Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO religia kl.1-3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

RELIGIA – KLASY I - III


FORMY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH  UCZNIÓW:

 

a)    pisemne:

·       praca na lekcji w zeszycie i w karatach pracy

·       zadania domowe

Prowadzenie kart pracy jest obowiązkowe, ocenie podlega systematyczność, staranność, poprawność wykonanych zadań

 

b) ustne:

·       odpowiedź

·       aktywność na zajęciach

·       praca w grupach

 

OBSZARY OCENIANIA NA LEKCJI RELIGII

• wiedza ucznia

• umiejętności ucznia

• zaangażowanie (aktywność, pilność, sumienność)

 

OCENY BIEŻĄCE WYRAŻONE SĄ W STOPNIACH W SKALI 1 - 6

oraz: 

·       plus (+)  za krótkie odpowiedzi, bieżącą aktywność na lekcji  i zadania:

trzy plusy ocena bardzo dobry (5), pięć plusów celujący (6)

·       minus (-) za brak odpowiedzi, brak wykonania zadania:

cztery minusy ocena niedostateczny (1)

 

·       Uczeń ma prawo do ocen za znajomość i śpiew piosenek religijnych oraz za wykonane prace nadobowiązkowe i nadobowiązkową wiedzę

 

·       Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji (nieprzygotowanie zgłasza na początku lekcji). Czwarte i kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

 

Brak przygotowania  to: 

- niewykonane zadanie domowe lub brak możliwości okazania wykonanego zadania domowego,

- brak wiedzy i gotowości do odpowiedzi,

- brak kart pracy uniemożliwiające pracę na lekcji.

 

Życie sakramentalne podlega trosce na katechezie, ale jest wyłączone z oceniania.

 

 

KRYTERIA  OCENY  ŚRÓDROCZNEJ  I  KOŃCOWOROCZNEJ

 

Celujący (6)

 

Otrzymuje uczeń, który:

1. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności edukacyjnych określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,  interesuje się problematyką religijną , analizuje i poprawnie interpretuje omawiane zagadnienia, biegle i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami

2. Pracuje systematycznie z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji, wykazuje

inwencję twórczą, rozwija własne uzdolnienia, pomaga innym.

3. Wykazuje się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem i pracowitością.

Karty pracy i zeszyt ucznia wykazują następujące cechy: staranność, estetyka, systematyczność prowadzenia, poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń

4. Samodzielnie, twórczo i poprawnie wykonuje prace domowe, również nadobowiązkowe.

5. Uczestniczy w konkursach z zaangażowaniem i sukcesami lub posiada porównywalne osiągnięcia.

 

Bardzo dobry (5)

Otrzymuje uczeń, który:

1. Wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań .

2. Pracuje systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji.

3. Charakteryzuje się sumiennością, samodyscypliną i znaczącymi postępami w nauce. Karty pracy i zeszyt  ucznia wykazuje następujące cechy:

staranność,  systematyczność prowadzenia, poprawność merytoryczna  wykonanych ćwiczeń.

4. Samodzielnie i poprawnie wykonuje prace domowe.

 

Dobry (4)

Otrzymuje uczeń, który:

1. Opanował wiedzę i umiejętności umiarkowanie trudne, wykonuje nietypowe zadania teoretyczne i praktyczne, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania.

2. Pracuje systematycznie na każdej lekcji, odpowiada poprawnie na pytania nauczyciela.

3. Wykazuje się samodzielnością, sumiennością i samodyscypliną. Karty pracy i zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: staranność, systematyczność prowadzenia, zdarzają się nieliczne pomyłki i niewielkie błędy w wykonanych ćwiczeniach

4. Samodzielnie wykonuje prace domowe, zdarzają się niewielkie błędy.

 

Dostateczny (3)

Otrzymuje uczeń, który:

1. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym,

potrafi zastosować zdobyte wiadomości  w sytuacjach typowych według poznanego wzorca, rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności w

2. Pracuje w miarę systematycznie i doskonali w sobie tę cechę, rzadko aktywnie włącza się w przebieg lekcji

3. Wymaga kontroli nauczyciela. Karty pracy i zeszyt ucznia wykazuje następujące cechy: niestaranność, luki w zapisach, pomyłki i zasadnicze błędy w wykonanych ćwiczeniach

4. W pracach domowych zdarzają się błędy.

 

Dopuszczający (2)

Otrzymuje uczeń, który:

1. Wykazuje braki wiedzy, zdarzają się zasadnicze błędy w odpowiedzi.

2. Nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, sporadycznie odpowiada na pytania nauczyciela

3. Wymaga kontroli nauczyciela. Karty pracy i zeszyt ucznia wykazują następujące

cechy: niestaranność, liczne luki w zapisach, zasadnicze błędy w wykonanych ćwiczeniach

4. W pracach domowych są częste błędy, rozpoczyna pracę, lecz jej nie kończy

 

Niedostateczny (1)

1. Nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela

2. Nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, nie odpowiada na pytania nauczyciela

3. Wymaga kontroli nauczyciela. Karty pracy i zeszyt ucznia wykazują następujące cechy: niestaranność, nieliczne zapisy tematów, zasadnicze błędy w wykonanych ćwiczeniach

4. Nie wykonuje zadań domowych lub wykonuje je sporadycznie i z błędami.

 

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:44:51