Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO biologia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z BIOLOGII

 rok szkolny 2017/2018

 

1

Imię i nazwisko nauczyciela

JUSTYNA   MICHALSKA

2

Nauczany przedmiot

BIOLOGIA

3

Typ szkoły / klasy

Gimnazjum   kl. II-III i  Szkoła Podstawowa kl. VII

4

Formy i sposoby oceniania, zakres materiału

Ocenie podlegają: poziom opanowania wiadomości oraz umiejętności przewidziane programem nauczania. Sposób sprawdzania:

Sprawdziany – obejmujące większy zakres materiału , trwające 45 min.

Kartkówki – trzy ostatnie zajęcia, trwające 10-20 min.   

Odpowiedź ustna – trzy ostatnie lekcje  

Zadania domowe – wyrywkowa kontrola; obowiązkowe dla wszystkich uczniów

Aktywność na lekcji – bieżąca ocena  

Zadania na lekcji                

5

Dodatkowe zadania podlegające ocenie

Samodzielne opracowanie lekcji wraz z prezentacją – raz na dany rok szkolny /nieobowiązkowo/

Udział w Projekcie edukacyjnym i jego publiczna prezentacja.

6

Termin wcześniejszego powiadomienia uczniów o kontroli

Sprawdziany / Testy – minimum  tydzień wcześniej

Kartkówki – niezapowiedziane

Odpowiedź ustna - bez zapowiedzi

Referat / prezentacja na lekcji    1- 3 tygodnie wcześniej

7

Kryteria poszczególnych ocen w przypadku punktowych form oceniania przewidziane dla „Sprawdzianów” oraz „Kartkówek”

Celujący               -  100 %

Bardzo dobry       -  99– 91 %

Dobry                   -  90 – 75 %

Dostateczny          - 74 – 51 %

Dopuszczający     -  50 – 31 %

Niedostateczny     -  30 - 0 %

8

Tryb poprawiania ocen cząstkowych lub ich uzyskania w przypadku nieobecności ucznia

Sprawdziany / testy – w  terminie 14 dni od ogłoszenia ocen , uczeń może poprawić ocenę niedostateczną . Inne oceny po uzgodnieniu z nauczycielem  uczącym.

Po tygodniowej nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek w ciągu 1 tygodnia napisać zaległy sprawdzian. Kiedy absencja ucznia trwała ponad tydzień  - na zaliczenie sprawdzianu  ma 2 tygodnie.

Uczniowie wyjeżdżający  na jedno- lub dwudniowe zawody sportowe mają obowiązek nadrobić zaległości na następną lekcję (sytuacja, gdy uczniowie w danym dniu byli nieobecni na przedmiocie, który jest raz w tygodniu).

9

Aktywność na lekcji

Trzy plusy za aktywność - uczeń otrzymuje  ocenę bardzo dobrą.

 

10

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji / zdania domowe

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny 1 x  semestrze (kl. 3gimnazjum ),2xklasy 2 gimnazjum i klasy 7.

Nieprzygotowanie do lekcji oznacza: brak wiadomości  i umiejętności z  trzech ostatnich lekcji .

Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji, kiedy nauczyciel wpisuje nieprzygotowania do dziennika.

Nieprzygotowanie  do lekcji nie przysługuje uczniom,  jeśli na daną lekcję zapowiedziany był sprawdzian  lub kartkówka.

 

Uczeń ma prawo zgłosić 2 braki zadania domowego w ciągu semestru; kolejne będą skutkowały wystawieniem oceny niedostatecznej.

11

Zasady wystawiania ocen śródrocznych  i rocznych

Uzyskane  stopnie  w  poszczególnych  formach  aktywności  ucznia  stanowią  podstawę  do wystawienia oceny   semestralnej. Ocena  semestralna  nie  jest  średnią  ocen  cząstkowych.

Przy  ustalaniu  oceny  semestralnej  i  końcowej  nauczyciel  bierze  pod  uwagę  stopnie    z  poszczególnych  form  działalności  ucznia  w  następującej  kolejności :

1. Prace  klasowe, sprawdziany, testy  -  (największy  wpływ  na  kształt  oceny  semestralnej  i  końcowej).

2. -  sprawdziany  („kartkówki”),

    -  odpowiedź  ustna,

3. - prace  domowe.

    - aktywność  na  lekcji.

    -  praca  w  grupie, projekt ,inne.

 

 

 

 

12

Zagrożenie oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej

Uczeń ma możliwość poprawienia oceny po indywidualnej konsultacji z nauczycielem. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu  istnieje możliwość dzielenia materiału na mniejsze partie i zaliczanie ich w formie prac pisemnych bądź odpowiedzi ustnych. Ostateczne zakończenie poprawy musi nastąpić na 7 dni przed datą rady pedagogicznej klasyfikacyjnej w danym semestrze.

13

Wymagania na poszczególne oceny

OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem  nauczania,

*potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, nie tylko wskazanych przez nauczyciela,

*potrafi stosować wiadomości w sytuacjach  nietypowych / problemowych,

* proponuje nietypowe rozwiązania,

* umie formułować problemy i dokonywać analizy nowych zjawisk,

*potrafi precyzyjnie rozumować posługując się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu biologii,

* potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy,

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na niższe stopnie i ponadto:

* opanował  prawie w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem,

* potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,

* wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. wykresów, tablic, zestawień, itp.,

* sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,

* wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji,

* potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą programem również z pokrewnych przedmiotów.

OCENĘ  DOBRĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na niższe stopnie i ponadto:

* opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem,

* poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela,

* potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji, np. tablice, schematy, wykresy, diagramy, itp.,

* rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności,

* poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych,

* jest aktywny w czasie lekcji.

OCENĘ  DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na stopień dopuszczający, a ponadto:

* opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które konieczne są do dalszego kształcenia,

* poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do  rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o niewielkim stopniu trudności,

* potrafi korzystać przy pomocy nauczyciela z takich źródeł wiedzy jak tablice, schematy, wykresy, diagramy itp.,

* w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

* ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem  nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

* rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,

* przejawia  zaangażowanie w proces uczenia się.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

* nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które konieczne są do dalszego kształcenia,

* nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

* nie zna podstawowych pojęć i zjawisk biologicznych,

* nie wykazuje chęci do pracy.

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 07:53:36