Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO j. polski

ZASADY  PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU  OCENIANIA

-  JĘZYK  POLSKI ROK SZKOLNY 2017/ 2018

 

Opracował zespól nauczycieli języka polskiego:

-Alicja Fryda-Trafny

-Krystyna Palicka

-Krystyna Zalisz –Kaczmarek

 

  • PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV–VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ pod tytułem: „CZYTAĆ, MYŚLEĆ, UCZESTNICZYĆ”, autorstwa Marleny Derlukiewicz. Klasy 5 i 6.

·        „NOWE SŁOWA NA START!” PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO  W KLASACH IV–VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, autorstwa Marleny Derlukiewicz . Klasy 4 i 7.

·        PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM pod tytułem: „SŁOWA NA CZASIE”, autorstwa M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirskiej, P. Doroszewskiego. Klasy 2 i 3.

 

I.OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE.

1.      Wiedza przedmiotowa z zakresu literatury, kultury, nauki o języku.

2.      Komunikowanie się – przekonywanie, argumentowanie, uzasadnianie w trakcie mówienia i słuchania, pisania i czytania.

3.      Działanie – wykonanie albumu, plakatu, przekładu intersemiotycznego, przygotowanie słuchowiska czy gry dramatycznej itp.

4.      Redagowanie tekstów.

5.      Stosowanie umiejętności przedmiotowych w innych obszarach działalności szkolnej i pozaszkolnej.

 

II.KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI USTNYCH I PISEMNYCH.

Wypowiedzi ustne (np. kilkuzdaniowe wypowiedzi, dialog, recytacja, prezentacja, głos w dyskusji, czytanie tekstów).

Mówimy :

a)      zgodnie z tematem,

b)      zachowując odpowiednią kompozycję wypowiedzi,

c)      zwracając uwagę na poprawność językową,

d)      stosując odpowiednie tempo mówienia.

Wypowiedzi pisemne  (np. odpowiedzi na pytania, wykonanie ćwiczeń, redagowanie

tekstu użytkowego, notatka w formie planu, tabeli, dłuższe wypracowania na kartkach kancelaryjnych).

Kryteria oceny prac pisemnych:

a)      treść (stopień zrozumienia tematu, ciekawy pomysł, dobór materiału, wnioskowanie, praca odtwórcza czy samodzielna),

b)      segmentacja (posługiwanie się odpowiednią formą wypowiedzi, trójdzielna budowa, spójność tekstu),

c)      język i styl (poprawne budowanie zdań, trafne dobieranie wyrazów, występowanie błędów językowych lub ich brak, bogate słownictwo, poprawnie zbudowane związki frazeologiczne),

d)      ortografia i interpunkcja (występowanie błędów zasadniczych i drugorzędnych, ortografia bez zarzutu),

e)      zapis (pismo czytelne, akapity, margines, tytuł, podpis).

 

III.METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ.

1.      Przewiduje się w każdej klasie następujące prace pisemne:

a)      testy lub sprawdziany obejmujące polecenia z zakresu : czytania ze zrozumieniem, umiejętności kształcenia językowego i literackiego, rozszerzonej wypowiedzi pisemnej (1-2 w semestrze),

b)      dyktanda obejmujące poznane wyrazy z trudnością ortograficzną i opanowane zasady ortograficzne,

c)      kartkówki niezapowiedziane obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji lub zapowiedziane po zakończeniu omawiania jednego działu,

d)      prace klasowe – wypracowanie na podstawie lektury,

e)      sprawdzian stopnia zrozumienia lektury szkolnej.

2.      Oceniane będą  pisemne prace domowe.

3.      Ocenie podlegać będą wypowiedzi ustne ucznia – przygotowane w domu i spontaniczne.

4.      Oceniane będą zadania praktyczne (np. plakaty, prezentacje) ze zwróceniem szczególnej uwagi na następujące kwestie:

a)      włączanie się ucznia do pracy w grupie,

b)      pełnienie określonej roli,

c)      akceptowanie reguł pracy ustalonych przez grupę,

d)      pomaganie i inspirowanie grupy do działań.

