Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

Regulaminu wypożyczania podręczników oraz przekazywania darmowych materiałów ćwiczeniowych uczniom Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811. (art. 22 ust.2, 3)

 

 

I.                   Prawo korzystania.

 

1.      Szkoła  bezpłatnie wypożycza  uprawnionym uczniom podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z zapisami ustawy:

a)      w roku szkolnym 2014/2015 uczniom klas I

b)      w roku szkolnym 2015/2016 uczniom klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum

c)      w roku szkolnym 2016/2017 uczniom klas  I – V szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum

d)      począwszy od roku szkolnego 2017/2018 wszystkim uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum

2.      Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

3.      W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, które są wpisywane do ewidencji, czyli wprowadzone na stan biblioteki szkolnej, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

4.      Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza) uczniom podręczniki, mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej  3 kolejne  roczniki uczniów.

5.      Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom  dostęp do podręczników /materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną..

6.      Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego. Przekazanie odbywa się na podstawie protokołu zbiorczego.

7.      W zależności od potrzeb dydaktycznych, uczeń ma możliwość korzystania z podręcznika, zarówno w szkole, jak i w domu.

 

 

II.                Zasady wypożyczania, zwroty.

 

1.      Biblioteka szkolna wypożycza (użycza) bezpłatnie podręczniki na okres danego roku szkolnego.

2.      Podstawą wypożyczenia jest znajomość przez rodziców i  uczniów niniejszego regulaminu, potwierdzona podpisem oraz akceptacja jego postanowień. Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu, odpowiada wychowawca klasy.

3.      Wypożyczanie podręczników i materiałów edukacyjnych w klasach pierwszych szkoły podstawowej odbywa się według procedury zawartej w załączniku do niniejszego Regulaminu.

4.      Uczniowie klas II-VI oraz I – III gimnazjum dokonują wypożyczenia podręczników samodzielnie w bibliotece szkolnej.

5.      Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel-bibliotekarz na podstawie imiennych list uczniów, sporządzonych w bibliotece szkolnej.

6.      Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane  (użyczane)  w dniu  i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem-bibliotekarzem a wychowawcą klasy i podane do wiadomości uczniów. Zapis ten stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników.

7.      Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później jak do 14 dnia od rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

8.      Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.

9.      Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku: skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły, w przypadku innych zdarzeń losowych.

10.  Zwrotu wypożyczonych podręczników, dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych przez bibliotekarza, do wiadomości uczniów i rodziców, jednak nie później niż do 30 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych, zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

11.  Dla podręcznika/ materiału edukacyjnego ustala się status wyjściowy – pierwszy rok użytkowania jako „nowy”, status w kolejnych latach jako „dobry” lub „wystarczający”, co oznacza, iż podręcznik jest w stanie dobrym lub względnie dobrym, nie powodującym trudności w uczeniu się.

12.  Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki, nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia. Przy wykonywaniu tych czynności może współpracować z wychowawcą klasy.

13.  W przypadku zgubienia podręcznika/ materiałów edukacyjnych  bądź ich zniszczenia lub znacznego uszkodzenia, szkoła zażąda od rodziców/prawnych opiekunów zwrotu:

a)      kosztów zakupu podręcznika/materiału edukacyjnego wg stawek dotacji na poszczególne klasy, określonych w cytowanej we wstępie ustawie

b)      wpłaty dokonuje się w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia zagubienia podręcznika lub stwierdzenia jego zniszczenia.

14.  W przypadku zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego szkoła wypożycza uczniowi kolejny egzemplarz, wg przyjętej procedury.

15.  Materiały ćwiczeniowe, otrzymują poszczególni uczniowie corocznie, bez obowiązku zwrotu, co należy potwierdzić podpisem ucznia w klasach II-VI oraz w klasach I – III gimnazjum. Przekazanie materiałów ćwiczeniowych następuje w formie protokołu zbiorczego dla danej klasy i oddziału.

16.  Wszelka dokumentacja, o której mowa w cz. II znajduje się w bibliotece szkolnej, a za jej kompletność odpowiada nauczyciel - bibliotekarz.

 

III. Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie.

 

1.      Korzystający z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,  uczeń zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie z jego przeznaczeniem, do troski o jego walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.

2.      Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek  notatek, rysunków, zaznaczeń.

3.      Wypożyczone podręczniki  mogą być obłożone okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.

4.      Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami.

5.      W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika/materiału edukacyjnego, uczeń lub rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela-bibliotekarza i wychowawcę klasy.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

1.      Na koniec każdego roku szkolnego, po odbiorze podręczników od uczniów,  bibliotekarz dokonuje inwentaryzacji zasobów podręczników.

2.      Sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów podręczników.

3.      Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowieniu.

4.      Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.

5.      Sprawy sporne między nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

6.       Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

7.      Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania  podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

8.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu wypożyczania podręczników oraz przekazywania darmowych materiałów ćwiczeniowych uczniom Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu.

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania

podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom  klas pierwszych

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

 

 

1.      Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dla klas I Szkoły Podstawowej są własnością Szkoły.

2.      Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

3.      Szkoła przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

4.      Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

5.      W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.

6.      Czytelnik zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.

7.      Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać.

8.      Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

9.      W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

10.  W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta
z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych
z biblioteki szkolnej.

11.  Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom 1 września.; uczniowie otrzymają je podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

12.  O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje wychowawca klasy. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).

13.  Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

14.  W imieniu wypożyczających rodzice podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2015-09-08 22:48:41