Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W POZNANIU

Program przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 27 września 2017 r.

 

                I.          Wstęp

Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy realizowany w Szkole Podstawowej
nr 14 w Poznaniu opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikającej z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły
i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

 

             II.          Misja szkoły

Działania szkoły oparte są na takich wartościach jak: prawda, uczciwość, mądrość, poczucie własnej wartości, tolerancja i partnerstwo. Szkoła wspiera rodzinę w procesach wychowania i nauczania.

Mając na uwadze sportowy charakter szkoła stara się stworzyć uczniom optymalne warunki do jak najlepszego pogodzenia nauki z pasją sportową, dbając o wszechstronny
i indywidualny rozwój intelektualny, fizyczny oraz duchowy. Realizowany program nauczania klas sportowych wyposaża ucznia w umiejętności konsekwentnego dążenia do celu
z zachowaniem uczciwych zasad rywalizacji sportowej.

Celem misji szkoły jest zapewnienie wszystkim jej uczniom wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju oraz przygotowanie do przeżywania sukcesów i porażek
w konstruktywny i optymalny sposób. Procesy nauczania, treningów, wychowania i opieki mają za zadanie zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci, stymulować w nich kreatywność, rozwijać talenty oraz przygotować do dalszej nauki i pracy, aby w przyszłości stali się wartościowymi członkami społeczności lokalnej i globalnej XXI wieku.

 

           III.          Sylwetka absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu:

1.      Wie, czym jest system wartości, posiada umiejętność odróżniania dobra od zła – poszukuje prawdy, dobra, piękna, szczęścia, dąży do mądrości, zna swoją wartość oraz prezentuje postawy tolerancji i partnerstwa wobec innych osób.

2.      Ma odpowiedni zasób wiedzy, umożliwiający mu kontynuowanie nauki na wyższym poziomie edukacyjnym.

3.      Umie zastosować w życiu wiedzę zdobytą w szkole.

4.      W sposób świadomy i z należytym krytycyzmem korzysta z różnych źródeł wiedzy o świecie.

5.      Planuje i organizuje własne kształcenie, konsekwentnie dążąc do realizacji celów.

6.      Rozumie konieczność dokonywania wyborów, oceny postaw, jest odpowiedzialny za swoje czyny.

7.      Szanuje odrębność innych ludzi, kultur i narodów.

8.      Widzi sens pozytywnego działania na rzecz innych osób i/lub organizacji, samemu będąc ważną częścią społeczeństwa.

9.      Umie pracować w zespole, a problemy rozwiązuje w twórczy sposób.

10.   Angażuje się w życie społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej.

11.   Szanuje własne dziedzictwo narodowe i dorobek kulturowy ludzkości.

12.   Zna podstawy dwóch języków obcych, jest przygotowany do życia w unii europejskiej oraz w społeczności globalnej.

13.   Jest uprzejmy dla innych, stosuje zasady kulturalnego zachowania.

14.   Panuje nad negatywnymi emocjami i nie akceptuje przemocy.

15.   Przestrzega norm i zasad społecznych.

16.   Dba o poprawność języka polskiego.

17.   Ma świadomość swojej tożsamości narodowej, okazuje szacunek symbolom narodowym.

18.   Jest wrażliwy na potrzeby środowiska naturalnego i traktuje je, jako ogólnoludzkie dobro.

19.   Poprzez sport uczy się zdrowej rywalizacji, systematyczności i podejmowania trudnych decyzji.

20.   Dba o zdrowie, jest świadomy zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego odżywiania się
i nałogów.

21.   Doskonali umiejętności w wybranej dyscyplinie sportu.

22.   Dostrzega piękno rywalizacji sportowej, potrafi cieszyć się sukcesami i z godnością przyjmować porażki.

23.   W rywalizacji sportowej przestrzega zasady fair-play oraz godnie reprezentuje szkołę, miasto, region i kraj w zawodach sportowych.

