Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

WSO dla klas I-III

ZESPÓŁ SZKÓŁ
Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
NR 3 W POZNANIU

 

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

 

WEWNĄTRZSZKOLNY

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

KLAS I – III

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I – III

 

ZAŁĄCZNIK  nr 2  DO STATUTU
ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3

 

§1.  W klasach I – III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są opisowe i przedstawiają się następująco:  

1.      W formie słownej np. pochwała,

2.      W formie pisemnej – ocena opisowa stosowana w zeszytach, na kartach pracy, sprawdzianach, testach, w dzienniku Librus, w dzienniczkach (stemple).

 

§2. 1. Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów w ocenianiu bieżącym są następujące:

1)      Wspaniale,

2)      Bardzo ładnie,

3)      Ładnie,

4)      Słabo,

5)      Popracuj.

2. Wprowadza się następujące opisy do kryteriów wymienionych w pkt 1:

1)      Wspaniale – umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania
z różnych źródeł informacji, podejmowanie samodzielnych inicjatyw rozwiązywaniu konkretnych problemów, rozwiązywanie dodatkowych zadań o wysokim stopniu trudności, udział i osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym.

2)      Bardzo ładnie – pełny zakres wiadomości i umiejętności określony w programie nauczania, samodzielne posługiwanie się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów i zadań, rozwiązywanie dodatkowych zadań o średnim stopniu trudności, sprawne korzystanie ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, udział w zawodach szkolnych.

3)      Ładnie – opanowanie wiedzy i umiejętności w stopniu zadowalającym, samodzielne i poprawne stosowanie wiadomości i rozwiązywanie problemów w typowych zadaniach teoretycznych i praktycznych, rozwiązywanie dodatkowych zadań
o niewielkiej skali trudności, umiejętność samodzielnego korzystania ze źródeł informacji poznanych w czasie zajęć, aktywne uczestnictwo w lekcji.

4)      Słabo – wiadomości i umiejętności pozwalające na zrozumienie najważniejszych zagadnień, wykonywanie prostych zadań teoretycznych i praktycznych, zadowalająca aktywność podczas lekcji.

5)      Popracuj – braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych
w programie nauczania, nie przekreślające jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w toku dalszej nauki.

3.      W drugim półroczu w klasie III, w porozumieniu z rodzicami, dopuszcza się możliwość wprowadzenia ocen zgodnie ze skalą obowiązującą w klasach IV – VI.

4.      Aktywność na lekcji zaznaczana jest znakiem „+”.

5.      Nieprzygotowanie do zajęć zaznaczane jest za pomocą znaku „-”.

6. Ocenianiu podlega zeszyt przedmiotowy i zeszyty ćwiczeń.

7. Ocena pracy ucznia podczas zajęć grupowych i indywidualnych obejmuje:

a)      Zespołowe i indywidualne planowanie pracy,

b)      Przyjmowanie ról w grupie,

c)      Stopień realizacji i/lub rozwiązywania postawionych zadań lub problemów,

d)     Aktywność i zaangażowanie,

e)      Poziom możliwości własnych ucznia,

f)       Poziom współpracy oraz podejmowanie odpowiedzialności za wynik pracy grupy lub własnej,

g)      Korzystanie z dostępnych źródeł informacji,

h)      Korzystanie z komputera i/lub innych narzędzi współczesnej techniki,

i)        Prezentowanie wyników pracy grupy lub własnej na forum ogólnym.

8. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

9. Ocena opisowa może być uzasadniona przez nauczyciela na prośbę rodzica (opiekuna prawnego) ustnie.

 

§3. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  oraz śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

2. Oceny z języka obcego i religii mają postać cyfrową w ocenianiu bieżącym i w klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

 

§4. Formy sprawdzenia zdobytych wiadomości:

1.      Ustna – odpowiedź.

2.      Pisemna krótka (5 – 15 minut) – nie musi być zapowiedziana; jest sprawdzeniem wiadomości z ostatnich 3 lekcji.

3.      Pisemna dłuższa (około 30 minut) – musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem; obejmuje zakres materiału powyżej 3 jednostek lekcyjnych.

4.      Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice (opiekunowie) otrzymują do wglądu.