5.       W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia - ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.

6.      Każda ocena posiada swoją wagę – przy każdej ocenie informacja o kategorii i wadze znajduje się w dzienniku librus.

 

Waga oceny :

1 : aktywność, zadania domowe, technika głośnego czytania, praca w grupach, zeszyt przedmiotowy i ćwiczeń, zadanie, odpowiedź ustna; recytacja, sprawdzian diagnostyczny

2 : dyktando, kartkówki, wypracowania, projekty; poprawa, zeszyt lektur; czytanie ze zrozumieniem; dłuższa wypowiedź ustna, e-zadanie 

3: prace klasowe, sprawdziany literackie i gramatyczne, testy powtórzeniowe, znajomość lektury, konkurs

4: konkurs kolejny etap

W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań nauczyciel ustala sposób oceny oraz jej wagę.

 

 Ocena semestralna i końcoworoczna będzie wystawiana na podstawie średniej ważonej wg wyżej podanych wag ocen cząstkowych.

 

6,0 – 5,4 – celujący,  5,3 – 4,6 – bardzo dobry , 4,5 – 3,6 – dobry , 3,5 – 2,6 – dostateczny, 2,5 – 1,6 – dopuszczający, 1,5 – 0 – niedostateczny

 

 

IV.INNE REGUŁY.

1.      Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostają poinformowani o wymaganiach nauczyciela i przedmiotowym systemie oceniania.

2.      Wymagania edukacyjne formułowane są na podstawie podstawy programowej.

3.      Stosuje się sześciostopniową skalę  ocen zgodną z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO)

0  -  30 %      niedostateczny

31 – 50         dopuszczający

51 – 74%      dostateczny

75 – 90%       dobry

91 – 99%       bardzo dobry

100%             celujący

 

4.      Prace klasowe, kartkówki, sprawdziany i inne zapowiedziane formy są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn niezależnych i uzasadnionych uczeń nie może pisać z całą klasą, to musi to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły, po uprzednim zapoznaniem się z obowiązujący go zakresem materiału. W przypadku nieobecności ucznia w dzienniku Librus zostanie wpisany minus, któremu później zostanie przypisana wartość oceny uzyskanej przez ucznia. Jeśli uczeń nie dotrzyma ustalonego terminu, zostanie wpisana w to miejsce ocena niedostateczna.

5.      Prace klasowe i sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

6.      Uczeń ma prawo na własną prośbę poprawić pracę klasową inne formy, jeżeli otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, ale tylko jeden raz.

7.      Uczeń otrzymuje jeden tydzień na napisanie pracy domowej (różnego typu „wypracowania”)

8.      Prace pisemne należy oddawać w ustalonym terminie. Jeśli praca nie zostanie oddana , nauczyciel wyznacza nowy termin. Nieoddanie wypracowania w drugim terminie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

9.       Zeszyt przedmiotowy stanowi uzupełnienie podręcznika. Służy jako narzędzie wdrażania do porządku i systematycznej pracy. Zeszyt będzie kontrolowany co najmniej jeden raz w semestrze. Poprawiony zeszyt zostanie oceniony i opatrzony komentarzem nauczyciela. Uczeń ma obowiązek poprawić zaznaczone błędy.

10.   Uczeń ma obowiązek uzupełniać zaległości, nieodrobione zadania domowe wykonuje na następną lekcję. Również obowiązkiem ucznia jest uzupełnienie zaległości w przypadku zgłoszenia braku lub nieprzygotowania. Jeżeli podczas sprawdzania z zeszytu nauczyciel stwierdzi, że uczeń nie uzupełnił zaległości, to każdy brak będzie oceniony na niedostateczny.