 

          IV.          Główne cele wychowawcze

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 14 za podstawę Szkolnego Programu Wychowawczego-Profilaktycznego przyjmuje następujące uniwersalne i ogólne treści wychowawcze:

1.     Prawda, dobro i piękno, jako wartości w otaczającym świecie.

2.     Koleżeństwo, przyjaźń, miłość – ich funkcje i rodzaje.

3.     Wartość rodziny w życiu osobistym człowieka.

4.     Patriotyzm i szacunek dla innych narodów.

5.     Rozwijanie:

·                 wrażliwości estetycznej,

·                 indywidualnych zdolności twórczych,

·                 pozytywnego patrzenia na świat i siebie,

·                 postawy tolerancyjnej wobec ludzi różnych ras, kultur oraz poglądów,

·        wytrwałości w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów nie tylko tych sportowych;

·                 szacunku dla pracy innych i swojej,

·                 motywacji do poszukiwania własnych wzorów, postaw i zachowań.

6.     Pobudzanie:

·                 ciekawości poznawczej,

·                 otwartości wobec innych,

·                 formułowania samodzielnych wniosków i opinii.

7.     Umacnianie:

·                 wiary we własne siły,

·                 poczucia związku z domem rodzinnym, wspólnotą klasową, kulturą narodową,

·                 poczucia odpowiedzialności za treść i estetykę wypowiedzi.

8.     Kształtowanie:

·                 empatii,

·                 samooceny,

·                 pracy zespołowej,

·                 pozytywnych nawyków, np. obowiązkowości, systematyczności,

·                 zainteresowań intelektualnych i kulturalnych,

·                 szacunku dla dorobku minionych pokoleń,

·                 poczucia więzi ze społecznością lokalną (klasą, szkołą, miejscem zamieszkania, regionu) i chęci uczestniczenia w jej życiu.

9.     Dobrze pojęty patriotyzm lokalny – duma z dorobku swojego regionu.

10.  Świadomość własnych praw i przeświadczenie, że ich realizacja nie może kolidować
z prawami innych ludzi.

11.  Pracowitość oraz samodzielne podejmowanie zadań odpowiednich do wieku uczniów.

12.  Samodzielność w pracy w stopniu odpowiednim do wieku.

13.  Przygotowanie do pełnienia różnych funkcji w rodzinie i w społeczeństwie obywatelskim.

 

             V.          Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia (fizycznej, psychicznej, społecznej, moralnej) i umożliwić mu osiągnięcie sukcesu.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa, doradcę zawodowego, pielęgniarkę szkolną i pozostałych pracowników szkoły przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Cele sformułowane na niższych poziomach są podstawą do realizacji celów na wyższych poziomach.

 

KLASY 1 – 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Cele wychowawczo-profilaktyczne

Efekty oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych

Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie.

1.      Ma poczucie przynależności do społeczności klasowej.

2.      Jest współodpowiedzialny za działanie grupy.

3.      Jest punktualny, ustawia się w parze przed wejściem do klasy.

4.      Dba o rzeczy własne i cudze (również o mienie szkolne).

5.      Stosuje zasadę: "Jeden mówi, inni słuchają".

6.      Jest koleżeński.

Kształtowanie kultury osobistej.

1.      Stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe ("Dzień dobry", "Do widzenia", "Przepraszam", "Proszę", "Dziękuję"...).

2.      Zna i stosuje zasady dobrego wychowania (np. zdejmuje nakrycie głowy w pomieszczeniu).

3.      Odnosi się z szacunkiem do ludzi starszych, niepełnosprawnych.

4.      Rozmawia z innymi - nie krzyczy.

5.      Porządkuje salę lekcyjną po zakończeniu zajęć.

Nabywanie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych
i konfliktowych.

1.      Zna swoje prawa i obowiązki.

2.      Wie, do kogo zwrócić się o pomoc.

3.      Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych.

4.      Właściwie reaguje na krzywdę innych.

5.      Zna sposoby na nieagresywne rozwiązywanie konfliktów.

Kształtowanie nawyków higieny osobistej.

