktowane miejsca na etapie powiatowym i wojewódzkim.

Ø   Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który w sposób zadowalający opanował wiedzę z danego działu oraz sprawnie posługuje się nią w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i potrafi rozwiązywać zadania innego typu niż były rozwiązywane na lekcji.

Ø  Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń poprawnie rozwiązujący typowe zadania z danego przedmiotu i dzięki swoim wiadomościom rozumie większość materiału.

Ø  Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który opanował podstawowe wiadomości z przedmiotu i jest w stanie robić dalsze postępy i rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności.

Ø  Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który potrafi rozwiązywać proste problemy (zadania), pracuje przy pomocy nauczyciela i rokuje nadzieje, że braki, które posiada uzupełni w następnym semestrze.

Ø  Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości z przedmiotu, nie potrafi rozwiązywać prostych problemów przyrodniczych nawet przy pomocy nauczyciela, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy. Nie wyraża chęci poprawy oceny niedostatecznej cząstkowej np. z kartkówki, odpowiedzi ustnej, czy oceny niedostatecznej z pracy klasowej.

 1. Nauczyciel wystawia oceny śródroczne i na koniec roku szkolnego wg skali średnich ważonych z ocen cząstkowych:

6,0- 5,4- celujący

5,3- 4,6- bardzo dobry

4,5- 3,6- dobry

3,5- 2,6- dostateczny

2,5- 1,6- dopuszczajmy

1,5- 0- niedostateczny

 1. Zadania podlegające ocenie posiadają wagę:

-  praca klasowa, sprawdzian, test, poprawa sprawdzianu- waga 3,

-  kartkówka, odpowiedź ustna - waga 2,

-  zadanie domowe, zeszyt, aktywność, referat, karta pracy, prezentacje, prace dodatkowe - waga 1.

 

 

 

Mirosława Halke

               

 

 

 

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 21:04:46