Godło
Zespół szkół nr 3os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
Sekretariat:(0-61) 877-13-00
gm31@poznan.interklasa.pl

Wewnątrzszkolny System Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

(Załącznik nr 1 do statutu Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu)

 

Niniejszy wewnątrzszkolny system oceniania uchwalono na podstawie rozdziału 3a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357), rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534).

 

Przepisy wewnątrzszkolnego systemu oceniania są nadrzędne względem przedmiotowych systemów oceniania, które stanowią jego załączniki. Załączniki te są integralną częścią WSO.

 

 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

 

§1

 

1.   Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz na formułowaniu oceny.

2.   Głównym celem oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów jest:

1)     monitorowanie pracy ucznia,

2)     informowanie ucznia i jego rodziców o stopniu opanowania przez niego umiejętności i wiadomości;

3)     motywowanie ucznia do efektywnej pracy i wskazywanie kierunków dalszego rozwoju;

4)     sprawdzanie skuteczności metod i form pracy nauczyciela oraz ich doskonalenie;

5)     kształtowanie przekonania ucznia o własnych możliwościach i postępach, budowanie obrazu samego siebie i poczucia własnej wartości;

6)     przygotowanie do nieustającego w życiu oceniania;

7)     jasne i zrozumiałe dla ucznia sformułowanie wymagań na poszczególne oceny szkolne.

 

3.   Zasady formułowania wymagań:

1)     wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową oraz wybrany przez nauczyciela i zakwalifikowany do szkolnego zestawu program nauczania, z uwzględnieniem specyfiki szkoły oraz indywidualnie określonych przez nauczyciela celów dydaktycznych, zapisanych w planie wynikowym;

4.     Stosuje się sześciostopniową skalę ocen:

1)     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego; potrafi stosować je w sytuacjach nietypowych (problemowych);

2)     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową kształcenia ogólnego; potrafi stosować je do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach;

3)     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową kształcenia ogólnego; poprawnie stosuje je do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów;

4)     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone podstawą programową kształcenia ogólnego, które są konieczne do dalszego kształcenia; posiada zdolność odtwarzania podstawowych informacji związanych z tematami określonymi w podstawie programowej;

5)     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową kształcenia ogólnego, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia; posiada zdolność odtwarzania podstawowych informacji;

6)     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową kształcenia ogólnego, które są konieczne do dalszego kształcenia; nie posiada umiejętności rozwiązywania prostych zadań i problemów nawet z pomocą nauczyciela.

 

5.   Przekazywanie uczniom i rodzicom wymagań edukacyjnych ma na celu uzyskanie rzeczywistej współpracy z uczniem na płaszczyźnie zdobywania umiejętności i poszerzania wiedzy oraz stymulowania uczniów do wysiłku nie tylko dużego, ale przede wszystkim racjonalnego.

6.   Na początku roku szkolnego nauczyciel opracowuje, na podstawie swojego planu wynikowego realizującego podstawę programową, przedmiotowy system oceniania ze swojego przedmiotu i przekazuje uczniom ustnie najważniejsze informacje; szczegółowe wymagania każdy nauczyciel umieszcza na stronie internetowej szkoły, aby rodzice i uczniowie mieli możliwość dokładnego ich przeanalizowania.

7.   Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanej podstawy programowej;

2)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8.   Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć z zajęć edukacyjnych zawarte w wymaganiach edukacyjnych ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów uwzględniając następującą skalę procentową:

1)     0%-30% - niedostateczny

2)     31%-50% - dopuszczający

3)     51%-74% - dostateczny

4)     75%-90% - dobry

5)     91%-99% - bardzo dobry

6)     100% - celujący

9.   Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych, indywidualizować wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu określonym wymaganiom edukacyjnym.

10.  Oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:

1)     umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się;

2)     systematyczność pracy ucznia;

3)     samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany;

4)     zaangażowanie i kreatywność ucznia;

5)     umiejętność prezentowania wiedzy;

6)     umiejętność współpracy w grupie.

11.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, zajęć artystycznych i muzyki nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 2

 

1.   Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

1)     stopień celujący                      6                      skrót: cel

2)     stopień bardzo dobry              5                      skrót: bdb

3)     stopień dobry                          4                      skrót: db

4)     stopień dostateczny                3                      skrót: dst

5)     stopień dopuszczający                        2                      skrót: dop

6)     stopień niedostateczny                       1                      skrót: ndst

2.   W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia - ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.

3.   Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali: 6, 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 2-, 1.

4.   W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie plusów (+) i minusów (-) jako oceny; szczegółowe zasady ustalają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.

5.   Uczniowie klasy czwartej szkoły podstawowej nie otrzymują ocen niedostatecznych w pierwszym miesiącu nauki.

6.   Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania.

7.   W ciągu jednego półrocza uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość ocen bieżących:

     

Tygodniowa liczba godzin zajęć danego przedmiotu

Minimalna ilość ocen

1

2

2

4

3

5

4

6

5

7

 

8.   Nauczyciel przygotowujący sprawdzian lub pracę klasową ma obowiązek:

1)     poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym pytań sprawdzających;

2)     z tygodniowym wyprzedzeniem wpisać swój termin sprawdzianu lub pracy klasowej w dzienniku Librus;

3)     przestrzegać ustaleń terminów swoich koleżanek i kolegów;

9.   Każda pisemna forma sprawdzania wiedzy jest sprawdzianem, jeśli obejmuje więcej niż trzy ostatnie tematy – bez względu na czas trwania;

10.  Niedopuszczalne jest, aby w ciągu jednej godziny lekcyjnej przeprowadzone były dwa sprawdziany, każdy na inny temat; w ciągu dnia nauki może być tylko jeden sprawdzian;

natomiast w ciągu tygodnia nie powinny być więcej nie trzy sprawdziany w danej klasie.