1.      Umie korzystać z łazienki zgodnie z jej przeznaczeniem.

2.      Dba o swój wygląd zewnętrzny.

3.      Kulturalnie zjada drugie śniadanie.

4.      Zna zasady zdrowego odżywiania.

5.      Podejmuje aktywność fizyczną w czasie wolnym.

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

1.      Jest zmotywowany do osiągania wyników w nauce
i sporcie adekwatnych do możliwości rozwojowych.

2.      Wobec wyzwań przyjmuje postawę zaciekawienia (zamiast postawy lękowej).

Kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo.

1.      Zna zasady zachowania się w czasie zajęć edukacyjnych, sportowych, opiekuńczych.

2.      Zna zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3.      Umie zachować się w kontakcie z osobą nieznajomą.

4.      Wie, gdzie może uzyskać pomoc.

5.      Zna niebezpieczeństwa płynące z korzystania z Internetu.

6.      Zna niebezpieczeństwa płynące ze stosowania używek.

Rozbudzanie więzi
z rodziną.

1.      Zaprasza członków rodziny na uroczystości klasowe (Dzień Matki, Ojca, Babci, Dziadka, przedstawienia szkolne, itp.).

Wyrabianie szacunku do symboli państwowych, tradycji szkoły, miasta i państwa.

1.      Zna nazwę Ojczyzny, jej barwy, godło i hymn.

2.      Uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz obchodach świąt narodowych.

3.      Na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym.

 

 

KLASY 4 – 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Cele wychowawczo-profilaktyczne

Efekty oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych

Doskonalenie nawyku bezpiecznego poruszania się po terenie szkoły.

 

1.      Bezpiecznie porusza się w szkole i na basenie (boisko, korytarz, klasa, toalety, sala gimnastyczna, szatnie).

2.      Umie zachować się w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych.

Uczenie poszanowania godności osobistej, nietykalności cielesnej, szacunku dla innych.

 

1.      Nie kradnie, nie przywłaszcza sobie czyjejś własności.

2.      Rzeczy znalezione oddaje właścicielowi lub pracownikowi szkoły.

3.      Nie niszczy. Naprawia wyrządzone szkody.

4.      Stara się panować nad negatywnymi emocjami.

5.      Zna i stosuje sposoby na nieagresywne rozwiązywanie konfliktów.

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych (komunikacji, rozwiązywania konfliktów, współpracy).

 

1.      Zna i stosuje zasady aktywnego słuchania.

2.      Jasno i konstruktywnie formułuje swoje wypowiedzi.

3.      Jest tolerancyjny, szanuje poglądy i przekonania drugiego człowieka.

4.      Rozwiązuje konflikty w sposób konstruktywny.

5.      Umie nawiązywać kontakty z ludźmi, jest przyjazny
i życzliwy.

Kształtowanie umiejętności intrapersonalnych (odwagi
i wiary w siebie, odporności psychicznej, radzenia sobie z emocjami).

 

1.      Ma świadomość swoich zalet i wad.

2.      Jest sobą i potrafi oprzeć się złym wpływom otoczenia.

3.      Dba o swój pozytywny wizerunek (autoprezentacja).

4.      Zna sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresujących.

5.      Potrafi konstruktywnie radzić sobie z niepowodzeniami.

6.      Ma świadomość swoich emocji.

Kształtowanie postaw prospołecznych.

1.      Zna swoje prawa i obowiązki, jako członek społeczności uczniowskiej (prawa i obowiązki ucznia, prawo uczestniczenia w działalności samorządu szkolnego, itd.)

2.      Bierze udział w akcjach pomocowych organizowanych
w szkole.

Wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia.

 

1.      Nie ulega nałogom, umie odmawiać.

2.      Zna konsekwencje zdrowotne palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających.

3.      Zna niebezpieczeństwa płynące z korzystania z Internetu.

4.      Zna zasady zdrowego odżywania.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania swojej pracy.

1.      Planuje swój czas pracy.

2.      Zna i stosuje zasady higieny pracy umysłowej.

3.      Planuje czas wolny.

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

1.      Jest zmotywowany do osiągania wyników w nauce
i sporcie adekwatnych do możliwości rozwojowych.

2.      Wobec wyzwań przyjmuje postawę zaciekawienia (zamiast postawy lękowej).

3.      Identyfikuje swoje mocne i słabe strony.

4.      Dokłada wszelkich starań, aby słabe strony niwelować bądź kompensować.

Rozwijanie zainteresowania historią własnego miasta.

