Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO religia

Przedmiotowy system oceniania na lekcji religii; rok szkolny 2017/2018

Klasy gimnazjalne: 2a, 2b, 3a

Katecheta: Grzegorz Zbiorczyk

 

Przedmiot oceny

Ocenie podlegają:

·       wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej;

·       zaangażowanie ucznia.

 

Cele oceniania

·       Informowanie rodziców oraz ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
i jego postępach w tym zakresie;

·       informowanie o trudnościach lub o uzdolnieniach ucznia;

·       motywowanie ucznia do dalszej pracy;

·       udzielenie uczniowie pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

 

Praca na lekcji z:

1.      Podręcznikiem

2.      Kartami pracy

3.   Zeszytem

 

Ocenianie według średniej ważonej na podstawie:

 

1.      Sprawdzianu; waga: 2

2.      Kartkówki; waga: 2

3.      Wypowiedzi ustnej; waga: 2

4.      Zadań projektowych (przygotowanych zarówno na lekcji jak i w domu); waga: 2

5.      Prowadzenia zeszytu i kart pracy – ocenie podlega głównie treść (choć nie podlegają ocenie osobiste poglądy uczniów), a nie estetyka zeszytu; waga: 1

6.      Zaangażowania na lekcji (aktywności); waga: 1

Zaangażowanie na lekcji mierzone przez:

a)      Plusy (3 „+” dają ocenę bdb; 5 „+” dają ocenę celującą; plusy są zliczane na koniec semestru i wtedy na ich podstawie wpisywane są oceny)

b)      Minusy (3 „-” dają ocenę ndst, po każdej ocenie niedostatecznej minusy są liczone od nowa)

            Istnieje możliwość wykorzystania na semestr dwóch nieprzygotowań do lekcji (NP.), które muszą być zgłoszone na samym początku zajęć. Niezgłoszony brak zadania liczy się jako „-”

 

 

Skala ocen cząstkowych

Uczeń uzyskuje oceny za prace pisemne według skali opisanej w poniższej tabeli.

procent punktów do zdobycia

ocena

100

celująca

91 – 99

bardzo dobra

75 – 90

dobra

51 – 74

dostateczna

31 – 50

dopuszczająca

0 – 30

niedostatecznaSkala ocen semestralnych i rocznych

Uczeń uzyskuje oceny klasyfikacyjne na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych według skali opisanej w poniższej tabeli.

średnia ocen cząstkowych

ocena

5,4 – 6,0

celująca

4,6 – 5,3

bardzo dobra

3,6 – 4,5

dobra

2,6 – 3,5

dostateczna

1,6 – 2,5

dopuszczająca

1,0 – 1,5

niedostateczna

 

Ocena roczna jest obliczana na podstawie średniej wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu roku.

 

Kryteria oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie wiadomości
i umiejętności określone w podstawie programowej z religii; potrafi stosować je
w sytuacjach nietypowych (problemowych).

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie wiadomości
i umiejętności określone podstawą programową z religii; potrafi stosować je do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w dużym zakresie wiadomości
i umiejętności określone podstawą programową z religii; poprawnie stosuje je do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone podstawą programową z religii, które są konieczne do dalszego kształcenia; posiada zdolność odtwarzania podstawowych informacji związanych z tematami określonymi w programie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości
i umiejętności określonych podstawą programową z religii, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia;  posiada zdolność odtwarzania podstawowych informacji.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował tych wiadomości
i umiejętności określonych podstawą programową z religii, które są konieczne do dalszego kształcenia; nie posiada umiejętności rozwiązywania prostych zadań
i problemów nawet z pomocą nauczyciela.

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:42:28