Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

Regulamin Klas Sportowych

REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH

(Załącznik nr 4 do statutu Szkoły Podstawowej nr 14  w Poznaniu)

Na podstawie art. 18 ust. 5, art. 68 ust. 2 i 3, art. 70 ust. 1 pkt 5 i art. 98 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r. poz.671)

 

I.    Postanowienia ogólne.

    

1.     Szkoła Podstawowa nr 14  jest szkołą  sportową. Dzieci przyjmowane do klas sportowych –  o profilu pływackim i tenisowym powinny posiadać bardzo dobry stan zdrowia poświadczony badaniem lekarskim.

  1. W klasach I – III szkoły podstawowej obowiązkowe są zajęcia z pływania i tenisa stołowego   a od klasy IV do VIII formowane są oddziały o profilu pływackim, tenisowym oraz skoków do wody.
  2. Wszystkie klasy sportowe prowadzą zajęcia sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane dla pływania, tenisa stołowego oraz skoków do wody.

 

II.  Postanowienia dotyczące klas I – III szkoły podstawowej.

 

1.   Klasy I – III o profilu pływackim -  pracują w oparciu o poszerzony program wychowania fizycznego, pływania  i tenisa stołowego.

2.   W pierwszym roku szkolenia minimalna liczba uczniów w oddziale sportowym wynosi 20 uczniów.

3.   Zajęcia sportowe  w klasach I – III  SP są obowiązkowe.

4.   Po klasie III w procesie selekcji wybierani są uczniowie z predyspozycjami sportowymi do klas: IV pływackiej, tenisowej i skoków do wody. Kryteria wyboru uczniów  wyznacza trener prowadzący.

5.   Dyrektor szkoły może wnioskować do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (na podstawie art. 68 ust. 2 i 3, art. 70 ust. 1 pkt 5 i art. 98 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli:

§  uczeń ma 30%  lub więcej nieusprawiedliwionych godzin na zajęciach sportowych w półroczu, lub

§  zachowanie ucznia uniemożliwia prowadzenie zajęć sportowych i pomimo podjętych działań wychowawczych nie ma widocznej poprawy, lub

§  uczeń nie brał czynnego udziału w 30%  lub więcej zajęć sportowych w półroczu.

 

III.           Postanowienia dotyczące klas IV-VIII   o profilu pływackim.

 

1.     Zajęcia z pływania objęte planem lekcji są obowiązkowe.

2.     W przypadku opinii trenera prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.

3.     Dyrektor szkoły może wnioskować do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (na podstawie art. 68 ust. 2 i 3, art. 70 ust. 1 pkt 5 i art. 98 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli:

 

 

§  uczeń ma 30%  lub więcej nieusprawiedliwionych godzin na zajęciach sportowych w półroczu, lub

§  zachowanie ucznia uniemożliwia prowadzenie zajęć sportowych i pomimo podjętych działań wychowawczych nie ma widocznej poprawy, lub

§  uczeń nie brał czynnego udziału w 30%  lub więcej zajęć sportowych w półroczu.

4.     Uczniowie uczęszczający do klas pływackich zobowiązani są do brania udziału w zawodach sportowych wyznaczonych przez trenera prowadzącego.

 

IV.           Postanowienia dotyczące klas IV-VIII o profilu tenisa stołowego.

 

1.     Zajęcia z tenisa stołowego objęte planem lekcji są obowiązkowe.

2.     W przypadku opinii trenera prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza , uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego , uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.

3.     Dyrektor szkoły może wnioskować do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (na podstawie art. 68 ust. 2 i 3, art. 70 ust. 1 pkt 5 i art. 98 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli:

§  uczeń ma 30%  lub więcej nieusprawiedliwionych godzin na zajęciach sportowych w półroczu lub;

§  zachowanie ucznia uniemożliwia prowadzenie zajęć sportowych i pomimo podjętych działań wychowawczych nie ma widocznej poprawy lub;

§  uczeń nie brał czynnego udziału w 30%  lub więcej zajęć sportowych w półroczu.

4.     Uczniowie uczęszczający do klas o profilu tenisa stołowego zobowiązani są do brania udziału w turniejach sportowych wyznaczonych przez trenera prowadzącego.

 

V.  Postanowienia dotyczące klas IV-VIII  o profilu skoków do wody.

 

1.     Zajęcia z zakresu skoków do wody objęte planem lekcji są obowiązkowe.

2.     W przypadku opinii trenera prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza , uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego , uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.

3.     Dyrektor szkoły może wnioskować do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (na podstawie art. 68 ust. 2 i 3, art. 70 ust. 1 pkt 5 i art. 98 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli:

§  uczeń ma 30%  lub więcej nieusprawiedliwionych godzin na zajęciach sportowych w półroczu lub;

§  zachowanie ucznia uniemożliwia prowadzenie zajęć sportowych i pomimo podjętych działań wychowawczych nie ma widocznej poprawy lub;

§  uczeń nie brał czynnego udziału w 30%  lub więcej zajęć sportowych w półroczu.

4.     Uczniowie uczęszczający do klas o profilu skoków do wody zobowiązani są do brania udziału w zawodach sportowych wyznaczonych przez trenera prowadzącego.

 

VI.           Od uczniów klas sportowych wymaga się :

 

1.     Osiągania dobrych wyników w nauce ze wszystkich przedmiotów.

2.     Prezentowania postawy godnej ucznia i sportowca.

3.     Uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych planem szkolenia – treningi, zawody, obozy sportowe.

4.     Podporządkowania się wskazaniom i radom wydawanym przez trenerów i  nauczycieli w  zakresie nauki, zachowania, sportu oraz zdrowego stylu życia.

 

 

VII.         Postanowienia końcowe.

 

1.     Celem szkolenia sportowego jest osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego oraz przygotowanie do dalszej kontynuacji szkolenia w  szkole średniej.

2.     W szkole na poziomie klas VII i VIII mogą  zostać utworzone oddziały mistrzostwa sportowego.

3.     Szkoła jest objęta patronatem KS WARTA POZNAŃ, do którego należą wszyscy uczniowie klas o profilu pływackim i skoków do wody od klasy I do VIII szkoły podstawowej. Uczniowie uprawiający wyżej wymienione dyscypliny sportowe w Szkole Sportowej nr 14  nie mogą mieć innej przynależności klubowej poza KS WARTA.

4.     W szkole funkcjonuje UKS „Czternastaka”, zrzeszający uczniów klas o profilu tenisa stołowego.  Uczniowie uprawiający tenis stołowy w Szkole Podstawowej nr 14 nie mogą mieć innej przynależności klubowej poza UKS „Czternastka”.

5.     O sprawach nie ujętych  REGULAMINEM KLAS SPORTOWYCH, decyduje Rada Pedagogiczna Szkoły i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu

 

 

Został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu
dnia 13 września 2017 r.

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-10-02 19:45:21