Statut Szkoly i regulaminy

Regulamin świetlicy szkolnej
Koncepcja pracy szkoły...
Program wychowawczo-profilaktyczny
Regulamin stypendium motywacyjnego
Regulamin usprawiedliwiania nieobecności...
Statut Szkoły