11.  Z każdej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczeń może otrzymać jedną lub więcej ocen, jeżeli zostało to ustalone w wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy z danego przedmiotu;

12.  Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych uczniów:

1)     uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymali ocenę niedostateczną lub są nieklasyfikowani są zobowiązani do uzupełnienia wiedzy w terminach i formach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu;

2)     prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe; jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, jest zobowiązany uczynić to w terminie zależnym od długości nieobecności w szkole – jeżeli uczeń był nieobecny tydzień to na napisanie pracy klasowej ma 1 tydzień; jeżeli uczeń był nieobecny powyżej tygodnia to na napisanie pracy klasowej lub jej poprawę ma 2 tygodnie od dnia powrotu do szkoły;

3)     uczniowie, którzy wyjeżdżają na zawody sportowe (jedno lub dwudniowe) mają obowiązek nadrobić zaległości na następną lekcję (dotyczy to przedmiotów, na których uczniowie w danym dniu byli nieobecni, a które mają raz w tygodniu);

4)     poprawa prac klasowych i sprawdzianów jest dobrowolna i musi się odbywać w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac; uczeń pisze ją tylko jeden raz;

5)     punktacja za poprawioną pracę jest taka sama jak za pracę pierwotną;

6)     nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na sprawdzianie lub ucieczka z lekcji, na której był sprawdzian powoduje, że uczeń pisze sprawdzian w najbliższym możliwym terminie ustalonym przez nauczyciela;

7)     korzystanie przez ucznia w czasie sprawdzianu lub pracy klasowej ze ściągi lub podpowiedzi powoduje odebranie pracy i wpisanie oceny niedostatecznej;

8)     w przypadku zgłaszania braku prac domowych, nieprzygotowań, po przekroczeniu limitu przypadającego na dany przedmiot (limit ustala nauczyciel z uczniami na początku roku szkolnego w wymaganiach przedmiotowych) uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

13.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).

14.  Nauczyciel jest zobowiązany do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą wpisuje do dziennika elektronicznego Librus;

15.  Na ustny wniosek ucznia nauczyciel ustnie uzasadnia ocenę w terminie do 3 dni; o ustne uzasadnienie uczeń może wystąpić w terminie do 5 dni roboczych od powzięcia informacji o uzyskaniu danej oceny.

16.  Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) złożony do dyrekcji w terminie do 5 dni roboczych od powzięcia informacji o uzyskaniu bieżącej oceny z danego przedmiotu nauczyciel wystawiający daną ocenę jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych uzasadnić pisemnie ustaloną ocenę; ta sama procedura dotyczy uzasadnienia ocen śródrocznych i rocznych z poszczególnych przedmiotów.

17.  Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniom w czasie lekcji. Uczeń bądź rodzic (opiekun prawny) ma prawo wykonać kserokopię bądź zdjęcie pracy. Oryginały prac są pokazywane rodzicom (opiekunom prawnym) w czasie organizowanych przez szkołę spotkań z rodzicami i pozostają w dokumentacji nauczyciela.

18.   Na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie zadają prac domowych; trzy dni po wymienionych przerwach nie należy oceniać uczniów.

19.  Rodzice (opiekunowie prawni) są informowani o bieżących ocenach oraz zachowaniu ich dzieci na spotkaniach z wychowawcami i nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, w terminach ustalonych i podanych na początku roku szkolnego;

20.  Spotkanie wychowawcy z rodzicami (opiekunami prawnymi) może poprzedzać:

1)     spotkanie nauczycieli poszczególnych przedmiotów z wychowawcą klasy

2)     rozmowa wychowawcy z uczniem na temat jego postępów w nauce i na temat jego zachowania.

 

§ 3

 

1.   Klasyfikacja śródroczna następuje na koniec I półrocza, a klasyfikacja roczna na koniec II półrocza w terminie ustalonym w kalendarzu danego roku szkolnego.

2.   Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w § 2 ust. 2 – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.   Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 2 ust.1.

4.   Przed zakończeniem zajęć dydaktycznych, na 7 dni przed radą klasyfikacyjną, nauczyciel wystawia ocenę roczną z przedmiotu oraz informuje uczniów i rodziców o tych ocenach za pośrednictwem dziennika Librus; ustalając ocenę roczną nauczyciel zobowiązany jest wziąć pod uwagę bieżące oceny ucznia uzyskane zarówno w I jak i II półroczu danego roku szkolnego.

5.   Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej oceny śródroczne i roczne z wychowania fizycznego ustalają wspólnie nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy pływania, tenisa stołowego lub skoków do wody.

6.   Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.

7.   Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych, od klasy czwartej szkoły podstawowej dopuszcza się możliwość stosowania średniej ważonej. Wystawiając oceny śródroczne i roczne według średniej ważonej nauczyciel stosuje następującą skalę średnich ważonych wynikających z ocen cząstkowych:

1)     6,0 – 5,4 – celujący

2)     5,3 – 4,6 – bardzo dobry

3)     4,5 – 3,6 – dobry

4)     3,5 – 2,6 – dostateczny

5)     2,5 – 1,6 – dopuszczający

6)     1,5 – 0 – niedostateczny

Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania uczniów o takich zasadach oceniania śródrocznego i rocznego w przedmiotowym systemie oceniania.

8.   W klasach I – III szkoły podstawowej ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową i uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem zdolności; szczegółowe zapisy dotyczące oceniania tych uczniów zawarte są w WSO uczniów klas I – III, który stanowi załącznik do Statutu ZSzOS nr 3.

9.   Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych nauczyciele poszczególnych przedmiotów kierować się będą zasadami sformułowanymi w stworzonych przez siebie wymaganiach edukacyjnych.

