Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO w-f kl. 4-7 i gm

PSO z wychowania fizycznego dla klas 4-7 SP i 2-3 G w roku szkolnym 2017/18

 

 

 

I.        Kryteria oceniania.

II.        Wymagania przedmiotowe.


 

I.            Kryteria oceniania z wychowania fizycznego:

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

1.       Prezentuje wybitny poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w pełnym zakresie przewidzianym programem nauczania.

 

2.       Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego i tenisa stołowego/pływania/skoków do wody oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).

 

3.       Jest zawsze aktywny na lekcji, nie ma oceny niedostatecznej.

 

4.       Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie trwania zajęć sportowych.

 

5.       Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.

 

6.       Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową - pomaga słabszym i mniej sprawnym, stosuje się do zasady „fair play” w życiu i w sporcie.

 

7.       Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i celującą.

 

8.       Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych oraz osiąga znaczące wyniki na poziomie minimum wojewódzkim.

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

1.       Prezentuje wysoki poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w pełnym zakresie przewidzianym programem nauczania.

 

2.       Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego i tenisa stołowego/pływania/skoków do wody oraz jest przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).

 

3.       Jest aktywny na lekcji.

 

4.       Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie trwania zajęć sportowych.

 

5.       Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.

 

6.       Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomaga słabszym i mniej sprawnym).

 

7.       Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo dobrą.

 

8.       Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo rekreacyjnych.

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

1.       Prezentuje dobry poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w zakresie przewidzianym programem nauczania.

 

2.       Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego i tenisa stołowego/pływania/skoków do wody oraz jest przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).

 

3.       Jest aktywny na lekcji.

 

4.       Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie trwania zajęć sportowych.

 

5.       Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową (pomaga słabszym i mniej sprawnym).

 

6.       Wykonuje elementy nauczane na ocenę dostateczną i dobrą.

 

7.       Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości.

 

8.       Sporadycznie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

1.       Prezentuje słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w zakresie przewidzianym programem nauczania.

 

2.       Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego i tenisa stołowego/pływania/skoków do wody oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju sportowego).

 

3.       Jest mało aktywny na lekcji.

 

4.       Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.

 

5.       Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną.

 

6.       Nie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

1.       Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w dużo niższym zakresie niż przewiduje program nauczania.

 

2.       Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego i tenisa stołowego/pływania/skoków do wody oraz często jest nieprzygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego).

 

3.       Jest mało aktywny, ma nieobecności nieusprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć.

 

4.       Nauczane elementy wykonuje na ocenę dostateczną i dopuszczającą.

 

5.       Narusza zasady bezpieczeństwa w czasie trwania zajęć sportowych, często nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

1.       Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju koordynacyjno – kondycyjnego w zakresie uniemożliwiającym realizację programu nauczania.

 

2.       Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego i tenisa stołowego/pływania/skoków do wody oraz jest nieprzygotowany do lekcji.

 

3.       Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji.

 

4.       Rażąco narusza zasady bezpieczeństwa w czasie trwania zajęć sportowych, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

 

5.      Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej w szkole.

                                                                                             

II.          Wymagania przedmiotowe:

 

1.          Uczeń ma obowiązek poznać zasady BHP na lekcji wychowania fizycznego oraz tenisa stołowego i przestrzegać je.

 

2.          Duża aktywność ucznia w czasie zajęć lekcyjnych lub poza nimi może zostać nagrodzona oceną bardzo dobrą lub znakiem „ + ’’. Plusem nagradzany jest również uczeń, który był zawsze przygotowany do zajęć w danym semestrze. Trzykrotne uzyskanie znaku „ + ’’ powoduje wpisanie oceny bardzo dobrej, a pięciokrotne – oceny celującej.

