Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO etyka 4-7

Przedmiotowy system oceniania z etyki w klasach IV – VII szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2017/2018

Alicja Fryda-Trafny

 

 

 

1.      Formy podlegające ocenie:

● aktywne uczestniczenie w lekcji,

● wypowiedzi ustne,

● wypowiedzi pisemne,

● przygotowanie materiałów do lekcji,

● przygotowanie argumentów do dyskusji,

● prowadzenie zeszytu,

● prace domowe,

● sprawdziany,

● prezentacje,

● prace dodatkowe.

 

2.      Każda ocena posiada swoją wagę – przy każdej ocenie informacja o kategorii i wadze znajduje się                    w dzienniku Librus.

Waga oceny:

1 : aktywność, wypowiedzi ustne, prowadzenie zeszytu, zadanie domowe

2: wypowiedzi pisemne, przygotowanie argumentów do dyskusji, sprawdziany, prezentacje, prace dodatkowe.

W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań nauczyciel ustala sposób oceny oraz jej wagę.

Ocena semestralna i końcoworoczna będzie wystawiana na podstawie średniej ważonej wg wyżej podanych wag ocen cząstkowych.

6,0 – 5,4 – celujący,  5,3 – 4,6 – bardzo dobry , 4,5 – 3,6 – dobry , 3,5 – 2,6 – dostateczny, 2,5 – 1,6 – dopuszczający, 1,5 – 0 – niedostateczny

3.      Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostają poinformowani o wymaganiach nauczyciela i przedmiotowym systemie oceniania.

Wymagania edukacyjne formułowane są na podstawie podstawy programowej.

Stosuje się sześciostopniową skalę  ocen zgodną z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania ( WSO )

0  -  30 %            niedostateczny

31 – 50 %             dopuszczający

51 – 74%          dostateczny

75 – 90%          dobry

91 – 99%         bardzo dobry

100%   celujący

4.      Wymagania na ocenę:

celującą – samodzielne przygotowanie prezentacji/projektu, wzorowe prowadzenie zeszytu, aktywny udział we wszystkich lekcjach, posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki, systematyczne przygotowanie do lekcji, podejmowanie zadań dodatkowych, samodzielne inicjowanie pewnych działań, jak na przykład zaproponowanie i opracowanie tematu związanego z omawianym zagadnieniem.

bardzo dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, czynny udział w zajęciach/dyskusjach, posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki, wzorowe prowadzenie zeszytu, odrobione prace domowe,

dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, częsty udział w dyskusjach, rozumienie elementarnych pojęć z zakresu etyki, dobrze prowadzony zeszyt, odrobione prace domowe,

 

dostateczną – rozumienie omawianych zagadnień, sporadyczny udział w dyskusjach, prowadzenie zeszytu,

dopuszczającą – bierny udział w lekcjach, prowadzenie zeszytu,

niedostateczną – niespełnienie powyższych warunków.

 

Poza powyższymi ocenami stosowane są również „plusy”, głównie za aktywność na lekcji i niektóre prace domowe, oraz „minusy” za nieprzygotowanie do lekcji, brak pracy domowej lub niepodjęcie działań obowiązkowych poleconych przez nauczyciela (pięć „plusów” to ocena celująca, trzy „plusy” stanowią ocenę bardzo dobrą, zaś trzy „minusy” - ocenę niedostateczną).

 

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 07:55:54