10.            Sposoby informowania ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania  na koniec półrocza i roku szkolnego:

1)     o przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub propozycji oceny nagannej z zachowania na koniec pierwszego półrocza lub koniec roku, wychowawca pisemnie powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) na 21 dni przed datą posiedzenia rady pedagogicznej klasyfikacyjnej (w szczególnych sytuacjach informację przekazuje się listem poleconym);

2)     o pozostałych ocenach śródrocznych lub rocznych nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na siedem dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej, przekazując ocenę ustnie na lekcji oraz wpisując ocenę do dziennika elektronicznego Librus (do wiadomości rodziców);

12) tego samego dnia wychowawca zobowiązany jest przekazać uczniom wydruk wszystkich proponowanych ocen klasyfikacyjnych z dziennika elektronicznego Librus;

 

11.            Uczeń zagrożony oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej ma możliwość poprawienia tej oceny. Sposób i zakres poprawy określa nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Ostateczne zakończenie poprawy musi nastąpić na 7 dni przed datą rady pedagogicznej klasyfikacyjnej w danym półroczu.

12.            Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1)     uczeń ma prawo do przystąpienia do egzaminu weryfikującego ocenę, jeśli ustalona przez nauczyciela ocena roczna, jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców, niezgodna z jego rzeczywistymi osiągnięciami szkolnymi;

2)     uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o wyższą ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych pod następującymi warunkami:

a)     wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu zostały usprawiedliwione w ustalonym terminie,

b)     uczeń posiada poprawnie i systematycznie prowadzone: zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń z danego przedmiotu,

c)     uczeń wykonał wszystkie prace klasowe i zadania domowe określone w przedmiotowym systemie oceniania dla danych zajęć edukacyjnych;

3)     pismo odwołujące się od proponowanej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z uzasadnieniem, składają rodzice (opiekunowie prawni) na ręce dyrektora szkoły, na co najmniej cztery dni przed radą pedagogiczna klasyfikacyjną;

4)     dyrektor i nauczyciel danego przedmiotu sprawdzają zasadność odwołania

5)     gdy uczeń spełnia wszystkie warunki zawarte w §3 ust. 13 pkt. 2 dyrektor wyznacza termin egzaminu weryfikującego ocenę oraz powołuje komisję do jego przeprowadzenia w następującym składzie:

a)     dyrektor lub jego zastępca,

b)     nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,

c)     nauczyciel uczący takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;

6)     egzamin weryfikujący ocenę przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, techniki, informatyki i wychowania fizycznego – z tych przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

7)     egzamin weryfikujący ocenę obejmuje cały materiał określony w rocznym planie nauczania danego przedmiotu;

8)      wynik egzaminu, wraz z protokołem jego przebiegu, stanowi podstawę do zobowiązania nauczyciela przez dyrektora szkoły do zmiany danej oceny rocznej.

§ 4

1.   Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzona jest klasyfikacja – uczeń taki może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2.   Do egzaminu klasyfikacyjnego może przystąpić uczeń, który jest nieklasyfikowany z powodu:

1)     nieobecności usprawiedliwionej – powyżej 50% nieobecności na zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu;

2)     nieobecności nieusprawiedliwionej – powyżej 50% nieobecności na zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu – tylko za zgodą rady pedagogicznej;

3)     realizacji indywidualnego toku nauki;

4)     spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą.

3.   Egzamin klasyfikacyjny musi być przeprowadzony:

1)     w przypadku klasyfikacji śródrocznej (dotyczy tylko przedmiotów kończących się w pierwszym półroczu, i dla których śródroczna ocena klasyfikacyjna staje się oceną roczną) – w terminie nie dłuższym niż miesiąc od zakończenia klasyfikacji śródrocznej,

2)     w przypadku klasyfikacji rocznej – nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4.   Szczegółowy termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

5.   Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w następującym składzie:

1)     dyrektor lub jego zastępca;

2)     nauczyciel danych zajęć edukacyjnych;

3)     nauczyciel uczący takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

6.   Nauczyciele przedmiotów określają treści programowe, które uczeń musi opanować do egzaminu klasyfikacyjnego.

7.   Ze względu na liczbę przedmiotów objętych egzaminem klasyfikacyjnym egzamin może być przeprowadzany etapowo.

8.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu klasyfikacyjnego z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, techniki, informatyki i wychowania fizycznego – z tych przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.   Wynik egzaminu, wraz z protokołem jego przebiegu, stanowi podstawę do zobowiązania nauczyciela przez dyrektora szkoły do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.

10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z pkt. 3, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.

 

 

§5

 

1.   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; zastrzeżenia mogą być zgłoszone na piśmie od dnia ustalenia rocznej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2.   W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; sprawdzian z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć informatycznych, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

3.   Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności dyrektor uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń.

4.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 3 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

5.   W skład komisji wchodzą:

1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)     dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji,

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)     dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)     dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji,

b)     wychowawca klasy,

c)     wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     pedagog szkolny,

e)     przedstawiciel samorządu szkolnego,

f)      przedstawiciel rady rodziców.

6.   Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne powołany do komisji przeprowadzającej sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

7.   Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny; ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego – jeżeli jest to jedna z dwóch ocen niedostatecznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

8.   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)     skład komisji,

b)     termin sprawdzianu,

c)     zadania (pytania) sprawdzające,

d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)     skład komisji,

b)     termin posiedzenia komisji,

c)     wynik głosowania,

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

9.   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

11.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

12.  Przepisy zawarte w punktach 1 – 10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego; w tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

§6

 

1.   Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem pkt.3;

2.   Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3.   W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

4.   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

5.   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

6.   Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

7.   Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną; uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

8.   Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 mogą otrzymywać dodatkowe świadectwa z pływania.

