Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów

na obowiązkowych zajęciach szkolnych

w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu

 

 

Podstawa prawna:

 

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.).

·         Statut Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu

 

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.      Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

 

·         uczniachnależy rozumieć uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu,

·         rodzicachnależy rozumieć przez to rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu,

·         wychowawcynależy rozumieć przez to wychowawcę danego oddziału lub wyznaczoną przez dyrektora osobę pełniącą obowiązki wychowawcy,

·         dyrektorzenależy rozumieć przez to dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu.

 

 

§ 2

Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności

 

1.      Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na lekcję lub zgłosi się na lekcję po 15 minutach od jej rozpoczęcia. Jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję przed upływem 15 minut od jej rozpoczęcia, nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym Librus spóźnienie.

2.      Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

3.      Osobą uprawnioną do usprawiedliwienia nieobecności uczniów danej klasy jest wychowawca tej klasy. Jeżeli wychowawca jest nieobecny, zadanie usprawiedliwiania  nieobecności uczniów tej klasy dokonuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

4.      Rodzice/prawni opiekunowie ucznia dostarczają wniosek o usprawiedliwienie do wychowawcy klasy tylko za pośrednictwem dzienniczka ucznia, z własnoręcznym podpisem.

5.      Na pierwszej stronie dzienniczka ucznia znajdują się wzory podpisów jego rodziców/prawnych opiekunów. Dzienniczek musi mieć ponumerowane wszystkie strony, musi też być opieczętowany właściwą pieczątką szkoły.

6.      Każdy wniosek o usprawiedliwienie powinien zawierać:

ñ  daty lub godziny lekcyjne, na których uczeń był nieobecny,

ñ  opis przyczyny nieobecności ucznia w szkole

ñ  własnoręczny podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia.

7.      Zgłoszenie wniosku o usprawiedliwienie odbywa się w ciągu 7 dni nauki szkolnej od powrotu ucznia do szkoły po nieobecności.

8.      Wychowawca w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. wyjazd rodzica, pobyt w szpitalu) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.

9.      Dopuszcza się następujące formy wnioskowania o usprawiedliwienie nieobecności w dzienniczku ucznia:

·         pisemna prośba rodzica/prawnego opiekuna wraz z uzasadnieniem i własnoręcznym podpisem,

·         ustna prośba rodzica/prawnego opiekuna w bezpośredniej rozmowie z wychowawcą, następnie potwierdzona właściwym wpisem do dzienniczka ucznia.

·         zaświadczenie wystawione przez służby medyczne o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach,

·         zaświadczenie urzędowe, wystawione np. przez organ sądowniczy, instytucję publiczną, zaświadczające, że nieobecność ucznia wynikła z istotnych przyczyn lub nieprzewidywalnych zdarzeń.

10.  Uczniowie biorący udział w konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach lub innych uroczystościach, do których zostali oddelegowani przez szkołę, a które odbywają się w szkole lub poza szkołą, mają odnotowaną nieobecność, którą usprawiedliwia wychowawca lub trener zgodnie z własną wiedzą lub informacją otrzymaną od trenera lub opiekuna konkursu lub wycieczki.

11.  Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy klasy osobiście, telefonicznie, pisemnie lub poprzez dziennik elektroniczny Librus o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej tydzień.

12.  W przypadku niepoinformowania szkoły przez rodzica/prawnego opiekuna o nieobecności ucznia w szkole trwającej powyżej 7 dni wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.

13.  Przyczyny nieobecności ucznia muszą być racjonalne i stanowić rzeczywiste uzasadnienie nieobecności, np. choroba, wypadek, nieprzewidziane sytuacje losowe, sprawy urzędowe niezależne od ucznia.

14.  Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeśli uzna, że podane przez niego powody niewystarczające do usprawiedliwienia.

15.  Jedynym dokumentem zawierającym usprawiedliwienia nieobecności jest dzienniczek ucznia. W przypadku zagubienia dzienniczka uczeń zgłasza ten fakt wychowawcy, a wychowawca zawiadamia rodziców i odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym.

16.  Do 10 – tego każdego miesiąca wychowawca informuje dyrektora szkoły o uczniach, którzy przekroczyli 50% nieobecności w poprzednim miesiącu.

17.  W przypadku dużej absencji ucznia w szkole i braku współpracy z rodzicami, dyrektor szkoły informuje rodziców listem poleconym o niespełnianiu obowiązku nauki, co może spowodować wszczęcie procedury administracyjnej przez organ prowadzący szkołę.

18.  W przypadkach nierozstrzygniętych niniejszą procedurą decyzję podejmuje dyrektor szkoły, w oparciu o statut szkoły i przepisy wyższego rzędu.

 

 

 

§ 3

Tryb i warunki zwolnienia ucznia z lekcji

 

1.      W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły nauczyciele i wychowawcy nie mają żadnych podstaw prawnych do zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych na jego prośbę.

2.      Zwolniony z zajęć lekcyjnych może być tylko ten uczeń, który przedstawi wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu pisemną prośbę rodziców z uzasadnieniem zwolnienia z części lekcji.

3.      Zwolnienie z lekcji w postaci godzin usprawiedliwionych odnotowuje w dzienniku Librus wychowawca lub nauczyciel, któremu zostało przedstawione zwolnienie. Nauczyciel zwalniający ucznia potwierdza zwolnienie własnoręcznym podpisem na piśmie od rodzica.

4.      W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmowy telefonicznej w celu zwolnienia ucznia z lekcji. W przypadku takiej formy zwolnienia ucznia nauczyciel przeprowadza rozmowę, a następnie odnotowuje ten fakt w dzienniku Librus, podając datę rozmowy oraz przyczynę zwolnienia ucznia.

5.      Uczeń zwalniany z lekcji wychowania fizycznego lub treningu sportowego zobowiązany jest przebywać pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, wraz z całą klasą.
W przypadku gdy zajęcia z wychowania fizycznego lub treningi odbywają się na pierwszych lub ostatnich lekcjach uczeń może być zwolniony z tych zajęć na podstawie pisemnej zgody Rodziców.

6.      Uczeń nie uczęszczający na zajęcia z religii zobowiązany jest przebywać w czasie trwania tych lekcji w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyrektora szkoły. W przypadku gdy zajęcia z religii odbywają się na pierwszych lub ostatnich lekcjach uczeń może być zwolniony z tych zajęć na podstawie pisemnej zgody rodziców.

 

 

Postanowienia końcowe

 

1.      Modyfikacje regulaminu możliwe na wniosek dyrektora lub członków rady pedagogicznej.

2.      Regulamin uchwalony został przez radę pedagogiczną dnia 19.02.2014r., wchodzi do stosowania od 1.09.2014 r.

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2015-09-08 22:50:56