Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO plastyka

ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ – PLASTYKA

Nauczyciel: Barbara Tomasik

 

I.                 METODY SPRAWDZENIA WIEDZY ORAZ UMIEJĘTNOŚCI

1.      Na zajęciach technicznych ocenie podlegają następujące formy pracy:

·        aktywność, praca na lekcji, ćwiczenia, funkcjonowanie w grupie, stosunek do wykonywanych prac plastycznych, systematyczność

·        przygotowanie na zajęcia (w tym przybory i materiały potrzebne na lekcję, praca plastyczna)

·        praca plastyczna

·        ustna odpowiedź

·        zadania domowe

·        zadania dodatkowe nieobowiązkowe

 

Wymienione formy pracy mogą być oceniane stopniem lub „plusami” i „minusami”.

za 3 „plusy” ocena celująca, za 3 „minusy” ocena niedostateczna.

 

2.      Częstotliwość sprawdzania wiedzy i umiejętności. Możliwość poprawiania ocen.

·        Odpowiedź ustna bez wcześniejszej zapowiedzi z trzech ostatnich lekcji, bez możliwości poprawy oceny

·        Prace plastyczne uczeń nieobecny może oddać do oceny po przyjściu do szkoły w ciągu 2 tygodni. Istnieje możliwość poprawy oceny. Nie wszystkie prace podlegają ocenie.

3.      Na plastyce szczególnie uwzględniany jest przy ocenianiu stosunek ucznia do wykonywania zadań i prac plastycznych, zaangażowanie, poziom artystyczny, pomysłowość, kompozycja, estetyka, poprawność, zgodność pracy z tematem. Wykonywane prace plastyczne są najważniejszym elementem przedmiotu.

 

II.               KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

- biernie uczestniczy w zajęciach

- pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji

- dość często przeszkadza w prowadzeniu lekcji i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne

- z trudem wykonuje zadania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania

- omawiane treści na lekcjach przyswoił sobie w stopniu minimalnym

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych:

- nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia

- przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć, lekceważy podstawowe obowiązki szkolne

- nie pracuje na lekcji,

- nie podejmuje działań artystycznych

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który spełnia wymagania podstawowe:

-orientuje się ogólnie w treściach poszczególnych lekcji

- rozumie treści podstawowych pojęć i na ogół potrafi właściwie je stosować

- pracuje systematycznie,

- podczas działań artystycznych w dużej mierze korzysta z pomocy nauczyciela

- odrabia zadania domowe

- jest przygotowany na lekcję

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz:

- zna szczegółowo zagadnienia poruszane na poszczególnych lekcjach

- czynnie uczestniczy w lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela

- prawidłowo wykonuje zadania i działania artystyczne, niekoniecznie jest pomysłodawcą

- potrafi pracować samodzielnie i w grupie

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz:

- korzysta z różnych źródeł wiedzy

- na lekcjach pracuje systematycznie

- zadania wykonuje poprawnie, w swoich działaniach potrafi właściwie wykorzystać posiadaną wiedzę

- na zajęciach praktycznych jest pomysłodawcą wielu rozwiązań

- jest zawsze przygotowany do lekcji, rzetelnie pracuje na zajęciach, wykazuje inicjatywę

- wszystkie swoje prace systematycznie gromadzi w teczce

- wszystkie prace plastyczne wykonuje na wysokim poziomie artystycznym

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w 100% spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz:

- potrafi dokonać trafnej konfrontacji teorii z praktyką

- podejmuje zadania z własnej woli, wykazuje się pomysłowością, jest twórczy

- wszystkie zadania wykonuje samodzielnie, starannie i poprawnie pod względem merytorycznym, na wysokim poziomie artystycznym

 

III.              INNE

1.      Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostaną poinformowani o wymaganiach nauczyciela i przedmiotowym systemie oceniania (na stronach szkoły)

2.      Treści i wymagania edukacyjne wynikają z podstawy programowej do zajęć technicznych i programu nauczania.

3.      Stosuje się sześciostopniową skalę ocen zgodną z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO).

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:41:05