9.   Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 4 niniejszego paragrafu, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę; w wyjątkowych sytuacjach, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia z jedną oceną niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w sytuacji, gdy nie zdał on egzaminu poprawkowego), pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§7

 

1.   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Termin egzaminu poprawkowego dla uczniów wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

2.   Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, zajęć artystycznych, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.   Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły; w skład komisji wchodzą:

1)     dyrektor lub jego zastępca – jako przewodniczący;

2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

4.   Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły

5.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     skład komisji;

2)     termin egzaminu poprawkowego;

3)     pytania egzaminacyjne;

4)     wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę;

5)     do protokołu dołącza się również pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

     Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

6.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

7.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 8;

 

 

§8

 

1.   Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli:

1)     w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;

2)     w przypadku szkoły podstawowej – przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty,

3)     w przypadku klasy trzeciej gimnazjum – przystąpił do egzaminów gimnazjalnych.

2.   Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3.   Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

 

 

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW

 

§9

 

1.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

2.   Oceniane jest zachowanie uczniów w szkole, na pływalni oraz w czasie, kiedy uczniowie są pod opieką nauczyciela, który realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

3.   Głównym celem oceniania zachowania uczniów jest wspieranie rozwoju osobowościowego ucznia poprzez:

1)     uczynienie z oceny zachowania akceptowanego przez ucznia i traktowanego poważnie narzędzia kierowania jego rozwojem osobowościowym i motywowania do doskonalenia moralnego;

2)     jasne i zrozumiałe dla ucznia sformułowania wymagań;

3)     promowanie życiowego aktywizmu poprzez wyższe nagradzanie sukcesów niż karanie porażek;

 

4.   Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)     dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)     dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)     okazywanie szacunku innym osobom.

5.   Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)     warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3)     skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6.   W klasach I – III szkoły podstawowej stosuje się ocenę opisową zachowania uczniów zgodnie z WSO uczniów klas I – III;

7.   Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej podczas oceniania śródrocznego i rocznego  zachowania stosuje się następującą skalę ocen:

1)     wzorowe;

2)     bardzo dobre;

3)     dobre;

4)     poprawne;

5)     nieodpowiednie;

6)     naganne.

 

8.   W Szkole Podstawowej nr 14 stosuje się punktowy system oceniania zachowania z obowiązkowym przeliczaniem zdobytych przez ucznia punktów na powyższe oceny podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej; przeliczając punkty zdobyte przez ucznia na oceny stosuje się następującą skalę:

 

1.      OCENA WZOROWA:

powyżej 400 pkt.

2.      OCENA BARDZO DOBRA:

301 – 400 pkt.

3.      OCENA DOBRA

200 – 300 pkt.

4.      OCENA POPRAWNA:

140 – 199 pkt.

5.      OCENA NIEODPOWIEDNIA:

0 – 139 pkt.

6.      OCENA NAGANNA

poniżej 0 pkt.

 

9.   Zasady ogólne dotyczące punktowego systemu oceniania zachowania:

1)     punktowy system oceniania zachowania obowiązuje w klasach IV – VIII szkoły podstawowej oraz w oddziałach gimnazjalnych i dotyczy zachowań uczniów w szkole, na pływalni, na zawodach, w czasie wyjść, wycieczek klasowych i szkolnych;

2)     ocenia się zachowanie ucznia, uwzględniając następujące kategorie:

a)     sumienność, poczucie odpowiedzialności,

b)     takt i kultura w stosunkach z ludźmi,

c)     rozwój uzdolnień i zainteresowań,

d)     udział w życiu klasy i szkoły,

e)     udział w projekcie edukacyjnym,

f)      frekwencja,

g)     przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

h)     postawa wobec nałogów i uzależnień.

3)     w poszczególnych kategoriach, wymienionych w pkt. 2 uczeń może uzyskać punkty dodatnie lub ujemne;

4)     uczeń na początku każdego półrocza uzyskuje wyjściowo 200 punktów, co odpowiada dobrej ocenie zachowania;

5)     wychowawca może dodatkowo przyznać 1 – 20 punktów; każde przyznanie punktów musi być umotywowane;

6)     oceny wzorowej w I lub II półroczu nie może uzyskać uczeń:

a)     którego nie cechuje wysoka kultura osobista,

b)     który posiada na koncie: więcej niż 5 punktów ujemnych w każdym półroczu;

7)     oceny wzorowej rocznej lub końcowej nie może otrzymać uczeń:

a)     którego nie cechuje wysoka kultura osobista,

b)     który posiada łącznie za I i II półrocze więcej niż 10 punktów ujemnych

 

8)     jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów może otrzymać najwyżej ocenę poprawną.

 

10.  Szczegółowe zasady przyznawania punktów w poszczególnych kategoriach w jednym półroczu:

1)     ocena wyjściowa – dobry (200 punktów) - do tej puli punkty mogą być dodawane lub od niej odejmowane.

UCZEŃ DOBRY:

 

I.     SUMIENNOŚĆ, POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 

1.      Zdarzyło Ci się zapomnieć przybory szkolne i dzienniczek (5 – 6  razy).

0

2.      Zdarzyło Ci się nie dotrzymać ustalonych terminów, nie wywiązałeś się z powierzonych i dobrowolnych prac i zadań (2 razy).

0

3.      Odmówiłeś wykonania zadania na rzecz klasy lub szkoły (1 raz).

0

4.      Zapomniałeś o obowiązkach dyżurnego (3 razy).

0

5.      Nie podpowiadałeś kolegom, nie korzystałeś ze ściąg w czasie sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi.

0

 

II.     TAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUDŹMI.

 

1.      Masz 2 – 3 drobniejszych uwag (typu: przeszkadza, rozmawia, je i pije w czasie lekcji, chodzi po klasie, nie reaguje na polecenia nauczyciela).

