Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

 

OFERTA  NAJLEPSZEGO   UBEZPIECZENIA  SZKOLNEGO

EDU PLUS

rok szkolny 2015/2016 

OFERTA INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

VIENNA INSURANCE GROUP

PROGRAM EDU PLUS 2015 - 2016r. 

I.              UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH)

 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W TERMINIE 7 DNI OD DATY DOSTARCZENIA DO INTERRISK ROSZCZENIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĄ

 

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH:

-  Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku przez 24 godziny) na całym świecie

 

-  Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta bez konieczności załączania imiennej listy osób objętych ubezpieczeniem.

 

-  Zniżka składki z tytułu ilości osób w trudnej sytuacji do 10% liczby wszystkich uczniów, uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Listę osób zwolnionych z opłaty składki należy dostarczyć do INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP.

-  Możliwość uzupełnienia zakresu ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka:

      poważnych zachorowań,

      operacji w następstwie NW,

      operacje plastyczne w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

      operacje w wyniku choroby,

      pobyt w szpitalu w wyniku choroby,

      pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

      zasiłek dzienny za każdy dzień pełnej niezdolności Ubezpieczonego do nauki lub pracy oraz

      zwrot kosztów leczenia,

      zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca,

      zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie możemy rozszerzyć o

ASSISTANCE EDU PLUS

·         pomoc medyczna (wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, dostawa leków, opieka medyczna po hospitalizacji, transport medyczny),

·         infolinia medyczna

·         indywidualne korepetycje

·         pomoc rehabilitacyjna

 

 

-  Oferujemy uproszczoną procedurę wypłaty świadczeń: w przypadku świadczeń z tyt. uszczerbku na zdrowiu stopień uszczerbku ustalany jest ZAOCZNIE (bez obecności Ubezpieczonego) na podstawie zgłoszenia roszczenia i dostarczonej dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia.

 

 

I.              Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego

 

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie niżej wymienione świadczenia

 

1)    Z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym zawału serca lub udaru mózgu (w tym krwotoku śródmózgowego), śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego - 100% sumy ubezpieczenia

2)    Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych (w tym zakup wózka inwalidzkiego) oraz odbudowy zębów stałych – do wysokości 25% sumy ubezpieczenia; z zastrzeżeniem, że w przypadku odbudowy zębów stałych – limit zwrotu kosztów wynosi 200 PLN za ząb

3)    Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – do 25% sumy ubezpieczenia

4)    Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie)

5)    Z tytułu śmierci  rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie)

6)    Z tytułu trwałego uszkodzenia ciała: obejmuje całkowitą utratę narządu lub władzy nad nim wg poniższej tabeli

 

 

Poz.

Tabeli

Rodzaj trwałego uszkodzenia ciała

Minimalny % sumy ubezpieczenia określonej w umowie

1)      

Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia

 

80

2)      

Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia

 

60

3)      

Całkowita utrata ręki

50

4)      

Całkowita utrata palców II, III, IV, V ręki

7  - za każdy palec

5)      

Całkowita utrata kciuka

22

6)      

Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu biodrowego lub kości udowej

 

75

7)

Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego, podudzia lub stawów skokowych

 

60

8)

Całkowita utrata stopy

40

9)

Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V

4 - za każdy palec

10)

Całkowita utrata palucha

15

       11)

Całkowita utrata wzroku w jednym oku

50

12)

Całkowita utrata wzroku w obu oczach

100

13)

Całkowita utrata słuchu w jednym uchu

30

14)

Całkowita utrata słuchu w obu uszach

50

15)

Całkowita utrata małżowiny usznej

15

16)

Całkowita utrata nosa

20

17)

Całkowita utrata zębów stałych

2 - za każdy ząb,

20 - maksymalnie
z tytułu utraty zębów

18)

Całkowita utrata śledziony

20

19)

Całkowita utrata jednej nerki

35

20)

Całkowita utrata obu nerek

75

21)

Całkowita utrata macicy

40

22)

Całkowita utrata jajnika lub jądra

20

23)

Całkowita utrata mowy

100

24)

Porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali Lovette’a

 

100

25)

Śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni

100

 

 

7)    Z tytułu złamań kości:

 

Poz.

