Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

Szkolny regulamin korzystania z podręczników

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Przedmiot Regulaminu

1.      Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a.       zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b.      tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c.       postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2.      Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

3.      Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

§ 2. Słowniczek

Użyte terminy w Regulaminie oznaczają:

a.       Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

b.      Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

c.       Materiał ćwiczeniowy – materiał służący utrwalaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności.

d.      Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014r. poz. 811).

e.       Rodzic rodzic lub opiekun prawny ucznia.

 

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH

1.      Biblioteka Szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2.      Biblioteka nieodpłatnie:

- wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

- zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

3.      Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1.      Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki Szkolnej.

Podręczniki są wpisywane do Księgi Podręczników, a materiały ćwiczeniowe do Księgi Inwentarzowej.

2.      Podręczniki, materiały edukacyjne oraz inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

3.      Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 

 

 

 

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 1. Użytkownicy podręczników szkolnych

1.      Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w pierwszej klasie w roku szkolnym 2014/2015 lub później.

2.      Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji na podstawie listy uczniów zamieszczonej w dzienniku lekcyjnym.

§ 2. Okres trwania wypożyczania

1.      Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 10 września, kolejne części podręczników oraz innych materiałów w zależności od terminu realizacji programu nauczania.

2.      Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu w poszczególnym roku szkolnym ustala Szkoła.

3.      Wypożyczenie podręcznika i materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

4.      Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§ 3. Procedura wypożyczania podręcznika

1.      Podręczniki lub materiały edukacyjne będą wypożyczane na początku roku szkolnego.

2.      Bibliotekarz po rejestracji uczniów wypożycza podręczniki w poszczególnych klasach podczas zajęć edukacyjnych.

3.      Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczania podręczników będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

4.      Wraz z pobraniem podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać uczniów i rodziców/prawnych opiekunów z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.

5.      Wychowawca ma obowiązek poinformować rodzica/prawnego opiekuna, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręczników lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy lub bibliotekarzowi.

6.      Rodzic/prawny opiekun potwierdza podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i wzięcia odpowiedzialności za wypożyczone dziecku podręczniki lub materiały edukacyjne  /załącznik nr 1/.

§ 4. Zmiana Szkoły

1.      Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręczniki oraz inne materiały edukacyjne.

2.      W przypadku niemożności zwrotu otrzymanych podręczników lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§ 1. Obowiązki Ucznia związane z wypożyczaniem

1.      Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń zobowiązany jest do:

a.       używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem

b.      zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny

c.       owinięcia podręczników.

2.      Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3.      Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4.      Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia np. pracy domowej.

5.      Wraz z upływem roku szkolnego Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówkiem, podkleić w razie konieczności, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

 

 

§ 2. Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1.      Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystanie.

2.      Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3.      Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

§ 3. Zakres odpowiedzialności

1.      Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2.      W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodzica/prawnego opiekuna ucznia zwrotu kosztu zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych.

3.      W przypadku zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia sporządza się protokół, który stanowi załącznik nr 2a i załącznik nr 2b do niniejszego regulaminu, a rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika „Nasz elementarz” dla klas od 1-3 SP wpłaty dokonuje się na konto Szkoły o numerze:
70 1020 4027 0000 1702 1264 28 74.

W tytule płatności należy podać informacje:
- tytuł, część i autor podręcznika lub innych materiałów edukacyjnych

- imię i nazwisko ucznia

- klasa

W przypadku zniszczenia i zagubienia podręczników do języka angielskiego dla klas 1-3SP oraz wszystkich podręczników do klas 4-5 SP oraz 1-2 GIM.

Wpłaty dokonuje się na konto o numerze:

75 1020 4027 0000 1502 1264 28 82.

W tytule płatności należy podać informacje:
- tytuł, część i autor podręcznika lub innych materiałów edukacyjnych

- imię i nazwisko ucznia

- klasa.

 

 

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

1.      Inwentaryzacja zasobów darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych Biblioteki odbywa się na zakończenie roku szkolnego po ich odbiorze od użytkowników.

2.      Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej 14 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.      Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu na każde ich życzenie.

3.      Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4.      Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5.      Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6.      Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku.

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręcznków, materiałów edukacyjnych
oraz materiałów ćwiczeniowych.

 

Poznań, dnia..............................................

 

OŚWIADCZENIE KLASA ............

Przyjmuję do wiadomości postanowienia powyższego regulaminu. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna podręczniki będące własnością Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu.

 

L.p.

 

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Uwagi

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2a

do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręcznków, materiałów edukacyjnych
oraz materiałów ćwiczeniowych.

 

................................................................                    Poznań, dnia..............................................
Pieczęć szkoły

 

PROTOKÓŁ

zgubienia/zniszczenia podręcznika

sporządzony w dniu ............................ 20.......r. przez

dyrektora szkoły/wychowawcę/bibliotekarza: .............................................................................

w obecności ucznia: .....................................................................................................................

1. Stwierdzono, że podręcznik nr inwentarzowy ............................. o wartości .......................... został zgubiony/zniszczony.

2. Na podstawie regulaminu korzystania z bezpłatnych podręcznków, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych rodzice/opiekuni prawni ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

3. Zwrot kosztów zakupu nowego podręcznika wynosi ...............................................

Wyżej wymienioną kwotę prosimy przekazać w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego protokołu na konto o numerze 70 1020 4027 0000 1702 1264 2874.

W tytule płatności należy podać informacje:
- tytuł, część i autor podręcznika lub innych materiałów edukacyjnych
- imię i nazwisko ucznia
- klasa.

.............................................................................................

Podpis dyrektora szkoły/wychowawcy/bibliotekarza

Załącznik nr 2b

do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręcznków, materiałów edukacyjnych
oraz materiałów ćwiczeniowych.

 

................................................................                    Poznań, dnia..............................................
Pieczęć szkoły

 

PROTOKÓŁ

zgubienia/zniszczenia podręcznika

sporządzony w dniu ............................ 20.......r. przez

dyrektora szkoły/wychowawcę/bibliotekarza: .............................................................................

w obecności ucznia: .....................................................................................................................

1. Stwierdzono, że podręcznik nr inwentarzowy ............................. o wartości .......................... został zgubiony/zniszczony.

2. Na podstawie regulaminu korzystania z bezpłatnych podręcznków, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych rodzice/opiekuni prawni ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

3. Zwrot kosztów zakupu nowego podręcznika wynosi ...............................................

Wyżej wymienioną kwotę prosimy przekazać w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego protokołu na konto o numerze 75 1020 4027 0000 1502 1264 2882.

W tytule płatności należy podać informacje:
- tytuł, część i autor podręcznika
- imię i nazwisko ucznia
- klasa.

.............................................................................................

Podpis dyrektora szkoły/wychowawcy/bibliotekarza

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2016-09-14 20:03:59