Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO fizyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z  FIZYKI

                                ROK SZKOLNY 2017/2018

Przedmiotowy system Oceania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o :  Wewnątrzszkolny system oceniania.

Podstawę programową.

Ocenie podlegają umiejętności i wiedza określone programem nauczania.

Wykaz umiejętności i wiadomości przedstawiany jest uczniom i rodzicom z początkiem każdego roku szkolnego.

Skala ocen zawiera stopnie od 1 do 6.

Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia :

wypowiedzi ustne - co najmniej jeden stopień z odpowiedzi ustnej w roku szkolnym,

wypowiedzi pisemne:

kartkówki” - sprawdziany polegające na sprawdzeniu opanowania umiejętności i wiadomości z 1-3 lekcji poprzednich,

testy powtórzeniowe w klasach 2 i 3

sprawdziany z działu fizyki

aktywność na lekcji, czyli zaangażowanie w tok lekcji, udział w dyskusji, wypowiedzi w trakcie rozwiązywania problemów,

praca w grupie – wykonywanie zadań zespołowych na lekcji.

prace domowe :

 krótkoterminowe – z lekcji na lekcję,

długoterminowe :

* wykonanie: referatu, opracowania, projektu, pomocy dydaktycznej,

* prowadzenie zeszytu, samodzielnych notatek z lekcji.

Ocenie podlega co najmniej jedna z wymienionych  forma pracy.

Nie każda odpowiedź ucznia musi być oceniania. Odpowiedzi krótkie, uzupełniające czyjąś wypowiedź mogą być oceniane plusami. Nieznajomość podstawowych praw, reguł, jednostek  jest oceniane minusami.

W wypowiedzi ustnej oceniane są: samodzielność wypowiedzi, wyczerpanie tematu,                                                                              stosowanie języka fizycznego, umiejętność formułowania myśli, hipotez i praw fizycznych.

Wypowiedź pisemna wg kryteriów określonych procentowo:

- 0 % 30 % - niedostateczny

- 31 % - 50 % - dopuszczający

- 51 % - 74 % - dostateczny

- 75 % - 90 % - dobry

- 91% - 99 % - bardzo dobry

- 100% - celujący

Poza tym :

stwierdzenie niesamodzielności pracy - stopień niedostateczny,

nieobecność - uczeń zalicza pracę klasową w trybie określonym przez nauczyciela,

Aktywność punktowana „+” i „-”:

- 5 plusów - stopień celujący

- 3 plusy - stopień bardzo dobry,

- 1 plus - stopień dostateczny,

- 3 minusy - stopień niedostateczny,

٭ Za szczególną aktywność uczeń może otrzymać ocenę.

Praca klasowa jest zapowiadana, z tygodniowym wyprzedzeniem.

Warunki poprawy stopni – uczeń ma prawo poprawić stopień z klasówki   nie później niż w ciągu 14 dni od terminu napisania pracy klasowej.

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą.

 

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i brak zadania domowego:

dwa razy w ciągu semestru,

nie można zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej lub do pracy klasowej

 

Uzyskane oceny w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę oceny śród rocznej i rocznej.

Oceny ustalane są ze wszystkich ocen cząstkowych z uwzględnieniem WAGI OCEN:

waga 4 - konkurs lub olimpiada z fizyki, co najmniej na szczeblu międzyszkolnym,

waga 3 – sprawdziany z każdego działu,

waga 2 - odpowiedź ustna, kartkówka, test powtórzeniowy,

waga 1 - praca domowa , aktywność i praca na lekcji, wykonywanie doświadczeń , praca w grupie.

Wystawiając oceny śródroczne i roczne uwzględnia się średnią ważoną . Stosowana jest następująca skala średnich ważonych wynikajacych z ocen czastkowych:

6,0 – 5,4 celujacy

5,3 – 4,6 bardzo dobry

4,5 – 3,6 dobry

3,5 - 2,6 dostateczny

2,5 – 1,6 dopuszczajacy

1,5 – 0 niedostateczny

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie :

I. Wymagania na stopień dopuszczający :

    treści najłatwiejsze najczęściej spotykane, niezbędne do uczenia się podstawowych umiejętności i możliwie praktyczne,

na tym poziomie należy zwrócić uwagę na :

znajomość niektórych (przydatnych przedmiotowo i międzyprzedmiotowo) wielkości fizycznych, pojęć, zależności i praw fizycznych,

wskazywanie i rozróżnianie podstawowych zjawisk i procesów fizycznych,

rozróżnianie wielkości fizycznych i nazywanie jednostek tych wielkości.

II. Wymagania podstawowe - stopień dostateczny

         treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, najbardziej niezbędne na danym i wyższym etapie kształcenia,

na tym poziomie kształcenia należy zwrócić uwagę na :

znajomość praw, zasad, wielkości fizycznych oraz podstawowych zależności,

wykonywanie prostych obliczeń,

sporządzanie i korzystanie z wykresów ilustrujących zależności między wielkościami fizycznymi,

rozumienie sensu fizycznego omawianych wielkości fizycznych,

poprawne wyrażanie swoich myśli w prostych przykładach.

 

III. Wymagania na stopień dobry :

      treści przystępne (średnio trudne), bardziej złożone i mniej typowe, w pewnym stopniu hipotetyczne, pośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia,

obejmują one :

sprawne posługiwanie się pojęciami wielkości fizycznych i ich jednostkami,

interpretację przebiegu zjawiska w oparciu o poznane prawa i zasady fizyczne,

przeprowadzanie kilkuetapowych rozumowań,

wykonywanie bardziej skomplikowanych obliczeń, przekształcanie jednostek.

 

IV. Wymagania na stopień bardzo dobry :

       treści trudne do opanowania, złożone i nietypowe, występujące w wielu równoległych ujęciach, nie wykazujące bezpośredniej użyteczności w pozaszkolnej działalności ucznia,

obejmują one :

przeprowadzanie skomplikowanych kilkuetapowych rozumowań, również z wykorzystaniem wiedzy z innych działów,

wykonywanie obliczeń, polegających na przekształcaniu wzorów i jednostek,

formułowanie samodzielnych wypowiedzi używając języka fizyki,

wykonanie lub opisanie doświadczenia ilustrującego poznane prawa i zasady.

 

V. Wymagania  na stopień celujący :

Obejmują wszystkie wymagania na stopień bardzo dobry i ponadto uczeń ma osiągnięcia w kreatywnym myśleniu, wiedzę i umiejętności oryginalne, twórcze, łączy wiedzę z różnych działów fizyki,bierze udział w konkursach i olimpiadach fizycznych szczebla ponad szkolnego.

 

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 07:57:14