0

2.      Nie masz poważnych uwag (typu: aroganckie, bezczelne, agresywne zachowanie).

0

3.      Przychodziłeś na uroczystości szkolne i egzaminy w stroju galowym (1 raz zdarzyło Ci się zapomnieć).

0

 

III.     ROZWÓJ UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ.

 

1.      Nie jesteś zainteresowany rozwijaniem swoich uzdolnień i zainteresowań. Wystarcza Ci uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce.

0

 

IV.     UDZIAŁ W ŻYCIU KLASY I SZKOŁY.

 

1.      Wykonywałeś zadania tylko na polecenie nauczyciela, nie wykazywałeś własnej inicjatywy.

0

 

V.     FREKWENCJA.

 

1.      Masz mniej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych.

0

2.      Masz 5 – 10 spóźnień.

0

 

VI.     PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

 

1.      Nie wychodziłeś poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji.

0

2.      Nie stanowiłeś zagrożenia dla siebie i innych.

0

3.      Nie niszczyłeś mienia szkoły i kolegów.

0

4.      Nie kradłeś, nie wyłudzałeś.

0

 

VII.     POSTAWA WOBEC NAŁOGÓW I UZALEŻNIEŃ.

 

1.      Nie pijesz, nie palisz, nie bierzesz narkotyków, nie namawiasz do tego kolegów, nie posiadasz i nie handlujesz używkami.

0

 

2)     punkty dodatnie i ujemne, które uczeń może zdobyć w czasie jednego półrocza.

 

I.     SUMIENNOŚĆ, POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 

1.      Byłeś przygotowany do lekcji. 1 – 2 razy zdarzyło Ci się zapomnieć przybory szkolne i dzienniczek.

+20

2.      Byłeś przygotowany do lekcji. 3 – 4 razy zdarzyło Ci się zapomnieć przybory szkolne i dzienniczek.

+10

3.      Często zapominałeś przyborów szkolnych (7 – 10 razy).

-5

4.      Często zapominałeś przyborów szkolnych (11 – 20 razy).

-10

5.      Często zapominałeś przyborów szkolnych (powyżej 21 razy).

-15

 

 

1.      Zawsze dotrzymywałeś wszystkich terminów, wywiązywałeś się z powierzonych oraz dobrowolnych prac i zadań.

+30

2.      Dotrzymywałeś terminów, wywiązywałeś się z powierzonych oraz dobrowolnych prac i zadań (zdarzyło Ci się zapomnieć 1raz).

+20

3.      Nie dotrzymywałeś ustalonych terminów, nie wywiązywałeś się z powierzonych prac, odmawiałeś wykonania zadań (3 – 4 razy).

-5

4.      Nie dotrzymywałeś ustalonych terminów, nie wywiązywałeś się z powierzonych prac, odmawiałeś wykonania zadań (5 – 8 razy).

-10

5.      Nie dotrzymywałeś ustalonych terminów, nie wywiązywałeś się z powierzonych prac, odmawiałeś wykonania zadań (powyżej 8 razy).

-15

6.      Odmówiłeś wykonania zadania na rzecz klasy lub szkoły (2 – 3 razy).

-20

7.      Odmówiłeś wykonania zadania na rzecz klasy lub szkoły (powyżej 3 razy).

-30

 

1.      Brak regulaminowego stroju.

-10

 

2.      Podpowiadałeś kolegom, zdarzyło Ci się korzystać ze ściąg (każda sytuacja).

Komunikowałeś się podczas sprawdzania wiedzy.

-20

3.      Oszukałeś nauczyciela, podrobiłeś podpis, zwolnienie lub ocenę (każda sytuacja).

-50

4.      Każde użycie telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych, sportowych i opiekuńczych.

-10

 

II.     TAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUDŹMI.

 

1.      Nie masz żadnych uwag.

+60

2.      Nie masz poważnych uwag, ewentualnie 1 drobniejszą (typu: przeszkadza, rozmawia, je i pije w czasie lekcji, chodzi po klasie, nie reaguje na polecenia nauczyciela, itp.)

+40

3.      Masz 4 – 8 drobniejszych uwag.

-20

4.      Masz 9 – 16 drobniejszych uwag.

-40

5.      Masz 17 – 24 drobniejszych uwag, itd.

-60

6.      Każda poważna uwaga (typu aroganckie, bezczelne, agresywne zachowanie).

-20

7.      Każda nagana dyrektora

-200

8.      Każda pochwała.

+10

9.      Zawsze przychodziłeś na uroczystości szkolne i egzaminy w stroju galowym.

+10

10.   Nie przychodziłeś w stroju galowym na uroczystości szkolne lub egzaminy (2-4 razy)

-5

11.   Każdy następny brak stroju galowego

-5

 

 

III.              ROZWÓJ UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ.

 

1.      Osiągnąłeś bardzo wysoki wynik w konkursie przedmiotowym.

+50

2.      Każde następne wysokie osiągnięcie w tej samej kategorii.

+10

3.      Brałeś udział w konkursach przez cały semestr (nie osiągnąłeś wysokich wyników).

+20

4.      Postawa, postępy, osiągnięcia w uprawianej w szkole dyscyplinie sportu.

Od 0 do +100

5.      Brałeś czynny udział w kółkach zainteresowań.

+20

 

IV.     UDZIAŁ W ŻYCIU KLASY I SZKOŁY.

 

1.      Wspomagałeś działalność samorządu klasowego lub szkolnego.

+10

2.      Efektywnie pełniłeś funkcje w samorządzie klasowym.

+10

3.      Efektywnie pełniłeś funkcje w samorządzie szkolnym.

+10

4.      Wykonywałeś prace społeczne na rzecz szkoły (nie w czasie zajęć lekcyjnych) np.: w bibliotece, świetlicy, w czasie zawodów sportowych, stołówce, na boisku, itp. (pod warunkiem, że przez 2 tygodnie nie otrzymałeś żadnej uwagi.