11.   Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego i podręcznika do „Kształcenia literackiego i językowego” na każdą lekcję. Ich brak równoznaczny jest z nieprzygotowaniem do lekcji.

12.   Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie (nie dotyczy czytania lektur oraz wcześniej zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów).

13.   Dodatkowo stosuje się system oceniania poprzez stawianie plusów (za aktywność na lekcji, pracę w grupach, wykonanie zadania dodatkowego) oraz  minusów (za brak zeszytu czy podręcznika, brak zaangażowania na lekcji, negatywne funkcjonowanie w grupie). Znaki te zsumują się – za 5 plusów jest ocena celująca, za trzy plusy  bardzo dobra (uczeń decyduje czy pracuje na ocenę celującą czy bardzo dobrą), za trzy minusy ocena niedostateczna wpisana do dziennika Librus z odpowiednia wagą. Nauczyciel odnotowuje plusy i minusy w swoim zeszycie w tabeli:

Imię

 i nazwisko

Brak zadania

Nieprzygotowanie

Aktywność

Brak aktywności

Zadanie dodatkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

V.SPOSÓB DOKUMENTOWANIA I ANALIZOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.

Osiągnięcia ucznia odnotowuje się w dzienniku Librus. Na podstawie ocen cząstkowych ustala się ocenę śródroczną i końcoworoczną. Oceny te  są średnią ważoną ocen cząstkowych.

 

VI.FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ DLA UCZNIA I RODZICA.

Uczniowie są informowani o ocenach na bieżąco. Rodzice są informowani o osiągnięciach lub trudnościach dziecka za pośrednictwem dziennika Librus oraz podczas rozmów indywidualnych z nauczycielami.

 

VII. Ewaluacja.

Przedmiotowy system oceniania podlega ewaluacji na zakończenie roku szkolnego.

 

KRYTERIA WYMAGAŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

OCENA CELUJĄCA

 CZYTANIE:

-doskonale zna teksty literackie analizowane na lekcjach,

-samodzielnie czyta dodatkowe lektury, jest oczytany,

MÓWIENIE:

-swobodnie wypowiada się na zadany temat,

-zabiera głos podczas lekcji, cytuje odpowiednie fragmenty lektury

-umiejętnie prezentuje własne i cudze przemyślenia w sposób logiczny.

PISANIE:

-prace literackie (domowe, klasowe) redaguje bezbłędnie, zawierają one pełne informacje na temat oraz własne przemyślenia poparte argumentami,

-sprawdziany językowe i ortograficzne pisze bezbłędnie, wykonując dodatkowe trudniejsze polecenia,

-dba o estetykę i graficzne rozplanowanie wypowiedzi.

 

OCENA BARDZO DOBRA

CZYTANIE:

-doskonale opanował technikę czytania głośnego i cichego,

-czyta ze zrozumieniem oraz krytycznie dzieła literackie,

-zna i rozumie pojęcia z teorii literatury, nauki o języku i kultury,

-samodzielnie analizuje i interpretuje dzieła literackie.

MÓWIENIE:

-buduje wypowiedzi zgodne z intencja i okolicznościami,

-zabiera głos podczas lekcji, cytuje odpowiednie fragmenty lektury,

-aktywnie uczestniczy w dyskusjach, broniąc swojego punktu widzenia, logicznie go argumentując,

PISANIE:

-poprawnie redaguje notatki z lekcji oraz tworzy różne formy wypowiedzi objęte podstawą programową,

-pisemnie analizuje i interpretuje teksty literackie,

-stosuje bogate, urozmaicone słownictwo, adekwatne do różnych form wypowiedzi,

-prace klasowe, sprawdziany językowe i ortograficzne charakteryzują się umiejętnym wykorzystaniem wiedzy w zakresie przewidzianym przez programowe treści nauczania.