1.      Zna swoje najbliższe środowisko.

2.      Zna miejscowe zabytki architektury.

Rozwijanie zainteresowania kulturowymi wartościami regionu.

1.      Poznał język regionu (gwara, nazewnictwo).

2.      Zna miejscowe legendy, podania, sylwetki osób zasłużonych dla regionu.

Budowanie postawy patriotycznej.

 

1.      Uczestniczy w obchodach świąt narodowych i ważnych uroczystościach państwowych.

2.      Zna najważniejsze instytucje państwowe.

3.      Zna sylwetki wielkich Polaków.

4.      Odczuwa więzi z ojczyzną ("dużą” i „małą") i żywi szacunek dla państwa.

 

 

KLASY 7 – 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

Cele wychowawczo-profilaktyczne

Efekty oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych

Kształtowanie umiejętności intrapersonalnych.

1. Ma świadomości swoich emocji, umie nimi zarządzać.

2. Potrafi identyfikować własne potrzeby i dąży do ich realizacji w sposób akceptowany społecznie.

3. Posiada wrażliwość uczuciową i moralną.

4. Dostrzega potrzebę głębszego poznania samego siebie.

5. Myśli pozytywnie.

6. Zna i stosuje techniki radzenia sobie ze stresem.

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

 

1. Umie właściwie komunikować się z otoczeniem.

2. Jest otwarty na potrzeby innych – rozpoznaje je, szanuje, oferuje adekwatne wsparcie.

2. Nabywa cechy i umiejętności ułatwiające efektywną współpracę w zespole.

3. Uczestniczy w życiu klasy, włącza się w organizację imprez szkolnych.

Wsparcie w procesie dorastania, kształtowania dojrzałości i odpowiedzialności

1. Dba o swój rozwój fizyczny.

2. Dąży do rozwiązywania powstałych konfliktów.

3. Wykazuje inicjatywę w poszukiwaniu informacji oraz rozwiązywaniu trudności osobistych i zespołu.

4. Okazuje gotowość do przyjęcia rad i pomocy wychowawcy
i szkolnego pedagoga, psychologa.

Rozpoznanie zainteresowań, możliwości i potrzeb uczniów.

1. Rozwija indywidualne uzdolnienia i zainteresowania.

2. Widzi konieczność ustawicznego uczenia się i doskonalenia umiejętności.

3. Korzysta z zajęć pozalekcyjnych.

Podtrzymywanie nawyków zdrowego stylu życia.

 

1.      Nie ulega nałogom, umie odmawiać.

2.      Zna konsekwencje zdrowotne palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających.

3.      Zwraca uwagę rówieśnikom na niebezpieczeństwo ulegania nałogom.

4.      Zna niebezpieczeństwa płynące z korzystania z Internetu.

5.      Zna zasady zdrowego odżywania.

Kształtowanie szacunku do tradycji i historii własnej rodziny na tle historii
i tradycji regionu jej pochodzenia.

1.      Ma świadomość pochodzenia rodziny oraz podstaw jej genealogii.

2.      Szanuje kulturę własnego regionu i dostrzega jej związki
z kulturą narodową.

3.      Posiada ukształtowaną tożsamość narodową oraz poczucie przynależności do kultury europejskiej.

Rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności narodowych, kulturowych, rasowych, wyznaniowych
i światopoglądowych.

1.      Jest tolerancyjny wobec odmiennych poglądów i postaw.

2.      Nie akceptuje rasizmu oraz innych przejawów dyskryminacji.

3.      Jest otwarty na dialog z przedstawicielami innych kultur, narodów i religii.

4.      Szanuje cudze wartości.

Identyfikacja z obowiązkami patriotycznymi.

