Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

PSO informatyka, zaj. komputerowe

 

Przedmiotowy System Oceniania

Rok 2017/2018

przedmiot: zajęcia komputerowe, informatyka

nauczyciel: D.Wojkiewicz-Lasecka

I.                 Przedmiot oceny.

 

Ocenie podlegają umiejętności posługiwania się poznanymi programami i sprzętem oraz wiadomości zawarte w programie nauczania, a także zaangażowanie ucznia.

 

II.               Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności ucznia.

 

Oceniane formy aktywności: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne wykonane na lekcji, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe nadobowiązkowe, udział w konkursach przedmiotowych, systematyczność i jakość prowadzenia zeszytu.

1.Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej,  ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z przedmiotu.

·        Sprawdzian obejmuje swym zakresem więcej niż trzy lekcje.

·        Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

·        Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.

·        Sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego zakresu materiału.

·        Zasady przeliczania punktów uzyskanych z pracy pisemnej na stopień szkolny są zgodne z WSO.

·        Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac.

 

2.Kartkówki przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości

i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).

·        Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.

·        Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.

 

3.Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje (przez określony przez nauczyciela czas) podczas lekcji na komputerze.

Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

·        wartość merytoryczną,

·        stopień wykonania zadania i zaangażowanie w jego wykonanie,

·        dokładność wykonania zadania,

·        staranność i estetykę.

4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:

·        zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

·        właściwe posługiwanie się pojęciami,

·        zawartość merytoryczną wypowiedzi,

·        sposób formułowania wypowiedzi.

5. Praca domowa jest pisemną lub praktycznie wykonaną przy pomocy komputera formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

·        Pracę domową uczeń wykonuje (na komputerze lub w zeszycie) w formie zleconej przez nauczyciela.

·        Brak pracy domowej skutkuje otrzymaniem minusa, trzy minusy (trzykrotny brak zadania domowego) powodują postawienie oceny niedostatecznej .

·        Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę jego wykonania.

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów

i minusów.

·        Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.

·        Minus uczeń może uzyskać między innymi: za brak przygotowania do lekcji (np. brak podstawowych wiadomości z ostatniej lekcji lub brak plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji, za odmowę pracy na lekcji, nieprzestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej.

·        Otrzymanie trzech plusów skutkuje postawieniem oceny bardzo dobrej, pięciu plusów oceny celującej zaś trzech minusów oceny niedostatecznej.

7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki szkolnej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji (np. multimedialnej).

Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

·        wartość merytoryczną pracy,

·        stopień zaangażowania w wykonanie pracy,

·        estetykę wykonania i wkład pracy ucznia,

·        sposób prezentacji,

·        oryginalność i pomysłowość pracy.

8. Udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych) - zajęcie znaczącego miejsca w konkursie jest oceniane oceną cząstkową 6 z przedmiotu, udział w konkursie oceną cząstkową 5.

9. Zeszyt przedmiotowy – oceniana jest systematyczność prowadzenia zeszytu oraz estetyka ogólna, jedna ocena w semestrze.

 

III.              Zasady ogólne.


1.      Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej ze sprawdzianu. Do dziennika są wpisane obie oceny.

2.      Ocen z kartkówek nie można poprawiać (pisząc ją powtórnie).

3.      Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności w szkole) oraz uzupełnić zeszyt przedmiotowy.

4.      Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz posiadać go na każdej lekcji wraz z podręcznikiem do przedmiotu.

5.      Przebywając w pracowni komputerowej uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej (otrzymał go na pierwszej lekcji od nauczyciela).

6.      Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO.

 

IV.             Poniższe oceny otrzymuje uczeń:

Celujący (6)

  1. Jest aktywny na każdej lekcji, dokładnie stosuje się do regulaminu pracowni informatycznej.
  2. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych dla danej klasy – sprawnie posługuje się oprogramowaniem w tym zakresie.
  3. Prace przez niego wykonane są estetyczne, wykorzystuje w nich pełny zakres realizowanego materiału.
  4. Zna i umie zdefiniować pojęcia związane z zagadnieniami poruszanymi w danej klasie.
  5. Swobodnie posługuje się w wypowiedziach zwrotami i określeniami informatycznymi
  6. Ponadto spełnia wymagania przynajmniej jednego z poniższych punktów:
  • Bierze udział w konkursach informatycznych,
  • Wykonał pracę dodatkową dla zainteresowanych uczniów,
  • Wykonał prace na komputerze mające zastosowanie na innych przedmiotach, potrafi je prezentować wobec grupy.

Bardzo dobry (5)

1.      Jest aktywny na każdej lekcji, dokładnie stosuje się do regulaminu pracowni informatycznej.

2.      Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych dla danej klasy – sprawnie posługuje się oprogramowaniem w tym zakresie.

3.      Prace przez niego wykonane są estetyczne, wykorzystuje w nich pełny zakres realizowanego materiału.

4.      Zna i umie zdefiniować pojęcia związane z zagadnieniami poruszanymi w danej klasie.

5.      Swobodnie posługuje się w wypowiedziach zwrotami i określeniami informatycznymi.

Dobry (4)

1.      Jest aktywny na większości lekcji, przestrzega regulaminu pracowni informatycznej.

2.      Opanował wiadomości i umiejętności przewidziane dla danej klasy, potrafi posługiwać się oprogramowaniem w tym zakresie.

3.      Prace przez niego wykonane są estetyczne, wykorzystuje w nich realizowany materiał w zadowalający sposób.

4.      Zna pojęcia związane z zagadnieniami poruszanymi w danej klasie.

5.      Wypowiada się używając poprawnych zwrotów i określeń informatycznych.

Dostateczny (3)

1.      Stara się uczestniczyć aktywnie w lekcjach, przestrzega regulaminu pracowni informatycznej.

2.      Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane dla danej klasy, posługuje się oprogramowaniem czasami z pomocą nauczyciela.

3.      Prace przez niego wykonywane są nieskomplikowane, wykorzystuje w nich podstawowe możliwości oprogramowania.

4.      Zna podstawowe pojęcia związane z zagadnieniami poruszanymi w danej klasie.

5.      Z trudnością formułuje wypowiedzi dotyczące określeń informatycznych.

Dopuszczający (2)

1.      Uczeń przestrzega regulaminu pracowni informatycznej.

2.      Nie jest aktywny na zajęciach lekcyjnych.

3.      Ma poważne kłopoty w zastosowaniu wiadomości w czasie ćwiczeń praktycznych.

4.      Potrafi w stopniu minimalnym posługiwać się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem systemowym.

5.      Problemy algorytmiczne rozwiązuje z pomocą nauczyciela.

  1. Nie potrafi wypowiadać się z użyciem zwrotów i określeń informatycznych.

Niedostateczny (1)

1.      Uczeń nie przestrzega regulaminu pracowni informatycznej.

2.      Osiągnął poziom wiedzy uniemożliwiający kontynuowanie nauki na wyższym szczeblu,

3.      Ma poważne kłopoty w zastosowaniu wiadomości w czasie ćwiczeń praktycznych.

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-09-21 20:55:08