+5

za 1h

 

V.     UDZIAŁ W PROJEKCIE EDUKACYJNYM

1.     Wykazałeś się dużą samodzielnością, pomysłowością i aktywnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, systematycznie wspomagałeś członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i potrafiłeś dokonać krytycznej samooceny swoich działań.

+30

2.     Aktywnie uczestniczyłeś w pracach zespołu realizującego projekt edukacyjny, a Twoja współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

+20

3.     Współpracowałeś w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

+10

4.     Współpracowałeś w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym Twoje działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

0

5.     Mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywałeś się w terminie ze swoich obowiązków, opóźniałeś pracę nad projektem, inni członkowie zespołu pracowali za Ciebie.

-20

 

VI.     FREKWENCJA.

 

1.     Masz wszystkie godziny usprawiedliwione, ewentualnie do 4 spóźnień.

+20

2.     Masz 6 – 10 godzin nieusprawiedliwionych.

-10

3.     Masz 11 – 15 godzin nieusprawiedliwionych.

-15

4.     Masz 16 – 20 godzin nieusprawiedliwionych, itd.

-20

5.     Masz 11 – 15 spóźnień.

-5

6.     Masz 16 – 20 spóźnień.

-10

7.     Masz 21 – 25 spóźnień, itd.

-15

8.     Uciekłeś z lekcji (każde opuszczenie szkoły bez uprzedniego usprawiedliwienia).

-30

9.     Spóźnienie powyżej 15 minut traktowane jest, jako nieobecność.

 

VII.     PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

 

1.      Nie przestrzegałeś zasad bezpieczeństwa, stwarzałeś zagrożenie dla siebie lub innych (każda sytuacja).

-30

2.      Każde wyjście poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji.

-20

3.      Zniszczyłeś mienie szkoły lub kolegów (każda sytuacja).

-50

4.      Zdarzyło Ci się kraść lub wyłudzać (każda sytuacja).

-100

 

VIII.     POSTAWA WOBEC NAŁOGÓW I UZALEŻNIEŃ.

 

1.      Paliłeś lub posiadałeś papierosy (każde przyłapanie).

-30

2.      Piłeś, posiadałeś lub handlowałeś alkoholem.

 Brałeś, posiadałeś lub handlowałeś narkotykami.

nagana dyrektora

 

 

11.            Sposoby dokumentowania zachowania uczniów w roku szkolnym:

1)     na koniec każdego półrocza wychowawca klasy wypełnia zbiorczą kartę punktów, które otrzymali uczniowie; w karcie ujęte są wszystkie zachowania uczniów i policzone wszystkie punkty, które otrzymali poszczególni uczniowie w danym półroczu; karta zbiorcza jest załącznikiem do dziennika lekcyjnego danej klasy i jest przechowywana w teczce wychowawcy przez okres trzech lat; zestawienie musi być opieczętowane;

2)     wzór zbiorczej karty punktów, która zostaje w dokumentacji wychowawcy:

 

ZBIORCZA KARTA PUNKTÓW DO OCENY ZACHOWANIA

 KLASA _____________  ROK SZKOLNY ________________

 

1

2

3

Byłeś przygotowany do lekcji. 1 – 2 razy zdarzyło Ci się zapomnieć przybory szkolne i dzienniczek.

+20

 

 

 

Byłeś przygotowany do lekcji. 3 – 4 razy zdarzyło Ci się zapomnieć przybory szkolne i dzienniczek.

+10

 

 

 

Często zapominałeś przyborów szkolnych (7 – 10 razy).

-5

 

 

 

Często zapominałeś przyborów szkolnych (11 – 20 razy).

-10

 

 

 

Często zapominałeś przyborów szkolnych (powyżej 21 razy).

-15

 

 

 

Zawsze dotrzymywałeś wszystkich terminów, wywiązywałeś się z powierzonych oraz dobrowolnych prac i zadań.

+30

 

 

 

Dotrzymywałeś terminów, wywiązywałeś się z powierzonych oraz dobrowolnych prac i zadań (zdarzyło Ci się zapomnieć 1raz).

+20

 

 

 

Nie dotrzymywałeś ustalonych terminów, nie wywiązywałeś się z powierzonych prac, odmawiałeś wykonania zadań (3 – 4 razy).

-5

 

 

 

Nie dotrzymywałeś ustalonych terminów, nie wywiązywałeś się z powierzonych prac, odmawiałeś wykonania zadań (5 – 8 razy).

-10

 

 

 

Nie dotrzymywałeś ustalonych terminów, nie wywiązywałeś się z powierzonych prac, odmawiałeś wykonania zadań (powyżej 8 razy).

-15

 

 

 

Odmówiłeś wykonania zadania na rzecz klasy lub szkoły (2 – 3 razy).

-20

 

 

 

Odmówiłeś wykonania zadania na rzecz klasy lub szkoły (powyżej 3 razy).

-30

 

 

 

Podpowiadałeś kolegom, zdarzyło Ci się korzystać ze ściąg (każda sytuacja). Komunikowałeś się podczas sprawdzania wiedzy.

-20

 

 

 

Oszukałeś nauczyciela, podrobiłeś podpis, zwolnienie lub ocenę (każda sytuacja).

-50

 

 

 

 Każde użycie telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych, sportowych i opiekuńczych.

-10

 

 

 

Nie masz żadnych uwag.

+60

 

 

 

Nie masz poważnych uwag, ewentualnie 1 drobniejszą (typu: przeszkadza, rozmawia, je i pije w czasie lekcji, chodzi po klasie, nie reaguje na polecenia nauczyciela)

+40

 

 

 

Masz 4 – 8 drobniejszych uwag.

-20

 

 

 

Masz 9 – 16 drobniejszych uwag.