 

3.          Za udział w zawodach sportowych oraz godne reprezentowanie szkoły uczeń nagradzany jest oceną celującą.

 

4.          Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie sali gimnastycznej i obiektów sportowych. Nie przestrzeganie ustalonych reguł, niska aktywność podczas lekcji lub celowe nieprawidłowe wykonywanie zadanych ćwiczeń skutkuje otrzymaniem „ – ’’. Trzykrotne uzyskanie znaku „ – ’’ powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.

 

5.          Uczeń ma obowiązek posiadać podczas lekcji wychowania fizycznego i tenisa stołowego strój sportowy, w tym obuwie sportowe z niebrudzącą podeszwą. Niedopuszczalne jest ćwiczenie w zwykłym ubraniu i obuwiu. Obowiązuje jednakowy kolor koszulek w całej klasie.

 

6.          Dwa razy w półroczu uczeń może zgłosić brak stroju. Każde następne nieprzygotowanie do zajęć skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 

7.          Zabronione jest ćwiczenie w okularach, zegarkach, łańcuszkach, pierścionkach, kolczykach itp. Dopuszczalne są jedynie małe wkręty w małżowinie usznej. Długie włosy powinny być związane.

 

8.          Wstęp na salę gimnastyczną oraz aulę tylko w czystym obuwiu sportowym i wyłącznie za zgodą nauczyciela.

 

9.          Niezdolność ucznia do ćwiczeń fizycznych powyżej 14 dni wymaga przedstawienia zwolnienia lekarskiego.

 

10.          Kilkumiesięczne zwolnienie lekarskie z ćwiczeń fizycznych musi być zatwierdzone przez Dyrekcję Szkoły. W takiej sytuacji uczeń w miejsce oceny półrocznej lub rocznej z wychowania fizycznego może mieć wpisane „zwolniony”.

 

11.          Zwolnienia, zarówno od rodziców, jak i lekarskie, muszą być przedłożone nauczycielowi przed lub w trakcie lekcji, której dotyczą.

 

12.          Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego i tenisa stołowego nie zwalnia ucznia z obecności na tej lekcji.

 

13.          Uczeń niezdolny do ćwiczeń może być zwolniony z lekcji, jeżeli jest to jego pierwsza lub ostatnia lekcja w danym dniu, po uprzednim przedstawieniu nauczycielowi oświadczenia rodziców, że w tym czasie jest pod ich opieką.

 

14.          Uczniowie niećwiczący mają obowiązek pomagać nauczycielowi w organizacji lekcji.

 

15.          Uczeń, którego frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego i tenisa jest niższa niż 50% (mowa o aktywnym uczestnictwie w lekcji w danym półroczu) jest nieklasyfikowany.

 

16.          Uczeń ma obowiązek zaliczania poszczególnych elementów obejmujących program nauczania. Na uzupełnienie lub poprawę danego zadania uczeń ma miesiąc. Jeżeli uczeń przebywał na zwolnieniu lekarskim, czas ten liczony jest od momentu zakończenia tego zwolnienia. W sytuacji nie przystąpienia do zaliczenia, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

17.          Ocenę półroczną i roczną wystawia nauczyciel wychowania fizycznego wraz  z trenerem w oparciu o przedmiotowy system oceniania.

 

18.          Uczeń lub rodzic są zobowiązani do zgłoszenia nauczycielowi przed lekcją wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń (przebyte choroby, urazy), natomiast uczeń powinien poinformować nauczyciela o każdej doznanej kontuzji, która nastąpiła przed lub w czasie lekcji.

 

19.          Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni Dyrekcja Szkoły oraz prowadzący zajęcia nie odpowiadają.

 

20.          Uczeń ma zakaz wnoszenia na lekcję wychowania fizycznego i tenisa stołowego odtwarzaczy, telefonów komórkowych, tabletów itp. chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej.

 

21.          Zabronione jest spożywanie artykułów spożywczych oraz żucie gumy podczas lekcji.

 

22.          Zabronione jest samowolne opuszczanie miejsca ćwiczeń bez zgody prowadzącego zajęcia.

 

23.          Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy oraz o ład i porządek w szatniach.

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:53:26