    

OCENA DOBRA  

CZYTANIE:

-dobrze opanował technikę czytania cichego i głośnego ze zrozumieniem,

-samodzielnie pracuje z tekstem z wykorzystaniem wskazówek nauczyciela,

-dokładnie zna lektury objęte programem nauczania, poprawnie cytuje fragmenty,

MÓWIENIE:

-poprawnie i precyzyjnie posługuje się językiem ojczystym w zależności od sytuacji

-swobodnie i sensownie wypowiada się na określony temat,

-zna i umiejętnie wykorzystuje terminy teoretycznoliterackie, językowe i kulturowe,

PISANIE:

-poprawnie redaguje pisemne formy wypowiedzi objęte programem nauczania, mogą one zawierać nieliczne błędy językowo-stylistyczne,

-stosuje akapity, dba o graficzną  stronę tekstu,

-prace klasowe, sprawdziany językowe i ortograficzne charakteryzuje dobra znajomość wiedzy teoretycznej, która przewyższa poziom jego umiejętności praktycznych,

 

OCENA DOSTATECZNA    

CZYTANIE:

-poprawnie opanował technikę głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem, umożliwiającą mu dalszą samodzielną pracę z tekstem,

- poprawnie cytuje fragmenty tekstu zgodnie z poleceniami nauczyciela,

-przeczytał i zna co najmniej dwie lektury objęte programem nauczania,

MÓWIENIE:

-na ogół poprawnie posługuje się językiem ojczystym w zależności od sytuacji komunikacyjnej,

-wypowiada się zgodnie z określonym tematem, bez błędów rzeczowych,

-wypowiada się na tematy związane z lekturą samodzielnie lub z pomocą nauczyciela,

-zna i umiejętnie wykorzystuje terminy teoretycznoliterackie, językowe i kulturowe.

PISANIE:

-w miarę samodzielnie redaguje pisemne formy wypowiedzi objęte programem nauczania, poprawne merytorycznie i kompozycyjnie, z  dopuszczalnymi błędami językowo- stylistycznymi,

-prace klasowe, sprawdziany językowe i ortograficzne charakteryzuje podstawowa znajomość wiedzy teoretycznej, dopuszczalne błędy,

-stosuje akapity, dba o graficzną  stronę tekstu.

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA    

CZYTANIE:

-opanował technikę czytania głośnego i cichego ze zrozumieniem i odtworzeniem najważniejszych treści,

-zna lektury w stopniu pozwalającym na formułowanie logicznych wypowiedzi na tematy związane z omawianym tekstem,

-przy pomocy nauczyciela lub samodzielnie przekazuje treść przeczytanego łatwego tekstu.

MÓWIENIE:

-wypowiada się zgodnie z tematem bez rażących błędów rzeczowych,

-tworzy poprawne wypowiedzi ustne, z pomocą nauczyciela,

-zna i wykorzystuje terminy teoretycznoliterackie, językowe i kulturowe, pozwalające na zrozumienie i wykonanie poleceń nauczyciela,

PISANIE:

-redaguje pisemne formy wypowiedzi objęte programem nauczania, zgodnie z głównymi wyznacznikami tych form,

-popełnia liczne błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne, ale nie przekreślają one całkowicie wartości pracy,

-wypowiedzi pisemne są komunikatywne,

 -prace klasowe, sprawdziany językowe i ortograficzne charakteryzują się rozwiązywaniem tylko zadań teoretycznych i praktycznych typowych o niewielkim stopniu trudności.

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ – otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

 

2.W stosunku do ucznia dyslektycznego stosuje się ocenę ze zwiększoną tolerancją, uwzględniając zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej.    W pracy pisemnej ucznia z dysleksją i dysortografią bierze się pod uwagę przede wszystkim wartość merytoryczną wypowiedzi oraz jej formę językową. W pracy pisemnej ucznia posiadającego opinię poradni o dysgrafii nie bierze się  pod uwagę czytelności i estetyki pisma.

 

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:34:26