-40

 

 

 

Masz 17 – 24 drobniejszych uwag, itd.

-60

 

 

 

Każda poważna uwaga (typu aroganckie, bezczelne, agresywne zachowanie)

-20

 

 

 

Każda nagana dyrektora

-200

 

 

 

Każda pochwała.

+10

 

 

 

Zawsze przychodziłeś na uroczystości szkolne i egzaminy w stroju galowym.

+10

 

 

 

Brak regulaminowego stroju.

-10

 

 

 

Nie przychodziłeś w stroju galowym na uroczystości szkolne lub egzaminy  (2-4 razy)

-5

 

 

 

Każdy następny brak stroju galowego

-5

 

 

 

Osiągnąłeś bardzo wysoki wynik w konkursie przedmiotowym

+50

 

 

 

 

Każde następne wysokie osiągnięcie w tej samej kategorii.

+10

 

 

 

Brałeś udział w konkursach przez cały semestr (nie osiągnąłeś wysokich wyników).

+20

 

 

 

Postawa, postępy, osiągnięcia w pływaniu.

rozbicie na poszczególne kategorie:

 

1.       Zaangażowanie i postawa na treningach i zawodach – max. – 30 pkt

2.       Frekwencja

powyżej 90 % - 30 pkt.

od 80 % - 20 pkt.

od 70 % - 10 pkt.

3.       Wielkopolska Liga Pływacka, Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego

miejsca 1 – 15 – 40 pkt.

miejsca 16 i wzwyż – 30 pkt.

uczestnictwo w zawodach pływackich – 10 pkt.

0 do +100

 

 

 

Postawa, postępy, osiągnięcia w tenisie stołowym.

rozbicie na poszczególne kategorie:

1.       Zaangażowanie i postawa na treningach i zawodach – max. 30 pkt

2.       Frekwencja:

·        od 95% - 30 pkt

·        od 85% - 20 pkt

·        od 75% - 10 pkt

3.       Grand Prix Wielkopolski w tenisie stołowym

miejsce 1 – 15– 40 pkt

miejsce 16 i wzwyż – 30 pkt

udział w zawodach – 10 pkt

0 do +100

 

 

 

Brałeś czynny udział w kółkach zainteresowań.

+20

 

 

 

Wspomagałeś działalność samorządu klasowego lub szkolnego.

+10

 

 

 

Efektywnie pełniłeś funkcje w samorządzie klasowym.

+10

 

 

 

Efektywnie pełniłeś funkcje w samorządzie szkolnym.

+10

 

 

 

.  Wykonywałeś prace społeczne na rzecz szkoły (nie w czasie zajęć lekcyjnych) np.: w bibliotece, świetlicy, w czasie zawodów sportowych, stołówce, na boisku, itp. (pod warunkiem, że przez 2 tyg. Nie otrzymałeś żadnej uwagi)

+5

za 1h

 

 

 

Wykazałeś się dużą samodzielnością, pomysłowością i aktywnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, systematycznie wspomagałeś członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i potrafiłeś dokonać krytycznej samooceny swoich działań.

+30

 

 

 

Aktywnie uczestniczyłeś w pracach zespołu realizującego projekt edukacyjny, a Twoja współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

+20

 

 

 

Współpracowałeś w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

+10

 

 

 

Współpracowałeś w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym Twoje działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

0

 

 

 

Mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywałeś się w terminie ze swoich obowiązków, opóźniałeś pracę nad projektem, inni członkowie zespołu pracowali za Ciebie.

-20

 

 

 

Masz wszystkie godziny usprawiedliwione, ewentualnie do 4 spóźnień.

+20

 

 

 

Masz 6 – 10 godzin nieusprawiedliwionych.

-10

 

 

 

Masz 11 – 15 godzin nieusprawiedliwionych.

-15

 

 

 

Masz 16 – 20 godzin nieusprawiedliwionych, itd.

-20

 

 

 

Masz 11 – 15 spóźnień.

-5

 

 

 

Masz 16 – 20 spóźnień.

-10

 

 

 

Masz 21 – 25 spóźnień, itd.

-15

 

 

 

Uciekłeś z lekcji (każde opuszczenie szkoły bez uprzedniego usprawiedliwienia).

-30

 

 

 

Nie przestrzegałeś zasad bezpieczeństwa, stwarzałeś zagrożenie dla siebie lub innych (każda sytuacja).

-30

 

 

 

Każde wyjście poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji.

-20

 

 

 

Zniszczyłeś mienie szkoły lub kolegów (każda sytuacja).

-50

 

 

 

Zdarzyło Ci się kraść lub wyłudzać (każda sytuacja).

-100

 

 

 

Paliłeś lub posiadałeś papierosy (każde przyłapanie).

-30

 

 

 

Piłeś, posiadałeś lub handlowałeś alkoholem.

 Brałeś, posiadałeś lub handlowałeś narkotykami.

nagana dyrektora

 

 

 

Punkty przyznawane przez wychowawcę.

do +20

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

3)     na koniec pierwszego półrocza oraz na koniec roku szkolnego wychowawca klasy wypełnia zestawienie zbiorcze punktów uzyskanych przez uczniów danej klasy; zestawienie zbiorcze punktów uzyskanych przez uczniów danej klasy jest załącznikiem do dziennika lekcyjnego danej klasy i jest przechowywane w teczce wychowawcy przez okres trzech lat; zestawienie musi być opieczętowane;

4)     wzór zestawienia zbiorczego punktów uzyskanych przez uczniów danej klasy, które zostaje w dokumentacji wychowawcy:

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PUNKTÓW UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIÓW KLASY ……… W ROKU SZKOLNYM …………….

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Liczba punktów zdobytych w I półroczu

Ocena za I półrocze

Liczba punktów zdobytych w II półroczu

Ocena za II półrocze

Średnia punktów

Ocena roczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Procedura ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania.