Tabeli

Rodzaj złamania

Minimalny % sumy ubezpieczenia określonej w umowie

1)   

Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki

5,0

2)   

Złamania kości twarzoczaszki

4,0

3)      

Złamania łopatki, obojczyka, mostka

4,5 - za każdą kość

4)      

Złamania żebra, żeber

1,0 - za każde żebro, 10,0 - maksymalnie
z tytułu złamania wielu żeber

5)      

Złamania kości ramiennej

7,0

6)      

Zwichnięcie stawu barkowego

7,0

7)      

Złamania w obrębie kości przedramienia (jednej lub obu)

4,0

8)      

Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego

5,0

9)      

Złamania w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości palców

 

3,0

10)    

Złamania w obrębie kości palców ręki II-V

1,5 – za każdy palec

11)    

Zwichnięcia stawów w obrębie

palców II-V

2,0 – za każdy palec

12)    

Złamania w obrębie kciuka

3,0

13)    

Zwichnięcie kciuka

3,0

14)    

Niestabilne złamania miednicy

10,0

15)    

Stabilne złamania miednicy

4,5

16)    

Zwichnięcie stawu biodrowego

10,0

17)    

Złamania kości udowej

10,5

18)    

Złamania w obrębie kości podudzia (jednej lub obu)

7,0

19)    

Złamania rzepki

4,0

20)    

Zwichnięcie stawu kolanowego

5,0

21)    

Złamania w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców

4,0

22)    

Złamania w obrębie palucha

2,5

23)    

Złamania w obrębie kości palców stopy II-V

1,0 – za każdy palec

24)    

Zwichnięcie w stawach skokowych

4,0

25)    

Złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy trzonów, łuków kręgów (z wyłączeniem kości ogonowej)

 

11,0 - za każdy krąg

26)    

Złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy wyrostków poprzecznych, kolczystych kręgów

 

2,5 - za każdy krąg

27)    

Złamania kości ogonowej

3,5

28)    

Złamania zębów stałych

0,5 - za każdy ząb,

 max. 5%

 

 

 

8)    W przypadku gdy złamanie lub zwichnięcie było leczone operacyjnie Ubezpieczonemu przysługuje oprócz świadczenia wynikającego z Tabeli dodatkowe świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia

9)    Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (w tym krwotoku śródmózgowego) przysługuje świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiła utrata zdrowia orzeczona podczas komisji lekarskiej przez lekarza zaufania procentem uszczerbku na zdrowiu,

10) Z tytułu oparzeń i odmrożeń:

 

Poz.

Tabeli

Rodzaj i rozległość oparzenia/odmrożenia

Minimalny % sumy ubezpieczenia określonej w umowie

1)

Oparzenie II st. do 1 % powierzchni ciała

1,0

2)

Oparzenie II st. powyżej 1% do 15% powierzchni ciała

4,0

3)

Oparzenie II st. powyżej 15% do 30% powierzchni ciała

7,0

4)

Oparzenie II st. powyżej 30% powierzchni ciała

20,0

5)

Oparzenie III st. do 5% powierzchni ciała

4,0

6)

Oparzenie III st. powyżej 5% do 10% powierzchni ciała

10,0

7)

Oparzenie III st. powyżej 10% powierzchni ciała

20,0

8)

Oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu

20,0

9)

Odmrożenie II st. albo wyższy -  jednego palca ręki lub stopy

1,0

10)

Odmrożenie II st. albo wyższy - więcej niż jednego palca ręki lub palca stopy, odmrożenie nosa lub ucha

4,0

 

 

11)  Z tytułu wstrząśnienia mózgu:

 

Poz.

Tabeli

Okres pobytu w szpitalu

% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie

1)

powyżej 1 doby

2,0

2)

powyżej 2 dób

4,0

3)

powyżej 3 dób

6,0

4)

powyżej 4 dób

8,0

5)

powyżej 5 dób

10,0

 

12) Z tytułu pogryzienia/pokąsania przez zwierzęta, ukąszenia przez owady: 10%  sumy ubezpieczenia, gdy Poszkodowany przebywa w szpitalu powyżej 1 dnia

13) Z tytułu urazu kończyny dolnej lub górnej, innego niż złamanie kości, które wymagało co najmniej 7 dni unieruchomienia w opatrunku gipsowym lub innych stabilizatorach zewnętrznych: 3% sumy ubezpieczenia,

14) Z tytułu ran wymagających interwencji chirurgicznej w postaci zszycia lub założenia plastra zastępczego: 2% sumy ubezpieczenia,

15) w przypadku, gdy nie przysługuje jedno z powyższych świadczeń , poszkodowany może otrzymać świadczenie z tytułu:

-       nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji – 5% sumy ubezpieczenia,

-       uszkodzeń ciała w wyniku  nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej jednej wizyty kontrolnej – 1,5% sumy ubezpieczenia

 

 

 

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2015-09-18 08:32:35