5.      Uczeń ma możliwość jednorazowego poprawiania ocen: słabo i popracuj. Poprawa jest możliwa w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny.

6.      Na zakończenie poszczególnych etapów nauki nauczyciele sprawdzają osiągnięcia uczniów przy pomocy testów opracowanych przez zespół nauczycieli uczących na danym poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

7.      Uczniowie klas III biorą udział w ogólnopolskim teście trzecioklasistów.

 

§5. Ogólne obszary osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach I – III:

1. Edukacja polonistyczna,

2. Edukacja matematyczna,

3. Edukacja przyrodniczo – społeczna,

4. Edukacja artystyczno – techniczna,

5. Edukacja komputerowa,

6. Edukacja motoryczno – zdrowotna,

7. Edukacja językowa.

 

§6. Sposoby informowania rodziców (opiekunów) o efektach pracy ich dzieci:

1. Zebrania klasowe,

2. Rozmowa indywidualna,

3. Rozmowa telefoniczna,

4. Korespondencja listowa,

5. Korespondencja elektroniczna (dziennik elektroniczny Librus),

6. Adnotacja w dzienniczku ucznia lub w zeszycie przedmiotowym.

 

§7. Oczekiwane efekty działań edukacyjno-wychowawczych – Dążymy do tego, aby absolwent klasy III:

1.      Dobrze znał swoje najbliższe otoczenie.

2.      Poprawnie formułował pytania i poszukiwał na nie odpowiedzi.

3.      Osiągnął sprawność komunikacji w języku ojczystym i w wymaganym programem języku obcym.

4.      Umiał prezentować własne zdanie i słuchał opinii innych.

5.      Nawiązywał przyjazne kontakty międzyludzkie i umiał współdziałać z innymi.

6.      Był gotów podejmować zadania w sposób planowy i logiczny.

7.      Był ciekawy świata, chętnie korzystał z dostępnych źródeł informacji.

8.      Był odpowiedzialny i rozważny, potrafił przewidywać i ponosić konsekwencje swoich działań.

9.      Był prawy – stosował obowiązujące normy społeczne i moralne, rozróżniał
i prawidłowo oceniał zachowania dobre i złe.

10.  Był aktywny i twórczy, chętnie podejmował próby ekspresji artystycznej.

11.  Dysponował określonym zasobem informacji i umiejętności, stanowiącym punkt wyjścia do dalszej nauki szkolnej.

 

§8. Zasady promowania ucznia po klasie trzeciej szkoły podstawowej:

1.      Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.      W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. Na świadectwie widnieje wtedy zapis: „Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam negatywnie”.

3.      Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia  klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4.      O proponowanej ocenie śródrocznej lub rocznej zachowania oraz z zajęć edukacyjnych wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) na siedem dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej, przekazując ocenę na piśmie.

 

§9. Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia:

1.      Uczeń na zakończenie roku szkolnego może otrzymać nagrodę wzorowego ucznia, jeżeli w ocenie opisowej osiągnął wiadomości i umiejętności wykraczające poza poziom treści podstawowych i wyróżnił się kulturą osobistą.

2.      Uczeń na zakończenie roku szkolnego może być wyróżniony nagrodą rzeczową za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, zaangażowanie w pracę szkoły lub reprezentowanie klasy poza terenem szkoły.

 

§10. 1. Ocena z zachowania ma formę opisową i oparta jest na przepisach zawartych
w statucie szkoły, dotyczących między innymi:

a)      - stosunku uczniów do obowiązków szkolnych,

b)      - szacunku dla pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,

c)      - kultury osobistej,

d)     - zaangażowania w pracę na rzecz klasy i szkoły.

2.  Zachowanie ucznia zagrażające bezpieczeństwu rówieśników i/lub jego samego skutkuje wszczęciem działań naprawczych i/lub resocjalizacyjnych ze strony szkoły.

3.  Powtarzające się zachowanie zagrażające bezpieczeństwu rówieśników i/lub samego ucznia będą opisywane na świadectwie zdaniem: „Uczeń wielokrotnie dopuścił się czynów nagannych”.

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS I – III
OPRACOWAŁY NAUCZYCIELKI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 3 W POZNANIU.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 7 września 2011 r.; ujednolicony i znowelizowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 31 sierpnia 2015 r.

 

 

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2015-09-08 22:34:42