 

1)   na koniec I półrocza i II półrocza wychowawca klasy zasięga opinii uczniów danej klasy poprzez przeprowadzenie ankiety „Oceniamy swoje zachowanie” (ankiety pozostają w dokumentacji wychowawcy) według następującego wzoru:

 

ANKIETA - OCENIAMY SWOJE ZACHOWANIE

 

Imię i nazwisko ucznia:................................................................................................................

 

Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych:................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

Osiągnąłeś wysoki wynik ( jaki ? ) ..............................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

Udział w kółkach zainteresowań..................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 Gazetki klasowe ..........................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

Prace na rzecz szkoły (np. w bibliotece, świetlicy, itp).............................................

 

.......................................................................................................................................................

 

Pełniłeś funkcje w samorządzie klasowym ..................................................................................

 

Pełniłeś funkcje w samorządzie szkolnym ..................................................................................

 

Inne…………………………………………………………………………………..

 

Twoja opinia o uczniach z klasy:

Imię i nazwisko ucznia

Opinia (stopień respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie)

1.

 

2.

 

 

 

 

2)   wychowawca zasięga opinii nauczycieli o danym uczniu poprzez analizę opinii nauczycieli o danym uczniu zawartych w ankiecie podsumowującej każde półrocze;

 

3)   Wzór ankiety, o której mowa w pkt. 2 (ankiety pozostają w dokumentacji wychowawcy):

 

 

Zbiorcza ankieta dla nauczycieli – oceniamy zachowanie uczniów - klasy ____ rok szkolny _______ , półrocze ______

 

 

imię i nazwisko nauczyciela

imię i nazwisko ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)   ocenę zachowania w I półroczu i w II półroczu ustala wychowawca poprzez sumowanie punktów uzyskanych z poszczególnych kategorii przez każdego ucznia w danym półroczu i zamianę ich na konkretny stopień (wzorowy, bardzo dobry, dobry, poprawny, nieodpowiedni, naganny) według ustalonej skali;

5)   ocenę zachowania roczną (końcową) ustala wychowawca poprzez sumowanie punktów z I i II półrocza, a następnie podzielenie ich przez dwa; uzyskaną liczbę punktów zamienia na konkretny stopień zgodnie ze skalą ocen.

13.  Na ustny wniosek ucznia nauczyciel ustnie uzasadnia ocenę w terminie do 3 dni; o ustne uzasadnienie uczeń może wystąpić w terminie do 5 dni roboczych od powzięcia informacji o uzyskaniu danej oceny.

14.  Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) złożony do dyrekcji w terminie do 5 dni roboczych od powzięcia informacji o uzyskaniu oceny zachowania ucznia, wychowawca klasy jest zobowiązany w terminie 3 dni uzasadnić pisemnie ocenę zachowania śródroczną lub roczną.

15.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

16.  O propozycji oceny nagannej zachowania na koniec pierwszego półrocza lub koniec roku, wychowawca pisemnie powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) na 21 dni przed datą posiedzenia rady pedagogicznej klasyfikacyjnej (w szczególnych sytuacjach informację przekazuje się listem poleconym);

17.  O proponowanej ocenie śródrocznej lub rocznej zachowania informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) wychowawca na siedem dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej, przekazując ocenę ustnie na lekcji oraz wpisując do dziennika elektronicznego Librus; tego samego dnia wychowawca zobowiązany jest przekazać rodzicom (opiekunom prawnym) wydruk proponowanych ocen z zachowania z dziennika elektronicznego Librus;

18.  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1)     prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania przysługuje uczniowi, który:

a)     nie wszedł w kolizję z prawem,

b)     nie otrzymał nagany dyrektora,

c)     nie znęcał się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi,

d)     nie stosował szantażu, wyłudzeń, zastraszania wobec kolegów,

e)     nie dewastował rozmyślnie mienia szkolnego lub prywatnego,

f)      nie uczestniczył w wagarach,

g)     okazywał szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

2)     pismo odwołujące się od proponowanej oceny klasyfikacyjnej zachowania z uzasadnieniem składają rodzice (opiekunowie prawni) na ręce dyrektora szkoły na co najmniej cztery dni przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną;

3)     wniosek o ponowne ustalenie oceny zachowania rozpatruje zespół powołany przez dyrektora szkoły w składzie:

a)     wychowawca klasy,

b)     pedagog szkolny,

c)     zespół nauczycieli uczących w danej klasie (minimum 50% uczących nauczycieli),

d)     przedstawiciel samorządu szkolnego;

4)     powołany zespół podejmuje następujące działania:

a)     analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym, uwzględniając sytuacje: rodzinne, zdrowotne oraz okoliczności, o których szkoła nie była wcześniej poinformowana,

b)     analizuje i zsumowuje przyznane punkty wynikające z punktowego systemu oceniania oraz przelicza je na ocenę zachowania;

5)     w oparciu o opinię powołanego zespołu wychowawca klasy ponownie ustala roczną ocenę zachowania.

 

19.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; szczegółowe zapisy postępowania w takiej sytuacji zostały opisane w § 5 niniejszego dokumentu.

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§10

 

  1. Wewnątrzszkolny system oceniania zostaje poddany analizie i ewaluacji najpóźniej w połowie trzeciego roku jego obowiązywania.
  2. Analizę i ewaluację WSO przeprowadza zespół wyłoniony przez radę pedagogiczną, składający się z nauczycieli i przedstawiciela rady rodziców.
  3. Raport przedstawiony przez zespół jest podstawą do decyzji podejmowanej przez radę, a dotyczącej modyfikacji WSO.

 

 

 

WSO został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu

 dnia 13 września 2017 r.

 

Dodane przez: Magdalena Ratajczak, 2017-10-02 19:42:18