1.      Zna dzieje własnego narodu i państwa.

2.      Pogłębia poczucie przynależności do wspólnoty obywateli państwa polskiego.

3.      Ma świadomość istnienia obowiązków wobec własnej ojczyzny oraz dbałości o jej dobre imię.

4.      Zna i szanuje symbole narodowe, państwowe i religijne.

5.      Przeciwstawia się tendencjom nacjonalistycznym, postawom, zjawiskom i działaniom, które narażają na szwank dobre imię kraju.

Poznanie praw oraz obowiązków obywatelskich
i uczniowskich.

1.      Zna prawa i powinności obywatelskie oraz wynikające
z nich postawy.

2.      Zna Konstytucję RP, Deklarację Praw Człowieka
i Obywatela.

3.      Zna Konwencję Praw Dziecka.

4.      Zna swe prawa i obowiązki oraz procedury ich egzekwowania, zapisane w dokumentach regulujących pracę Szkoły.

Przygotowanie do uczestniczenia w życiu społeczeństwa demokratycznego.

1.      Zna strukturę i instytucje społeczeństwa demokratycznego (parlamentaryzm, samorządność, itd.).

2.      Zna i rozumie procedury demokratyczne (mediacje, wybory, dialog społeczny).

3.      Działa zgodnie z prawem oraz stosuje demokratyczne procedury w życiu klasy i szkoły.

4.      Nie akceptuje patologii społecznych oraz postaw i działań zagrażających pokojowi społecznemu.

Poznanie podstawowych zasad życia ekonomicznego, politycznego i kulturowego, w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej
i zawodowej.

 

1.      Umie posługiwać się źródłami informacji dotyczącymi aktualnych problemów gospodarczych, politycznych
i kulturalnych oraz rozumie ich treść.

2.      Posiada umiejętność oceny pozyskanych informacji
i wykorzystania ich z korzyścią dla siebie.

3.      Potrafi korzystać z banków informacji o szkołach, zawodach i miejscach pracy.

4.      Posiadł sztukę autoprezentacji i redagowania podstawowych dokumentów niezbędnych w życiu szkolnym i zawodowym.

 

 

          VI.          Struktura oddziaływań wychowawczych

1.      Dyrektor szkoły:

·        Stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole.

·        Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

·        Stwarza warunki do samodoskonalenia nauczycieli.

·        Inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

·        Stwarza warunki do działania w szkole wolontariatu.

·        Współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz samorządem uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań.

·        Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

·        Nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły.

·        Nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.      Rada pedagogiczna:

·        Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych.

·        Opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
w porozumieniu z radą rodziców.

·        Opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością.

·        Uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

·        Uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

3.      Nauczyciele:

·        Współpracują z wychowawcami klas w zakresie zadań wychowawczych, uczestniczą
w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

·        Reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów.

·        Przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością.

·        Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

·        Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji.

·        Wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

4.      Wychowawcy klas:

·        Diagnozują sytuację wychowawczą w klasie.

·        Rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów.

·        Na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów.

·        Zapoznają uczniów swoich klas ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły.

·        Współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem, psychologiem szkolnym.

·        Wspierają uczniów potrzebujących pomocy.

·        Dbają o dobre relacje w klasie.

·        Podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

5.      Zespół wychowawczy:

·        Analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze.

·        Przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
i profilaktycznej szkoły.

6.      Pedagog, psycholog szkolny:

·        Diagnozuje środowisko wychowawcze.

·        Zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

·        Współpracuje z nauczycielami.

·        Współpracuje z rodzicami uczniów potrzebujących szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki.

·        Współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów.

·        Współpracuje z placówkami wspierającymi działania szkoły.

7.      Rodzice:

·        Współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.

·        Uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły.

·        Współpracują z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi w klasach.

8.      Samorząd uczniowski:

·        Jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego, rozrywkowego uczniów, zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

·        Prowadzi akcje pomocowe i charytatywne.

·        Reprezentuje potrzeby środowiska uczniowskiego.

·        Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

·        Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca tradycje.

 

 

        VII.          Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja będzie prowadzona poprzez:

1.      Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian.

2.      Analizę dokumentacji.

3.      Przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

4.      Rozmowy z rodzicami.

5.      Wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.

 

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-10-02 19:44:15