Doradztwo zawodowe

Witamy wszystkich młodych, kreatywnych ludzi chcących zdobyć wiedzę oraz umiejętności pomocne w odnalezieniu swojej drogi zawodowej!

Jeżeli nie możesz znaleźć swojej życiowej drogi zawodowej i potrzebujesz pomocy w tym zakresie

ZAPRASZAMY DO SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

 

 

Poniżej wyjaśnimy kilka kwestii.

 

Jaka jest istota doradztwa zawodowego?

Doradztwo zawodowe jest procesem pomagania ludziom w osiąganiu lepszego zrozumienia siebie samego w relacji do rodzaju pracy i środowiska pracy, do wyboru zawodu i ścieżki edukacyjnej i właściwego dostosowania zawodowego.

 

Jaki jest cel doradztwa?

Celem jest udzielanie porad klientom w zakresie:

 • ich możliwości i zainteresowań w odniesieniu do dostosowania zawodowego i przydatności zawodowej;
 • możliwości zawodowych na rynku pracy;
 • warunków ekonomicznych określonych prac i zawodów;
 • przeciwwskazań i szczególnych wymagań z punktu widzenia minimalnego i najlepszego poziomu dostosowania zawodowego;
 • sposobów poszukiwania pracy;
 • sposobów kontaktowania się z pracodawcą.

 

Czym zajmuje się doradca zawodowy?

Doradca zawodowy:

 • udziela pomocy w formie porad młodzieży przy wyborze zawodu, kierunku kształcenia;
 • współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów;
 • posiada wiedzę z zakresu mechanizmów rynku pracy, zawodoznawstwa;
 • pomaga podejmować decyzje dotyczące kariery zawodowej;
 • pomaga w odnajdywaniu się w trudnej sytuacji poszukiwania pracy;
 • pomaga w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych;
 • pomaga w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • współpracują z innymi instytucjami rynku pracy (firmy szkoleniowe, szkoły, urzędy pracy, stowarzyszeniami, poradniami, firmami).

 

Czy znasz pojęcia związane z doradztwem zawodowym?

Preorientacja zawodowa – działalność obejmująca dzieci w okresie przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, polegająca na zapoznawaniu uczniów z wieloma dziedzinami pracy zawodowej, problemami pracy ludzkiej, pomocy w zdobywaniu wiadomości o zawodach, główny ciężar jej działalności spoczywa na rodzinie i szkole.

Orientacja szkolna – zadanie pedagogiczne polegające na pomaganiu uczniom w dokonywaniu wyboru szkoły, dalszego kierunku uczenia się (również zawodowego), możliwie najlepiej odpowiadającego zdolnościom i zamiłowaniom każdego z nich. (I. Janiszewska)

Porada zawodowa – porada dotycząca wyboru zawodu, może być opracowana przy wykorzystaniu testowania sprawności i uzdolnień, psychologicznej oceny osobowości, motywacji, celów życiowych, itp. Zasadniczo ma dotyczyć zawodu optymalnego dla danej jednostki.

Poradnictwo – forma pomocy lub działanie społeczne polegające na przekazywaniu rad, porad, informacji itp. jednej jednostce będącej w sytuacji problemowej (radzącemu się) przez drugą (doradcę), ale także interakcja międzyosobowa o charakterze pomocowym, jak również działalność zorganizowana, prowadzona w instytucjach (poradniach).

Informacja zawodowa – suma użytecznych dla odbiorcy sygnałów, które służą przekazywaniu lub gromadzeniu wiadomości, w tym przypadku zawodowych. K. Lelińska ze względu na rodzaj treści wyróżnia następujące rodzaje informacji: informacje ogólne, o zawodach i o sobie (radzący się).

Wybór zawodu – nie stanowi go pojedynczy akt decyzyjny, a proces, który trwa w czasie i odnosi się do rozwoju zawodowego.

Orientacja zawodowa – stanowi całokształt celowych, systematycznych i długotrwałych zabiegów wychowawczych, mających pomóc młodzieży w samodzielnym, właściwym i uzasadnionym wyborze zawodu. Obejmuje działania szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji uczestniczących w przygotowaniu młodzieży do wyboru zawodu (W. Rachalska)

 

Poniżej znajdziesz istotne linki, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat doradztwa zawodowego.

http://new.koweziu.edu.pl/index.php – poradnictwo zawodowe (opisy zawodów, filmy o zawodach, publikacje, testy, itp).

http://www.doradztwozawodowe-koweziu.pl – poradnictwo zawodowe (testy, poradniki, itp.)

http://www.doradztwozawodowe-koweziu.pl/narzedzia-i-poradniki.html – poradnictwo zawodowe (testy, poradniki, itp.)

http://www.ohpdlaszkoly.ohp.pl – poradnictwo zawodowe (testy, pośrednictwo pracy, jak napisać CV, baza linków z ofertami pracy, itp).

http://www.wybieramzawod.pl/ – poradnictwo zawodowe (filmy o zawodach, testy, itp.)

 

Miłej pracy! 🙂