Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu

 

Na podstawie art. 90g Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się niniejszy regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 26 kwietnia 2017 r.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.     Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych są:

a)     stypendium za wyniki w nauce,

b)     stypendium za osiągnięcia sportowe.

2.     Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków budżetowych, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Przeznacza się 50% posiadanych środków na stypendia za wyniki w nauce, 30% na stypendia za osiągnięcia sportowe w pływaniu, 10% na stypendia za osiągnięcia w tenisie stołowym, 10% na stypendia za osiągnięcia w skokach do wody.

3.     Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:

a)     przewodniczący komisji – pedagog szkolny,

b)     opiekun Samorządu Uczniowskiego,

c)     nauczyciel wskazany przez dyrektora.

4.     Stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

5.     Stypendium motywacyjnego za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.

 

 

§ 2

Warunki udzielania stypendium

1.     Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który:

a)     uzyskał średnią ocen co najmniej 5,3 w szkole podstawowej lub co najmniej 5,0 w gimnazjum, w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium;

b)     uzyskał ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania.

2.     Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz uzyskał ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania.

Za wysoki wynik uznaje się:

a)     dla uczniów biorących udział w zawodach pływackich:

medal lub finał A Mistrzostw Polski w pływaniu – dotyczy letnich Mistrzostw Polski odbywających się w czasie wakacji szkolnych przed rozpoczęciem pierwszego semestru danego roku szkolnego;

b)     dla uczniów biorących udział w zawodach skoków do wody;

miejsce od 1 do 3 w Grand Prix Polski lub miejsce od 1 do 8 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

c)     dla uczniów biorących udział w zawodach tenisa stołowego:

miejsce od 1 do 10 w Grand Prix Wielkopolski lub udział w Turnieju Asów Top 8 Wielkopolski;

3.     Uczeń może otrzymać stypendium motywacyjne w danym roku szkolnym tylko w jednej kategorii: za wyniki w nauce, albo za osiągnięcia sportowe.

 

§ 3

Procedura udzielania stypendium

1.     Wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy na wniosek własny lub Rodzica do komisji stypendialnej (załącznik nr 1) po zakończeniu klasyfikacji śródrocznej, najpóźniej do dnia 10 czerwca danego roku szkolnego.

2.     Komisja opiniuje wnioski i przekazuje je dyrektorowi szkoły.

3.     Dyrektor szkoły przyznaje stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

1.     Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane jeden raz w roku szkolnym.

2.     Wysokość stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej.

3.     Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, w ramach środków posiadanych przez szkołę na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych.

4.     Liczba i wysokość stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzależniona jest od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

5.     Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

6.     W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali wyższą średnią ocen lub wyższe osiągnięcia sportowe.

7.     W przypadku, gdy liczba uczniów, którzy uzyskali jednakową najwyższą średnią ocen lub jednakowe najwyższe wyniki sportowe, przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe otrzymują uczniowie klas programowo najwyższych.

8.     Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe podawane będą do publicznej wiadomości:

a)     na tablicy ogłoszeń,

b)     podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Załącznik nr 1

Poznań, dn. …………………………….

 

Do

komisji stypendialnej

 

Wniosek
o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*

 

Na podstawie art. 90g Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) wnioskuję o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe* dla ucznia

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………

PESEL: ………………………… data i miejsce urodzenia: …………………………………

adres zamieszkania:

ulica ……………………………………………………………… nr domu …………………

kod pocztowy ……… - …………… miejscowość ……………………………………………

W roku szkolnym …………………/………………… uczeń/uczennica klasy ……………… uzyskał/a:

   średnią za wyniki w nauce ……………………………………………………………...

   wyniki we współzawodnictwie sportowym: ……………………………………………

….………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

oraz ocenę ………………………………………………………………………. z zachowania.

………………………………
(podpis wychowawcy klasy)

 

_________________
* niepotrzebne skreślić

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-05-05 21:39:16